Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de onbezoldigde stages in de Brusselse publieke instellingen en administraties

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1316)

 
Datum ontvangst: 05/03/2024 Datum publicatie: 18/04/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 18/04/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/03/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Vandaag de dag is een stage bij instellingen in de publieke sector voor vele jongeren een interessante manier om professionele ervaring op te doen. Gezien het groeiende belang van ervaring bij sollicitaties kunnen deze stages ook makkelijker tot een betaalde baan leiden. Jammer genoeg zijn vele van deze stageplaatsen onbezoldigd, waardoor ze enkel toegankelijk zijn door de meest geprivilegieerde en daarmee sociale ongelijkheid versterken. Op een schriftelijke vraag (nr. 694) die ik aan minister van het Openbaar Ambt, Sven Gatz, stelde, liet de minister weten dat er geen algemeen overzicht bestaat van stages die uitgevoerd zijn in de Brusselse publieke sector. Nu richt ik mij tot u om meer informatie te verkrijgen over stages uitgevoerd in de instellingen en administraties die onder uw voogdij vallen.
  • Zou u mij de cijfers kunnen geven van de gerealiseerde stages per instelling en administratie die onder uw voogdij vallen per jaar van deze legislatuur: het aantal stagiairs en hun niveau van diploma, de duurtijd van deze stages, of het om stages gaat in het kader van opleiding of niet, of deze bezoldigd zijn of niet en wat voor type stages het zijn (observatie-, opleidings- of een professionele stage)?

  • Wat zijn de verschillende type contracten of overeenkomsten die opgemaakt werden voor stagiairs in deze instellingen en administraties? Hoeveel van elk type stagecontract werd er opgemaakt per instelling en administratie?

  • Wat zijn de verschillende bedragen van de stagevergoedingen bij de bezoldigde stages? Zou u mij de absolute getallen en een procentueel overzicht kunnen geven van hoeveel stagiairs er onder deze categorieën van stagevergoedingen vallen per instelling?

  • Zou u mij een overzicht willen bezorgen van elk type vergoeding bij stages zoals bijvoorbeeld vrijwilligersvergoedingen of verplaatsingsvergoedingen en ook willen aanduiden welke stages (observatie-, opleidings- en een professionele stage) op deze verschillende arbeidsvoorwaarden recht hebben?

  • Zou u mij een overzicht willen bezorgen van de typen verzekeringen bij bezoldigde en onbezoldigde stages en ook willen aanduiden in welk kader (opleiding of niet) deze stages recht hebben op dergelijke verzekeringen?

 
 
Antwoord   

Het bestuur Brussel Plaatselijke Besturen heeft geen gebruik gemaakt van dit soort stages.

 

Wat Paradigm betreft, vindt u hieronder de antwoorden op uw vragen:

1/

Paradigm heeft:

-        12 stagiairs onthaald in 2020;

-        5 in 2021;

-        2 in 2022;

-        5 in 2023 en

-        1 stagiair in 2024.

De gemiddelde duur van een stage bedroeg 46 kalenderdagen. Het profiel van de stagiairs is uiteenlopend. Deze stages zijn “actieve” stages. Zij vinden plaats in het kader van de opleiding en van het traject voor beroepsinschakeling dat de stagiairs volgen. Deze stages zijn onbezoldigd.

 

2/

Het gaat steeds om “standaard”-stageovereenkomsten die het voorwerp vormen van een overeenkomst tussen Paradigm en de begeleidende instelling van de stagiair.

3/

Deze stages zijn onbezoldigd.

4/ De stagiairs krijgen hun verplaatsingsonkosten terugbetaald.

5/ Er is een verzekering voor het traject tussen de woonst en de stageplaats (heen en terug) die wordt gewaarborgd door het opleidingscentrum. Binnen de lokalen van Paradigm worden de stagiairs gedekt door de arbeidsongevallenverzekering voorzien door de wet voor de loontrekkenden.

 

Wat Brussel Economie en Werkgelegenheid en dus de GOB betreft, is Brussel Synergie het bevoegde bestuur.

 

Wat Actiris betreft, vindt u hieronder de antwoorden op uw vragen:

 

1/

Actiris onderscheidt 3 soorten stages.

 

- First-stage: stage voor jongeren onder de 30 jaar met maximum een diploma secundair onderwijs. Duurtijd 3-6 maand met als doel werkervaring opdoen.

- Stage duaal leren (alternance): een aantal dagen per week theoretische lessen volgen aangevuld met opleiding op de werkvloer.

- Studenten/opleidingsstage in kader van een studie of een opleiding.

