Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende vergunningen voor de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Ans Persoons, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 929)

 
Datum ontvangst: 21/11/2023 Datum publicatie: 19/01/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 08/01/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/11/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Hoeveel vergunningen voor invoer, uitvoer en doorvoer van wapens heeft het Brussels Gewest de afgelopen vijf jaar afgegeven? En voor welke bedragen?

Op welke landen hebben deze vergunningen betrekking?

 
 
Antwoord    Het is belangrijk om eerst het begrip “wapens” duidelijk te omschrijven.

Gelet op de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan (afgekort: de Wapenordonnantie) is het Gewest bevoegd:
- voor het verkeer van civiele vuurwapens (schietsport, jacht…)
- voor het verkeer van defensiegerelateerde producten. Deze defensiegerelateerde producten zijn verdeeld in 22 categorieën van goederen, genummerd van ML1 tot ML22 (waarbij ML staat voor Military List, wat verwijst naar de lijst van militaire producten die elk jaar wordt bijgewerkt).

Bovendien is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd inzake goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik, te weten goederen en technologieën die kunnen worden gebruikt voor zowel burgerlijke als militaire doeleinden (in het kader van de productie van massavernietigingswapens). Deze materie wordt geregeld door Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een Unieregeling voor controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik. Deze bevoegdheid wordt ter informatie vermeld omdat ze enigszins buiten het bereik valt van de vragen die u ons stelt.

De volgende gegevens hebben enkel betrekking op de licenties voor definitieve transacties. De tijdelijke invoer en uitvoer in het kader van een deelname aan buitenlandse events (beurzen, schietwedstrijden) alsook de herstellingen die in België of in het buitenland plaatsvinden zijn niet opgenomen. Het betreft slechts een “heen-en-weer-operatie”, de goederen keren immers terug naar hun land van oorsprong.


Evenzo bevatten de tabellen geen informatie over de hernieuwing van licenties. Een hernieuwing heeft betrekking op het resterende saldo in hoeveelheid van een licentie die reeds het jaar daarvoor werd toegekend maar die wordt hernieuwd voor een extra jaar. De hernieuwing van een uitvoerlicentie vormt een technische akte die in het verlengde ligt van eerder genomen beslissingen. Vele opdrachten hebben immers betrekking op meerdere jaren, terwijl de geldigheidsduur van een Brusselse licentie één jaar bedraagt.

De transacties richting Nederland of Luxemburg worden in dit rapport niet gemeld omdat ze geen invoer- of uitvoerlicentie vereisen.


De gegevens bevatten bovendien geen informatie over licenties die werden toegekend onder het stelsel van de Europese Richtlijn 91/477/EEG betreffende de intra-communautaire uitwisselingen inzake wapens, munitie, onderdelen en hun componenten. Deze Richtlijn (ondertussen de Richtlijn 2021/555), die betrekking heeft op het verkeer van jachtwapens, sportwapens, pistolen en revolvers, alsook hun componenten, de munitie en hun elementen, in de Europese Unie, werd omgezet in de Wapenordonnantie.


Ten slotte willen we erop wijzen dat de cijfers betreffende invoer, uitvoer en doorvoer van wapens zijn opgenomen in de jaarverslagen die de cel Licenties publiceert. De verslagen 2021 en 2022 zullen trouwens beschikbaar zijn - net als het verslag 2023 (nog lopende jaar), vanaf januari 2024.

In de volgende gegevens worden niet alle bestemmingen exhaustief vermeld, want anders zou het nodig zijn om vrijwel alle jaarverslagen integraal over te nemen in het antwoord op deze parlementaire vraag.Voor het jaar 2018

TOTAAL AANTAL TOEGEKENDE LICENTIES:
122
Invoer: 103
Uitvoer: 18
Doorvoer: 01

TOTAALBEDRAG:
42.689.385,24 euro
Invoer: 11.854.966.28 euro
Uitvoer: 30.810.038,96 euro
Doorvoer: 24.380,00 euro

BESTEMMINGEN OF LANDEN VAN HERKOMST
Invoer:
Behoudens Israël (02 licenties voor een bedrag van 69.000 euro; die hebben betrekking op plastic schietschijven, grips, laders, vorkpoten, kolven…), hebben alle andere licenties betrekking op de Europese Unie (35), Zwitserland (01) en de Verenigde Staten (65).

Uitvoer:
Behoudens 3 licenties voor een totaal van 5 wapens voor particulieren (Brazilië (1), Georgië (3) en Jordanië (1)), hebben de andere licenties betrekking op Europese staten (het Verenigd Koninkrijk inbegrepen) en de Verenigde Staten.

Doorvoer:
De goederen afkomstig van verschillende landen werden via België doorgevoerd naar Marokko (1 laserafstandmeter en regelbare collimatoren).

Voor meer informatie verwijzen we naar het jaarverslag van de cel Licenties, beschikbaar via https://du-arms.brussels/wp-content/uploads/2018-Rapport-annuel-Jaarverslag.pdf


Voor het jaar 2019

TOTAAL AANTAL TOEGEKENDE LICENTIES: 106
Invoer: 82
Uitvoer: 21
Doorvoer: 03

TOTAALBEDRAG: 19.451.559,97 euro
Invoer: 6.347.850,64 euro
Uitvoer: 12.673.449,33 euro
Doorvoer: 430.260,00 euro

BESTEMMINGEN OF LANDEN VAN HERKOMST
Invoer:
Behoudens China (01 licentie - invoer van een richtkijker) en Israël (01 licentie - invoer van conversiekits voor pistolen) hebben alle andere licenties betrekking op de Europese Unie (17), Noorwegen (01), Zwitserland (01), het Verenigd Koninkrijk (01) en de Verenigde Staten (60 licenties).


