Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de evaluatie van consultancyopdrachten die aan externe partners zijn toevertrouwd

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Ans Persoons, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 940)

 
Datum ontvangst: 11/01/2024 Datum publicatie: 19/02/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 19/02/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/01/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    De onderzoeksmedia Apache onthulden onlangs dat de Vlaamse overheid de controle op het werk van privéadviesbureaus aan wie ze bepaalde opdrachten had gedelegeerd, had toevertrouwd aan diezelfde adviesbureaus. Die praktijk roept uiteraard een aantal ethische vragen op: we kunnen niet anders dan twijfelen aan de ijver van een adviesbureau om zijn eigen werk voldoende kritisch te bekijken, zelfs als het daarvoor betaald wordt. Dat kan toekomstige contracten en opdrachten in gevaar brengen, met inbegrip van de mogelijkheid om opnieuw betaald te worden om voor die controles.
  • Welke procedures gebruiken uw kabinet en de overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut en autonome bestuursinstellingen die onder uw toezicht staan om het werk te beoordelen van adviesbureaus waaraan een opdracht is toevertrouwd?

  • Wordt de audit intern of door externe partners uitgevoerd? Als beide werkwijzen worden gebruikt, welke procedure wordt dan gevolgd om te besluiten de ene werkwijze te gebruiken in plaats van de andere?

  • Kunt u voor de gevallen waarin een externe partner werd gebruikt om het uitgevoerde werk te beoordelen:

    1. specificeren wie de partner was?

    2. specificeren welk bedrag voor die evaluatie in rekening werd gebracht?

    3. de inhoud van de evaluatie toelichten?

  • Welke maatregelen hebben u, uw kabinet en de instellingen van openbaar nut en de autonome bestuursinstellingen die onder uw toezicht staan genomen om een situatie zoals die bij de Vlaamse overheid te vermijden?

 
 
Antwoord    Bij de DBDMH, stelt de leidend ambtenaar (of zijn/haar afgevaardigde) van de overheidsopdracht voor consultancy de taken en te leveren prestaties vast die tijdens de opdracht worden verwacht voor de lancering van de overheidsopdracht. Tijdens de opdracht beoordeelt de leidend ambtenaar (of zijn/haar afgevaardigde) regelmatig de voortgang van de taken en gevraagde werken met de consultant(s). De consultant(s) maakt/maken een verslag op van de uitgevoerde stappen en taken, op basis waarvan de facturen worden opgemaakt. Als er documenten moeten worden gemaakt, worden deze doorgestuurd naar de leidend ambtenaar of zijn/haar collega's en opgeslagen op de DBDMH-server. De leidend ambtenaar (of zijn/haar afgevaardigde) bespreekt eventuele aanpassingen aan de verstrekte documenten met de consultant(s).
Dit controlewerk wordt intern uitgevoerd door de dienst- en departementshoofden.
De cel aankopen vergewist zich ervan dat er geen belangenconflict is voor elke overheidsopdracht; bij twijfel, doet ze een beroep op de juridische dienst voor nadere toelichting.


Het werk dat door een consultant wordt uitgevoerd wordt bij
Brussels International door de verantwoordelijken die betrokkenen zijn bij een aanbesteding zelf beoordeeld. De basis van deze beoordeling zijn de voorwaarden en maatstaven die binnen het bestek voor het selecteren van de consultant en het beoordelen van zijn activiteiten naar voor worden geschoven.


Brussel Economie en Werkgelegenheid
heeft nog nooit een extern bureau gebruikt om een ander bureau te evalueren. Ze volgen het werk van elke consultant zeer regelmatig op en maken gebruik van de toezichtcomités om hen bij te sturen als er zich problemen voordoen. Aan het einde van het contract wordt een afsluitende vergadering georganiseerd, voorafgegaan door interne discussies om vast te stellen of het contract correct is uitgevoerd en of de gestelde doelen zijn bereikt. Zo niet, dan wordt de consultant gevraagd om het uitgevoerde werk te herzien.


Hub.brussels vertrouwt regelmatig diensten toe aan externe bedrijven, maar meestal gaat het om eenmalige opdrachten die niet van die omvang zijn dat ze een externe evaluatie vereisen.
Bij het toekennen van opdrachten aan een dienstverlener die al eerder voor hub.brussels heeft gewerkt, of bij het verlengen van een contract, vraagt het beslissingsorgaan systematisch om een evaluatie van eerdere opdrachten voordat het een beslissing neemt.

Binnen
Urban.brussels is het, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten (met name artikel 1 van het algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten van 26/09/1996), de taak van de leidend ambtenaar (in de zin van overheidsopdrachten) om de uitgevoerde werken te evalueren en na te gaan of de in het bijzonder bestek beschreven diensten worden geleverd. Voor elke overheidsopdracht wijst Urban systematisch een van haar medewerkers aan als leidend ambtenaar.

Ter herinnering, artikels 1 en 2 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de Overheidsopdrachten bepaalt:

Artikel 1. De ambtenaar of ieder persoon die
leiding van en toezicht uitoefent op de uitvoering van de opdracht wordt door de aanbestedende overheid aangewezen bij de betekening van de opdracht, tenzij deze inlichting reeds in de aankondiging van de opdracht of in het bestek is vermeld.
Indien de leiding van en het toezicht op de uitvoering worden toevertrouwd aan een ambtenaar van de aanbestedende overheid, wordt elke eventuele beperking van zijn bevoegdheden aan de aannemer medegedeeld, tenzij dit in het bestek gebeurd is.

Art. 2. De aanbestedende overheid kan overal
toezicht laten houden op de voorbereiding en/of de uitvoering van werken, leveringen en diensten met alle geëigende middelen, in het bijzonder de keuringen. De aannemer is verplicht alle inlichtingen en faciliteiten aan de gemachtigden van de aanbestedende overheid te verstrekken voor het vervullen van hun taak.