 

 

Aantal stageovereenkomsten First afgesloten per jaar:

-          2019: 12

-          2020: 4

-          2021: 6

-          2022: 3

-          2023: 9

Allen hadden max diploma hoger secundair onderwijs

 

Duaal leren:

-          2021: 1

-          2022: 3

-          2023: 1

 

2 in kader van een bachelor opleiding en 3 in kader van een master opleiding

Studenten/ opleiding stages:

-          2019: 23

-          2020: 3

-          2021: 19

-          2022: 18

-          2023: 24

-          2024: 12

Van deze stages is niet steeds het opleidingsniveau gekend.

Ongeveer 20% in kader van studies hoger secundair onderwijs
Ongeveer 65% in kader van studies bachelor Ongeveer 15 % in kader van studies master

2/

1) First stage: 34 overeenkomsten sinds 01/01/2019

2) Stage duaal leren (en alternance): 5 overeenkomsten sinds 01/01/2019

3) Studentenstage/opleidingsstage: 99 overeenkomsten sinds 01/01/2019

3/

1)      Stagevergoedingen bezoldigde stages

- Duaal leren/ stage alternance:
In het geval van een leerling varieert dit tussen het eerste en derde opleidingsjaar tussen €332,35 en €625,60 voor een Franstalige school en €567 en €674,50 voor een Nederlandstalige school.
Voor stagiairs in het volwassenenonderwijs bij EFP of Syntra Brussel varieert het bedrag tussen €536,74 in het eerste jaar en €1.073,49 in het derde jaar.

- First stage:
€200 per maand

2)      Procentueel overzicht stagiairs onder deze categorie stages:

- 24 % First stages (34)
- 4 % duaal leren (5)

4/

First stages en duaal leren stages krijgen bovenop hun hierboven vermelde vergoedingen ook verplaatsingsvergoedingen.

5/

 

Voor First stages en duaal leren stages hebben we een verzekeringscontract voor arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar het werk. Ook worden ze verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid.

 

Wat Bruxelles Formation betreft, vindt u hieronder de antwoorden op uw vragen:

 

 

1/

Dit zijn de volledige jaarcijfers van stagiairs bij Bruxelles Formation sinds het begin van de legislatuur:

-          2019: 8

-          2020: 8

-          2021: 16

-          2022: 13

-          2023: 14

-          2024: 6 (tot en met 21/03/2024)

 

Van de werkzoekenden die door Bruxelles Formation tussen 2019 en 2024 werden aangeworven, hadden er 5 een diploma lager secundair onderwijs, 13 een diploma hoger secundair onderwijs en 4 een diploma hoger onderwijs.

 

Naast de werkzoekenden zijn er stages die worden uitgevoerd in het kader van onderwijs (scholen, hogescholen, universiteiten). Over de waargenomen periode kwamen 12 van deze stagiairs uit het secundair onderwijs, 15 uit het hoger onderwijs korte type (bachelor) en 8 uit het hoger onderwijs lange type (master).

 

 

De informatie in verband met de soorten overeenkomsten inzake de stageduur en het soort stages (observatie, opleiding of beroepsstage) wordt verschaft in het antwoord op vraag 2 over de soorten overeenkomsten. De informatie over de bezoldiging van de stages is terug te vinden in het antwoord op vraag 3 over de bedragen van de stagevergoedingen.

 

2/

 

De Formation professionnelle individuelle en entreprise (FPIE) is een opleidingsinstrument waarbij de stagiair door een publieke of private werkgever wordt onthaald om via de praktijk de nodige ervaring en kwalificaties te verwerven teneinde er een beschikbare job in te vullen. Een van de kenmerken van de FPIE is de verplichting voor de werkgever om de stagiair aan te werven na het einde van de opleiding met een overeenkomst van minstens dezelfde duur als de opleiding.

 

Het contract voor professionele aanpassing (CAP) dient om de tewerkstelling van personen met een handicap te bevorderen door een periode van wederzijdse aanpassing tussen de werkgever en de werknemer met een handicap in te stellen teneinde het afsluiten van een gewone arbeidsovereenkomst te stimuleren. Het CAP wordt voor een periode van 3 maanden tot één jaar afgesloten.

 

De voltooiingsstage is een stage die wordt uitgevoerd door de werkzoekende op het einde van zijn beroepsopleiding. Zij geeft hem de kans zijn verworven kennis in de praktijk te gebruiken in een onderneming. Voor de stagiair blijft een “standaard”-overeenkomst voor beroepsopleiding gelden.