Uitvoer:
Behoudens licenties voor Algerije (02 - 2 pistolen, 2 geluiddempers en vuurleidingsapparatuur voor defensie), Bahrein (01 - 1 vleugel van een niet gerepareerd F-16-vliegtuig), Zuid-Korea (01 - 1 onderdeel van een F-16), Jordanië (02 - 2 individuele wapens), Israël (01 - 1 accessoire) en Libanon (05 - apparatuur voor NBC ontsmettingsstations), hebben de andere licenties betrekking op Europese staten (waaronder het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland) en de Verenigde Staten.

Doorvoer:
De drie doorvoerlicenties betreffen 200 kogelwerende helmen en 44 pantserschilden voor Algerije, en 15 kogelwerende helmen en 12 kogelwerende ballistische platen voor Marokko (om de respectieve eenheden van de Gendarmerie uit te rusten).

Voor meer informatie verwijzen we naar het jaarverslag van de cel Licenties, beschikbaar via
https://du-arms.brussels/wp-content/uploads/2019-Rapport-annuel-Jaarverslag.pdf


Voor het jaar 2020

TOTAAL AANTAL TOEGEKENDE LICENTIES: 118
Invoer: 103
Uitvoer: 14
Doorvoer: 01

TOTAALBEDRAG: 20.587.581.42 euro
Invoer: 11.584.270.35 euro
Uitvoer: 5.003311,07 euro
Doorvoer: 4.000.000,00 euro

Invoer: Behoudens 1 licentie voor Brazilië (1 individueel wapen) en 2 licenties voor Israël (grips, kolven, accessoires), hebben de 100 andere licenties betrekking op de Europese Unie, Zwitserland (01) en de Verenigde Staten.

Uitvoer: Behoudens de volgende licenties voor Zuid-Korea (1 licentie - uitvoer van F-16 onderdelen), Denemarken (1 licentie - F-16 onderdelen), Georgië (1 licentie - 3 individuele wapens) en Zwitserland (2 licenties - 2 individuele wapens), hebben de andere licenties betrekking op F-16-onderdelen die bestemd zijn voor de Verenigde Staten.

Doorvoer:
Dit betreft een vergunning voor monomethylhydrazine, dat beschouwd wordt als militair materiaal (ML8: energetische materialen).


Voor het jaar 2021

TOTAAL AANTAL TOEGEKENDE LICENTIES: 122
Invoer: 80
Uitvoer: 41
Doorvoer: 01

TOTAALBEDRAG: 102.477.852,52 euro
Invoer: 31.336.635,86 euro
Uitvoer: 69.141.216,66 euro
Doorvoer: 2.000.000,00 euro

Invoer: Behoudens 1 licentie voor Brazilië (14 individuele wapens en 65 magazijnen), 1 voor China (1 richtkijker) en 3 voor Israël (accessoires voor individuele wapens - kolven, riemen, enz.), hebben de andere licenties betrekking op de Europese Unie, Zwitserland (06), het Verenigd Koninkrijk (01), Canada (01) en de Verenigde Staten (50).

Uitvoer: Behoudens de licenties voor Georgië (3 licenties - 14 individuele wapens), Nigeria (1 licentie - 10 transporttrucks), Zuid-Korea (1 licentie - F-16 romponderdelen) en Algerije (2 licenties - defensiemunitie), hebben de andere licenties betrekking op de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk (02 licenties voor luchtvaartapparatuur) en de Verenigde Staten.

Doorvoer:
Dit betreft een licentie voor monomethylhydrazine, dat beschouwd wordt als militair materiaal (ML8: energetische materialen).


Voor het jaar 2022

TOTAAL AANTAL TOEGEKENDE LICENTIES: 58
Invoer: 29
Uitvoer: 28
Doorvoer: 01

TOTAALBEDRAG: 20.363.960,71 euro
Invoer: 8.762.388,71 euro
Uitvoer: 9.359.467,00 euro
Doorvoer: 2.242.105,00 euro


Invoer: Behoudens 2 licenties voor Israël (accessoires voor individuele wapens en technologie in het kader van het F-35-programma), hebben de andere licenties betrekking op de Europese Unie, Zwitserland (03), het Verenigd Koninkrijk (02) en de Verenigde Staten.

Uitvoer: Behoudens de licenties voor Zuid-Korea (1 licentie - romponderdelen voor F-16), Georgië (6 licenties - 56 individuele wapens), hebben de andere licenties betrekking op de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk (02 licenties voor luchtvaarttechnisch materiaal), Zwitserland (01 licentie voor 15 individuele wapens) en voor het overige de Verenigde Staten (waaronder 1 licentie met F-16 componenten bestemd voor de VS na doorvoer vanuit Israël).


Doorvoer:
Dit betreft een licentie voor monomethylhydrazine, dat beschouwd wordt als militair materiaal (ML8: energetische materialen).

Voor het jaar 2023

CIJFERS NOG NIET BESCHIKBAAR

Deze zullen beschikbaar zijn via het jaarverslag 2023 dat in het eerste trimester 2024 wordt gepubliceerd.