Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projecten van tijdelijke bezettingen in Brussel

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1206)

 
Datum ontvangst: 27/11/2023 Datum publicatie: 19/01/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 16/01/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/12/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/01/2024 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Kunt u mij een volledige lijst geven van de projecten van tijdelijke bezetting sinds het begin van de legislatuur onder uw bevoegdheid gesteund worden, hetzij door subsidies, openbare aanbestedingen of andere vormen van financiering, hetzij door de terbeschikkingstelling van een gebouw of ruimte, dan wel andere steun in natura?

Graag voor elke toegekende financiering volgende elementen toelichten:

  • het type (niet-financiële) steun dat werd toegekend en de precieze steun;

  • het type ruimte dat tijdelijk wordt gebruikt: huisvesting, kantoor, commerciële ruimte, ongebruikt bedrijfsterrein, en de private of publieke aard van de ruimte;

  • het type activiteit dat wordt ondersteund (noodopvang, dagopvang, tijdelijke huisvesting, sociaal-culturele activiteit zonder winstoogmerk, economische activiteit met winstoogmerk, enz;)

  • het type betrokken publiek en het aantal mensen dat profiteert: mensen die recht hebben op sociale huisvesting, thuislozen, aanvragers van internationale bescherming (Oekraïners/anderen), rechtspersonen (ondernemers, non-profitorganisaties, enz.);

  • of er al dan niet een stedenbouwkundige vergunning werd verleend, of het project gebruik kon maken van het besluit “arrêté de minime importance” dan wel een tijdelijke stedenbouwkundige vergunning via het desbetreffende besluit.

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u op basis van een tabel het volgende antwoord mee te delen in bijlage 1.


Ik wil echter opmerken dat er heel wat tijdelijke bezettingsprojecten lopen, waarvoor de overheid geen financiering toekent.