Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de onbezoldigde stages in de Brusselse publieke instellingen en administraties

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1252)

 
Datum ontvangst: 05/03/2024 Datum publicatie: 17/04/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 17/04/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/03/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/04/2024 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Vandaag de dag is een stage bij instellingen in de publieke sector voor vele jongeren een interessante manier om professionele ervaring op te doen. Gezien het groeiende belang van ervaring bij sollicitaties kunnen deze stages ook makkelijker tot een betaalde baan leiden. Jammer genoeg zijn vele van deze stageplaatsen onbezoldigd, waardoor ze enkel toegankelijk zijn door de meest geprivilegieerde en daarmee sociale ongelijkheid versterken. Op een schriftelijke vraag (nr. 694) die ik aan minister van het Openbaar Ambt, Sven Gatz, stelde, liet de minister weten dat er geen algemeen overzicht bestaat van stages die uitgevoerd zijn in de Brusselse publieke sector. Nu richt ik mij tot u om meer informatie te verkrijgen over stages uitgevoerd in de instellingen en administraties die onder uw voogdij vallen.
  • Zou u mij de cijfers kunnen geven van de gerealiseerde stages per instelling en administratie die onder uw voogdij vallen per jaar van deze legislatuur: het aantal stagiairs en hun niveau van diploma, de duurtijd van deze stages, of het om stages gaat in het kader van opleiding of niet, of deze bezoldigd zijn of niet en wat voor type stages het zijn (observatie-, opleidings- of een professionele stage)?

  • Wat zijn de verschillende type contracten of overeenkomsten die opgemaakt werden voor stagiairs in deze instellingen en administraties? Hoeveel van elk type stagecontract werd er opgemaakt per instelling en administratie?

  • Wat zijn de verschillende bedragen van de stagevergoedingen bij de bezoldigde stages? Zou u mij de absolute getallen en een procentueel overzicht kunnen geven van hoeveel stagiairs er onder deze categorieën van stagevergoedingen vallen per instelling?

  • Zou u mij een overzicht willen bezorgen van elk type vergoeding bij stages zoals bijvoorbeeld vrijwilligersvergoedingen of verplaatsingsvergoedingen en ook willen aanduiden welke stages (observatie-, opleidings- en een professionele stage) op deze verschillende arbeidsvoorwaarden recht hebben?

  • Zou u mij een overzicht willen bezorgen van de typen verzekeringen bij bezoldigde en onbezoldigde stages en ook willen aanduiden in welk kader (opleiding of niet) deze stages recht hebben op dergelijke verzekeringen?

 
 
Antwoord    Vanuit mijn bevoegdheid voor het imago van Brussel en het toerisme kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken:

Screen.brussels

Verrichte stages : cfr. bijlage 1.
Het gaat om rechtstreekse contracten met universiteiten, die niet bezoldigd zijn. De stagiairs worden gedekt door de verzekeringspolissen van de universiteiten.

Visit.brussels

In bijlage 2 vindt u een overzicht van de verrichte stages op jaarbasis.

Bijlage 3 biedt een overzicht van de verschillende types contracten of overeenkomsten zoals die worden opgesteld voor stagiaires.

De overeenkomsten opgesteld door visit.brussels zijn stageovereenkomsten die worden doorgestuurd door de scholen. Het gaat telkens om hetzelfde type overeenkomst, telkens met dezelfde gegevens. De stages bij visit.brussels kaderen steeds binnen een opleiding.

Aantal overeenkomsten opgesteld per jaar (Bijlage 4).

Bijlage 5 toont de bedragen van de stagekosten voor de bezoldigde stages.

Er zijn twee soorten bezoldigde stages bij visit.brussels:

- Leerstages
- Internationale stages (scholen buiten België)

De procentsgewijze verhouding tussen niet-bezoldigde stages en bezoldigde stages bedraagt 16 op 45, hetzij 55,17%.
Met betrekking tot
safe.brussels kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken op uw vraag :

Allereerst werden er in 2023 twee schoolstages (academische stages) gelopen bij safe.brussels in het kader van een driepartijenovereenkomst.