 

Het aantal aangeworven stagiairs bij Bruxelles Formation, per soort overeenkomst tussen 2019 en 2024 (op basis van de datum van de inwerkingtreding van het contract, telling stopgezet op 21/03/2024):

 

 

19

20

21

22

23

24

Totaal

CAP

 

 

 

2

 

 

2

FPIE

2

4

5

5

2

2

20

Voltooiings-stages

 

 

 

1

1

 

2

Stages in het kader van onderwijs

6

4

11

5

11

4

41

Totaal

8

8

16

13

14

6

65

 

 

 

3/

 

De stagiairs met een FPIE-overeenkomst ontvangen rechtstreeks een opleidingsvergoeding via de werkgever. Deze wordt berekend op basis van het brutoloon voor de uitgeoefende functie, met een vermindering van 13,07% RSZ werknemer en van eventuele sociale inkomsten (werkloosheidsuitkeringen of leefloon). Ter herinnering: 20 stagiairs hadden een FPIE-overeenkomst tijdens deze legislatuur, wat overeenkomt met 83,3% van de tijdens de legislatuur bezoldigde stagiairs.

 

In geval van het CAP hebben de stagiairs die werkloosheidsuitkeringen, vergoedingen van het ziekenfonds of een vervangingsinkomen genieten, recht op een aanvulling van 1 euro per uur gestort door de werkgever. Als ze geen inkomsten hebben, worden een tussenkomst van de Service PHARE van 8,23 euro/uur (index van 1/03/2022) en een aanvulling van 1 euro per uur door de werkgever aan hen gestort. Indien hun uitkeringen lager liggen dan het equivalent per uur van 8,23 euro, zal een aanvullende tussenkomst worden gestort door de Service PHARE om deze 8,23 euro te bereiken, naast de 1 euro die de werkgever stort. Ter herinnering: 2 stagiairs hadden een CAP-overeenkomst tijdens deze legislatuur, wat overeenkomt met 8,3% van de tijdens de legislatuur bezoldigde stagiairs.

 

De stagiairs die een voltooiingsstage uitvoeren in het kader van hun beroepsopleiding, blijven hun opleidingsvergoeding van 2 euro per gepresteerd uur ontvangen, naast de sociale inkomsten waarop ze recht hebben. Ter herinnering: 2 stagiairs hadden een overeenkomst voor een voltooiingsstage tijdens deze legislatuur, wat overeenkomt met 8,3% van de tijdens de legislatuur bezoldigde stagiairs.

 

De stages die worden uitgevoerd in het kader van onderwijs, zijn onbezoldigd.

 

4/

 

De stagiairs met een overeenkomst inzake FPIE en CAP genieten een tussenkomst in de verplaatsingsonkosten, overeenkomstig de regelgeving die wordt toegepast voor de andere werknemers van de onderneming.

 

De stagiairs die een voltooiingsstage lopen in het kader van hun beroepsopleiding, genieten de terugbetaling van hun verplaatsingsonkosten (woonst/opleidingsplaats).

 

 

De stages die worden uitgevoerd in het kader van onderwijs, geven geen recht op een vergoeding.

 

5/

 

De stagiairs met een overeenkomst FPIE en CAP genieten dezelfde verzekering als de medewerkers van de instelling.

 

De stagiairs op voltooiingsstage worden gedekt door de verzekering voor stagiairs die alle opleidingen van Bruxelles Formation dekt.

 

De personen die een stage doen in het kader van hun studies, worden gedekt door de verzekering van hun respectieve instellingen.

 

Wat het departement dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel betreft, vindt u hieronder de antwoorden op uw vragen:

 

1/

Het departement dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel heeft slechts één stagiair gehad voor een periode van 4 maanden in 2022. Het ging om een onbezoldigde stage in het kader van de masterstudies van de stagiair in kwestie.

2/

 

Bepaalde onderwijsinstellingen hanteren een typedocument voor het sluiten van een stageovereenkomst. Daarnaast beschikt Leefmilieu Brussel over een eigen stageconventie die gebruikt kan worden voor stagiairs.

 

3/

 

Geen enkele stage bij Leefmilieu Brussel is bezoldigd.

 

4/

 

Er is geen enkel type vergoeding voorzien bij stages.

5/

Doorgaans voorzien onderwijsinstellingen die een typedocument hanteren voor een stageovereenkomst zelf een verzekering voor de stagiair voor wat diens burgerlijke aansprakelijkheid en mogelijke arbeidsongevallen betreft. Bij eventuele afwezigheid van één van deze verzekeringen of indien de stageconventie van Leefmilieu Brussel gebruikt wordt, zijn de verzekeringen van Leefmilieu Brussel van toepassing op de stagiair voor wat diens burgerlijke aansprakelijkheid en eventuele arbeidsongevallen betreft.