Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende groene ruimten beheerd door Leefmilieu Brussel

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1660)

 
Datum ontvangst: 06/02/2024 Datum publicatie: 22/03/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 22/03/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/02/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/03/2024 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Aangezien 52% van Brussel bedekt is met vegetatie, zou ik graag informatie krijgen over het beheer van de groene ruimten door Leefmilieu Brussel de afgelopen drie jaar.
  • Kunt u zeggen hoeveel groene ruimten Leefmilieu Brussel de afgelopen drie jaar per jaar heeft aangelegd?

  • Kunt u per jaar het aantal groene ruimten aangeven dat de afgelopen drie jaar door Leefmilieu Brussel werd beheerd?

  • Zou u informatie kunnen verschaffen over de evolutie van de ondoordringbare oppervlakken per jaar over dezelfde periode?

  • Kunt u mij ook zeggen hoeveel bomen er de afgelopen drie jaar per jaar zijn gekapt?

  • Hoe is het aantal kiosken in de Brusselse parken en het aantal mensen dat ze bezoekt geëvolueerd in de voorbije drie jaar?

Deze informatie is cruciaal voor de beoordeling van de inspanningen om het milieu te beschermen en de groene ruimten in ons gewest te beheren.

 
 
Antwoord    1.
Sinds 2021 zijn acht sites toegankelijk gemaakt door Leefmilieu Brussel (LB): het moeras van Wiels en fase 3 van het Zennepark in 2021, de verbinding tussen de Kauwberg en het Engelandplateau alsook de Kattenberg en de overgangszone van het Weststation in 2022; en tot slot de Serres van Stuyvenberg, fase 1 van de Materialenkaai en Gouddal in 2023. Andere sites, zoals de tweede fase van de Materialenkaai, zouden tegen 2024 toegankelijk moeten zijn.

Er moet ook worden opgemerkt dat de ruimte bij het Weststation en de Materialenkaai zijn ontwikkeld in een gebied met een tekort aan toegankelijke groene ruimten, waar meer dan 27.500 mensen wonen. Het Wielsmoeras ligt ook in een voormalig gebied met een tekort.

De openingstijden van de onlangs heringerichte Massarttuin zijn ook aanzienlijk uitgebreid in 2022.

2.
Op dit moment worden 106 sites beheerd door Leefmilieu Brussel. Begin 2021 werden 100 sites beheerd.

De inventaris van die sites kan via het cartografische portaal van Leefmilieu Brussel worden geraadpleegd:
https://geodata.environnement.brussels/client/view/96ac8227-2cbb-4c64-b445-6c19f123f910

3.
De meest recente studie die is uitgevoerd rond de omvang van de ondoorlaatbare oppervlakten heeft betrekking op 2022 en schat de verhardingsgraad van het gewest op 53,2%. Tot de ondoorlaatbare oppervlakten behoren kunstmatige bekledingen (straten, pleinen, parkeerplaatsen, enz.), gebouwen en verdichte grond.

In een eerdere studie uit 2006 werd geschat dat ondoorlaatbare oppervlakken 47% van de oppervlakte van het gewest uitmaakten. Hoewel de toenemende ondoorlaatbaarheid van het gewest onbetwistbaar lijkt, moet worden benadrukt dat de cijfers voor 2006 en 2022 om verschillende redenen moeilijk te vergelijken zijn: verschillen in de omvang van de geanalyseerde oppervlakken, verschillende methodologieën en een grotere gedetailleerdheid voor het jaar 2022.

Er moet ook worden opgemerkt dat, met betrekking tot het gewestelijk bestemmingsplan, deze dynamiek voornamelijk wordt waargenomen in potentieel bebouwbare gebieden zoals zones voor voorzieningen, industriële en residentiële zones.

Meer informatie over deze studie is te vinden op de website van Leefmilieu Brussel:
https://leefmilieu.brussels/pro/tools-en-data/kaarten/kaart-van-de-ondoorlatende-oppervlakken-van-het-brussels-gewestDe Good Soil-strategie die in februari 2024 in eerste lezing werd goedgekeurd, zet een koerswijziging in gang om de bodems van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beter te beschermen tegen alle schade die ze kunnen oplopen en om alle ecosysteemdiensten die ze leveren te herstellen of te versterken.
Een van de doelstellingen van die strategie is om, in overleg met de andere gewesten, te bestuderen hoe de ambities van de Europese doelstelling “geen netto verharding” tegen 2050 kunnen worden geïmplementeerd.
Die strategie kan de discussies rond het toekomstige GBP voeden, waarin de veerkracht en de aanpassing aan de klimaatverandering serieus onder de loep moeten worden genomen.

