Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de financiering van tijdelijke bezettingen in Brussel

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1306)

 
Datum ontvangst: 27/11/2023 Datum publicatie: 25/01/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 25/01/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/12/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Kunt u mij een volledige lijst geven van de subsidies en andere vormen van financiering die onder uw bevoegdheid zijn toegekend, door de Brusselse Regering, ter ondersteuning van initiatieven voor tijdelijke bezetting sinds het begin van de legislatuur?

Graag voor elke toegekende financiering volgende elementen toelichten:

  • de basisallocatie aan de oorsprong van de financiering, het toegekende bedrag, of het structureel of eenmalig is en het type van de gefinancierde uitgaven (gebouwen in overeenstemming brengen met de veiligheidsnormen, kosten voor energieverbruik, verzekering, personeelskosten);

  • of er al dan niet een overheidsopdracht of projectoproep is gebruikt voordat de financiering is toegekend;

  • of het Loket van Tijdelijk Gebruik dan niet bij het project betrokken is en met welke rol;

  • of er al dan niet een specifieke overeenkomst is die het project omkadert en of deze overeenkomst al dan niet melding maakt van de naleving van het charter voor tijdelijk gebruik;

  • de geplande duur van het project en de gemeente waar het project van tijdelijk gebruik plaatsvindt;

  • de operator die de financiële steun heeft ontvangen: gemeente, OCMW, organisatie van openbaar nut (Perspective, Citydev, SLRB, SISP, enz.), publieke of private vereniging, al dan niet vooraf gesubsidieerd, enz.

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Wat betreft de basisallocatie aan de oorsprong van de financiering, werd een overheidsopdracht uitgeschreven voor de uitvoering van een studieonderzoek over de opvang van burgers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze opdracht wordt gefinancierd via begrotingsallocatie 25.001.08.11.1211 voor een bedrag van 149.664,17 euro inclusief btw (eenmalig).

Wat de toegekende bedragen en de types gefinancierde uitgaven betreft:er zijn subsidies toegekend aan verschillende Brusselse huisvestingsactoren met als doel initiatieven voor tijdelijke bezetting of in verband met tijdelijke bezetting te ondersteunen:

- De BFUH heeft subsidies ontvangen om haar Agentschap Tijdelijke Bewoning te financieren in 2019 (93.000,00 euro), 2020 (100.000,00 euro), 2021 (130.000,00 euro), 2022 (130.000,00 euro) en 2023 (150.000,00 euro). Deze subsidies zijn allemaal aangerekend op basisallocatie 25.002.34.01.3300. Het hoofddoel van het Agentschap Tijdelijke Bewoning is het ontwikkelen en begeleiden van projecten voor tijdelijke bezetting met behulp van zijn expertise. Hoewel het een facultatieve subsidie betreft, heeft de BFUH niettemin elk jaar van de legislatuur een subsidie kunnen ontvangen. Daarom kunnen we stellen dat de steun die tijdens de legislatuur werd toegekend, van structurele aard was. De kosten die door de subsidie worden gedekt, zijn werkingskosten (inclusief personeelskosten).
- De BFUH heeft ook een specifieke subsidie ontvangen voor haar project voor tijdelijk gebruik "Livorno" in Brussel voor een totaalbedrag van 364.848,48 euro (163.000,00 euro toegekend in 2021 en 201.848,48 euro toegekend in 2022). Deze subsidie is ook aangerekend op basisallocatie 25.002.34.01.3300. De rol van de BFUH in dit project was om het project te begeleiden, te zorgen voor het administratief en financieel beheer, ervoor te zorgen dat de technische punten aan de minimumnormen voldeden en de werkingskosten voor het gebouw, de verzekeringen en de lasten te dekken. Aangezien het een subsidie voor een zeer specifiek project betrof, werd deze subsidie in 2023 niet opnieuw in dezelfde vorm toegekend, d.w.z. rechtstreeks georganiseerd door BH. In 2023 werd hetzelfde bedrag voorbehouden op deze BA, maar dit bedrag werd rechtstreeks overgeheveld naar BA 03.002.34.01.3300 van de minister-president, die onmiddellijk de opdracht gegeven heeft de subsidie aan de BFUH toe te kennen voor deelname in de werkings- en omkaderingskosten van projecten voor tijdelijke bezetting, voor een totaalbedrag van 463.160 euro;

