Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende adviesopdrachten in opdracht van en raamovereenkomsten gesloten met adviesbureau Deloitte

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 682)

 
Datum ontvangst: 18/12/2023 Datum publicatie: 31/01/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 31/01/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/12/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
31/01/2024 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Uit recente onthullingen van de IPM-persgroep blijkt dat :
  1. de regering van het Brussels Gewest en het Verenigd College grote sommen geld hebben uitgegeven aan externe adviesbureaus, met name Deloitte;

  2. er een duidelijk gebrek aan transparantie is in de gegevens die worden doorgegeven aan het publiek, aan de parlementsleden en aan de pers via de verschillende daarvoor bedoelde kanalen (in het bijzonder openbudget.brussels).

Met het oog op die transparantie verzoek ik u daarom mij de antwoorden op de volgende vragen te bezorgen:

  • Kunt u mij een volledige lijst bezorgen van de verschillende opdrachten die Deloitte werden toevertrouwd door uzelf, uw kabinet en de gewestelijke instellingen en instellingen van openbaar nut (ION’s) die onder uw toezicht of onder uw bevoegdheid vallen, zowel binnen de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als binnen de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie? Gelieve de antwoorden uit te splitsen per zittingsjaar en per gewestelijke instelling, ION of kabinet.

  • Kunt u voor elk van deze opdrachten het totale bedrag vermelden dat aan Deloitte werd betaald, alsook de aard van de opdrachten die aan dit bureau werden toevertrouwd?

  • Kunt u voor elk van deze opdrachten ook aangeven of ze deel uitmaakten van een raamovereenkomst met Deloitte? Zo ja, kunt u aangeven wat precies de aard was van de opdrachten die in deze raamovereenkomst waren opgenomen?

  • Kunt u tot slot aangeven of er bijkomende opdrachten aan Deloitte zijn toevertrouwd die niet in de oorspronkelijk gesloten raamovereenkomst waren opgenomen? Zo ja, kunt u aangeven wat de aard van deze bijkomende opdrachten is en welke bedragen hiervoor aan Deloitte zijn betaald?

 
 
Antwoord    In antwoord op uw vragen, kan ik de Geachte Volksvertegenwoordiger het volgende mededelen.

Brussel Fiscaliteit:

Als bijlage van dit antwoord werd Tabel A gevoegd die een overzicht geeft van alle opdrachten die door Brussel Fiscaliteit aan Deloitte werden toevertrouwd in de periode 2019-2023.

Telkens worden het vastgelegde bedrag, de vereffende bedragen evenals de benaming van de individuele opdracht meegedeeld. Daarnaast wordt ook de onderliggende raamovereenkomst meegedeeld.


talent.brussels:

Voor talent.brussels werd in 2021 een overheidsopdracht ter waarde van 240.000 euro (incl. btw) toegekend aan Deloitte.
De procedure maakt deel uit van de raamovereenkomst Smals-BB-001/2017-EU – lot 4 ‘
Het nieuwe werken’.
De opdracht omvatte ondersteuning bij het optimaliseren van de werking van talent.brussels, die op dat moment nog in de kinderschoenen stond, en meer specifiek voor de processen van de afdeling die verantwoordelijk is voor rekrutering, de core business van talent.brussels.

Wat BISA betreft, heeft het geen beroep gedaan op Deloitte.

Tot slot aangaande de vragen die betrekking hebben op het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gelieve de vraag tot de bevoegde instelling te richten.