Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de financiering van tijdelijke bezettingen in Brussel

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1207)

 
Datum ontvangst: 27/11/2023 Datum publicatie: 19/01/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 19/01/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/12/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/01/2024 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Kunt u mij een volledige lijst geven van de subsidies en andere vormen van financiering die onder uw bevoegdheid zijn toegekend door de gewestelijke regering ter ondersteuning van initiatieven voor tijdelijke bezetting sinds het begin van de legislatuur?

Graag voor elke toegekende financiering volgende elementen toelichten:

  • de basisallocatie aan de oorsprong van de financiering, het toegekende bedrag, of het structureel of eenmalig is en het type van de gefinancierde uitgaven (gebouwen in overeenstemming brengen met de veiligheidsnormen, kosten voor energieverbruik, verzekering, personeelskosten);

  • of er al dan niet een overheidsopdracht of projectoproep is gebruikt voordat de financiering is toegekend;

  • of het Loket van Tijdelijk Gebruik dan niet bij het project betrokken is en met welke rol;

  • of er al dan niet een specifieke overeenkomst is die het project omkadert en of deze overeenkomst al dan niet melding maakt van de naleving van het charter voor tijdelijk gebruik;

  • de geplande duur van het project en de gemeente waar het project van tijdelijk gebruik plaatsvindt;

  • de operator die de financiële steun heeft ontvangen: gemeente, OCMW, organisatie van openbaar nut (Perspective, Citydev, SLRB, SISP, enz.), publieke of private vereniging, al dan niet vooraf gesubsidieerd, enz.

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u de volgende elementen van antwoord mee te delen in de vorm :
Betreft de interventie van het loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen ontplooit een sterke activiteit (zichtbaar op hun website www.temporary.brussels) maar het werk van het loket heeft (nog) geen betrekking op de financiering van gebruikers, zodat dit aspect nagenoeg niet aan bod komt in de antwoorden.
Wat de openbare financiering betreft, valt de interventie naargelang het geval - u vindt deze in de bijgevoegde tabel - uiteen in verschillende onderdelen die individueel worden geanalyseerd:
- "vastgoedinvesteringen" die de renovatie van het gebouw dekken, zowel op het vlak van veiligheid als van infrastructuur (de kosten variëren van nul tot €150/m², afhankelijk van het geval en de gebruiksduur),
- "exploitatiekosten van het gebouw", voornamelijk bestaande uit belastingen en kosten (energie, verzekering, beveiliging...) die ongeveer €30 tot €50/m²/jaar bedragen
- soms "huur" (vaak nihil of symbolisch, behalve in het geval van hotels die gebruikt worden voor noodopvang, waar het investeringsbudget niet nodig is en besteed wordt aan huur)

"werkingskosten", afhankelijk van het maatschappelijk doel en het personeel dat nodig is voor de activiteit in kwestie.