De eerste stagiair, een universitair, voltooide een stage van drie maanden bij het Observatorium van safe.brussels.


De tweede, een afgestudeerde van het secundair, werkte een vierdaagse observatiestage af in de Directie Partnerschappen/Algemeen Beheer van safe.brussels.

Tegen het einde van het jaar zullen opnieuw twee stages bij safe.brussels worden verricht middels een driepartijenovereenkomst.

De eerste betreft een universitair die een stage van twee maanden zal volgen bij de Directie Partnerschappen.


De tweede is een opleidingsstage van een maand voor een afgestudeerde van het secundair onderwijs op de Directie Communicatie.

Deze stages zijn volledig onbezoldigd.

De stageovereenkomsten worden opgesteld door de school/universiteit van de student.

De verzekeringskosten ten slotte worden door de scholen/universiteiten gedragen.
Voor de
GOB, de hieronder meegedeelde gegevens betreffen de GOB, voor de periode van augustus 2019 tot maart 2024 (zie bijlage 6). Het gaat om onbezoldigde schoolstagiairs (observatie en opleiding). De GOB verwelkomt stagiairs van alle onderwijsniveaus: secundair, bachelor en master.

Binnen de GOB gaat het enkel om onbezoldigde schoolstages, op basis van overeenkomsten met de onderwijsinstellingen. De schoolstages bij de GOB zijn onbezoldigd.


De schoolstagiairs zijn gedekt door de verzekering van hun onderwijsinstelling.

Voor
Urban, net zoals de GOB organiseert Urban enkel onbezoldigde stages.

2022: 1 observatiestage CESS (2 dagen)
2023: 1 professionele stage in het kader van de Bachelor Archivaris (25 dagen) en 1 observatiestage CESS (3 dagen)
2024: 2 observatiestages CESS (telkens van 2 dagen)

Urban werkt telkens met het contract van de betrokken opleidingsinstelling of de school van de onbezoldigde stagiaire.

De verzekering van de betrokken opleidingsinstelling is telkens van kracht.

Voor
Citydev, sinds 2021 (door corona was er een pauze) verwelkomde citydev.brussels 6 stagiairs: 5 op masterniveau en 1 op bachelorniveau.

Voor die stages werd telkens een driepartijenovereenkomst gesloten (tussen vertegenwoordigers van de onderwijsinstelling, vertegenwoordigers van citydev.brussels en de stagiair).

De universiteit of hogeschool betaalde de verzekeringen. De stages zelf zijn onbezoldigd. Die stages maakten deel uit van een academisch curriculum en moesten voldoen aan een aantal criteria (minimumaantal stage-uren, en inhoud van de opdracht moet verband houden met de studierichting).


Duur van de stages per jaar (gemiddeld 2-3 maanden): van 1 maart tot 30 april 2021, van 16 augustus tot 17 september 2021, van 22 februari tot 13 april 2022, van 31 januari tot 29 april 2022, van 14 februari tot 14 juni 2024 en van 12 februari tot 12 juni 2024.

6 onbezoldigde stageovereenkomsten tussen de onderwijsinstelling, citydev.brussels en de stagiair.

De stages worden niet vergoed. De stagiairs zijn gedekt door de verzekering van de onderwijsinstelling.

Voor
Perspective, u vindt de informatie voor Perspective in bijlage 7.
· Stageovereenkomst voor Perspective: 1 per stagiair dus 71
· Risico-analyse: 1 per stagiair dus 71
· 1 bezoldigde stage namelijk immersiestage 781,3 euro per maand
· Voor de overige stages zijn geen vergoedingen voorzien.
· De verzekering gebeurt altijd via de scholen tenzij het een buitenlandse stage betreft. In dit laatste geval doen wij een aanvraag bij de verzekering van Perspective (AXA)