- In 2019 heeft de BFUH ook een subsidie van € 3.000,00 ontvangen om de kosten in verband met een colloquium over tijdelijke bewoning te dekken. Dit colloquium vond plaats op 28 januari 2020 en de subsidie was bedoeld om een deel van de werkingskosten verbonden aan dit colloquium te financieren. Deze subsidie is ook aangerekend op basisallocatie 25.002.34.01.3300. Aangezien het een subsidie voor een zeer specifiek project betrof, werd deze subsidie niet opnieuw toegekend.- Communa heeft ook subsidies ontvangen voor haar project voor tijdelijk gegroepeerd wonen voor vrouwen ‘Casa Vesta’ in Vorst in 2020 (€ 6.000,00), 2021 (€ 40.725,00), 2022 (€ 50.000,00) en 2023 (€ 60.000,00). ) invullen. Deze subsidies zijn allemaal aangerekend op basisallocatie 25.002.34.01.3300, met uitzondering van een deel van het subsidiebedrag voor 2021 (13.575,00 euro) dat werd aangerekend op basisallocatie 25.002.35.01.5210. Hoewel het een facultatieve subsidie betreft, heeft de BFUH niettemin elk jaar van de legislatuur een subsidie kunnen ontvangen. Daarom kunnen we stellen dat de steun die tijdens de legislatuur werd toegekend, van structurele aard was. De kosten die door de subsidie worden gedekt, zijn hoofdzakelijk werkingskosten (inclusief personeelskosten). Het bedrag van 13.575,00 euro dat in 2021 werd toegekend, werd aangewend voor werkzaamheden om de kantoren om te vormen tot een collectieve woonomgeving;
- Communa heeft ook een subsidie van 26.773,80 euro ontvangen in 2023 voor haar project "La Serre" in Elsene. Deze subsidie werd aangerekend op basisallocatie 25.002.34.01.3300. Deze subsidie werd tot nu toe slechts één keer toegekend en is dus voorlopig eenmalig. Het is echter niet uitgesloten dat Communa op een later tijdstip opnieuw subsidieaanvragen indient voor hetzelfde project. De kosten die met deze subsidie worden gefinancierd, zijn werkingskosten (voornamelijk personeelskosten).De VIH-regeling (25.008.34.02.3300 en 25.008.38.02.3132) omvat activiteiten in verband met tijdelijke huisvesting:

- Samenlevingsopbouw Brussel zet momenteel proefprojecten voor tijdelijke bewoning op voor groepen kwetsbare personen. In 2023 werd hen het bedrag van € 73.337,23 toegekend.
- Communa via ‘Housing First’-woonprojecten: Een proefproject dat Housing First en tijdelijke bezetting combineert in leegstaande sociale woningen in Elsene (Voltawijk). Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met begeleidingsstructuren (Samusocial, Diogènes, Straatverplegers, Het Opvanghuis) en heeft als doel tijdelijke bezetting te gebruiken als opstapje van dakloosheid naar duurzame huisvesting. In 2023 werd hen € 42.172,71 toegekend.

- De BFUH en haar project HomeForLess, gesubsidieerd voor een bedrag van €207.579,91 in 2023. Het doel van dit project is:


· het identificeren van een geschikte site voor het plaatsen van de modules (hangars die toebehoren aan de Community Land Trust in Anderlecht);
· Het opzetten van het project voor tijdelijke bezetting van de site met CLT;
· Aanvang van de werken en bouw van de modules;
· Contact opnemen voor het verkrijgen van de nodige vergunningen (DBDMH, stedenbouw).

We kunnen bevestigen dat we gebruik gemaakt hebben van een overheidsopdracht om dit onderzoek in verband met tijdelijke huisvesting te kunnen opstarten.

Alle hierboven genoemde subsidies zijn echter niet toegekend naar aanleiding van een projectoproep. De betrokken verenigingen hebben een subsidieaanvraagformulier ingediend, dat werd geanalyseerd.


Het Loket voor Tijdelijke Gebruiksbestemmingen niet betrokken is bij deze opdracht.


Wat betreft het al dan niet bestaan van een specifieke overeenkomst die het project omkadert en de vraag of deze overeenkomst al dan niet melding maakt van de naleving van het charter voor tijdelijk gebruik, is een van de doelstellingen van deze opdracht onder meer om een kader op te stellen voor dit toekomstige project met betrekking tot de opvang van burgers.

Voor de gesubsidieerde projecten heb ik geen weet van een specifieke overeenkomst die het project omkadert en van het feit of deze overeenkomst al dan niet melding maakt van de naleving van het charter voor tijdelijk gebruik.
Het studieonderzoek duurt 2 jaar en gaat van start vanaf december 2023. Het is de bedoeling dat er opvang voor burgers beschikbaar is op het volledige Brusselse grondgebied en dat deze opvang wordt uitgebreid.

Het project ‘Livorno’ van de BFUH bevindt zich op het grondgebied van de stad Brussel. De projecten ‘Casa Vesta’ en ‘La Serre’ van Communa bevinden zich respectievelijk in Vorst en Elsene.Voor de projecten ‘Casa Vesta’ en ‘La Serre’ is momenteel geen einddatum voorzien. De in 2023 toegekende subsidies voor deze twee projecten hebben betrekking op een periode die eindigt op 31 december 2023, maar dit betekent niet dat het hele project op die datum afloopt. Momenteel worden er nog accommodaties bewoond bij het project ‘Livorno’. Op dit ogenblik is er nog geen einddatum voorzien. We verwijzen u naar de minister-president voor meer details over de operationaliteit van dit project voor tijdelijke bezetting.


De VIH-erkenning wordt voorzien voor een termijn van drie jaar die kan worden verlengd.
Het project van Samenlevingsopbouw, WoonBox, bevindt zich in de gemeente Molenbeek. Het project van Communa bevindt zich in Elsene en dat van de BFUH in Anderlecht.

Wat tot slot uw laatste vraag betreft:de dienstverlener die is aangesteld om de opdracht uit te voeren, is de Université Libre de Bruxelles. De begunstigden van de subsidies zijn vzw’s (BFUH en Convivium). Er moet ook worden opgemerkt dat VIH’s verenigingen zonder winstoogmerk zijn.