Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de financiering van tijdelijke bezettingen in Brussel

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1269)

 
Datum ontvangst: 27/11/2023 Datum publicatie: 24/01/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 24/01/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/12/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Kunt u mij een volledige lijst geven van de subsidies en andere vormen van financiering die onder uw bevoegdheid zijn toegekend, door de Brusselse Regering, ter ondersteuning van initiatieven voor tijdelijke bezetting sinds het begin van de legislatuur?

Graag voor elke toegekende financiering volgende elementen toelichten:

  • de basisallocatie aan de oorsprong van de financiering, het toegekende bedrag, of het structureel of eenmalig is en het type van de gefinancierde uitgaven (gebouwen in overeenstemming brengen met de veiligheidsnormen, kosten voor energieverbruik, verzekering, personeelskosten);

  • of er al dan niet een overheidsopdracht of projectoproep is gebruikt voordat de financiering is toegekend;

  • of het Loket van Tijdelijk Gebruik dan niet bij het project betrokken is en met welke rol;

  • of er al dan niet een specifieke overeenkomst is die het project omkadert en of deze overeenkomst al dan niet melding maakt van de naleving van het charter voor tijdelijk gebruik;

  • de geplande duur van het project en de gemeente waar het project van tijdelijk gebruik plaatsvindt;

  • de operator die de financiële steun heeft ontvangen: gemeente, OCMW, organisatie van openbaar nut (Perspective, Citydev, SLRB, SISP, enz.), publieke of private vereniging, al dan niet vooraf gesubsidieerd, enz.

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag.

Uw vraag valt onder de bevoegdheid van de minister-president, de heer Vervoort, en van staatssecretaris mevrouw Ben Hamou.
We verwijzen bijgevolg naar hun antwoord.