4.
Het beheer van het bomenbestand in de door Leefmilieu Brussel beheerde parken bestaat voornamelijk uit het opvolgen van de gezondheid van de bomen, het organiseren en uitvoeren van boomverzorgings- en kapwerkzaamheden en het organiseren van de regeneratie van boommassieven. Die werken worden uitgevoerd door een eraan gewijde dienst met ondersteuning van expertisebureaus, onder beheer en via bedrijven die zich bezig houden met boomkwekerij.
Een expertisebureau dat gespecialiseerd is in fytosanitaire diagnostiek controleert om de vijf jaar alle bomen (exemplaren met een omtrek van meer dan 40 cm op een hoogte van 1,5 m) in de belangrijkste parken met bomen in Brussel die door Leefmilieu Brussel worden beheerd.
Dat expertisebureau houdt een sanitaire databank bij die een aanzienlijk deel van het bomenerfgoed van Leefmilieu Brussel bestrijkt en werkt deze voortdurend bij. Deze databank omvat momenteel bijna 45.000 bomen, verspreid over 54 boomrijke groene ruimten, met uitzondering van het Zoniënwoud en de bijbehorende bossen.
Het gezondheidsmonitoringsysteem maakt het mogelijk om de toestand van de bomen die Leefmilieu Brussel beheert nauwlettend in het oog te houden en in te grijpen wanneer dat nodig is. Bomen worden gekapt als ze een gevaar vormen voor de gebruikers en de omgeving, als ze plagen kunnen veroorzaken (bv. schorskevers) of als hun groei toekomstige bomen in de weg staat.
De afgelopen drie jaar heeft Leefmilieu Brussel jaarlijks ongeveer 1.000 bomen in haar parken gekapt, wat telkens na afgifte van een stedenbouwkundige vergunning door urban.brussels, de administratie voor stedenbouw en erfgoed, gebeurde.
Leefmilieu Brussel regenereert zijn parkbomen door middel van aanplantingen en natuurlijke zaailingen, daarbij ervoor zorgend dat de boomrijke parken worden voorbereid op de verwachte klimaatveranderingen, door veerkrachtige soorten te gebruiken en de geplante soorten te diversifiëren. 
Zo heeft Leefmilieu Brussel 150 bomen gekapt en 138 bomen en 425 struiken aangeplant in het Woluwepark:
https://gardens.brussels/nl/actua/regeneratie-van-de-bosmassieven-het-woluwepark
5.
In 2021 werden zeven kiosken geïnstalleerd in zeven parken in het Brussels Gewest: Jubelpark, Terkamerenabdij, Dudenpark, Georges Henripark, Rood Klooster, Koning Boudewijnpark en Park van Laken.

In 2022 werd de kiosk in de Terkamerenabdij verwijderd omdat er geen stedenbouwkundige vergunning werd verkregen. Een fietskiosk, een lichtere, mobiele installatie, werd geïnstalleerd in de Massarttuin ter gelegenheid van de festiviteiten rond het eeuwfeest van die tuin.
In 2023 werd de kiosk in het Rood Klooster verwijderd na de opening van de brasserie in de onlangs gerenoveerde priorij. Er werd een kiosk geïnstalleerd in het Goede Herderpark (Evere) en de fietskiosk in de Terkamerenabdij maakte zijn opwachting.
Sinds 2022 zijn er zes kiosken. Om het evenwicht tussen de concessie en het aanbod te bewaren, kan de locatie van de fietskiosk worden gewijzigd.
Er is geen systematische meting van het aantal bezoekers. Er zijn echter een aantal factoren die de opkomst kunnen beïnvloeden, met name het weer. Leefmilieu Brussel heeft samen met de exploitant een schatting gemaakt van het aantal bezoekers voor het seizoen 2022, wat een idee geeft voor een zonnig seizoen (zie bijlage).
Elke site heeft zijn eigen dynamiek en zijn eigen publiek en de kiosk in het Jubelpark is de drukstbezochte en grootste kiosk (45 tafels). Het Dudenpark heeft een vergelijkbaar aanbod, terwijl de andere kiosken tussen 20 en 30 tafels hebben.