Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de resultaten van de projectoproep 2023 voor gemeentelijke buurtsportinfrastructuur

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1317)

 
Datum ontvangst: 19/02/2024 Datum publicatie: 25/03/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 25/03/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/03/2024 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/03/2024 Ontvankelijk p.m.
25/03/2024 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Sport speelt een essentiële rol in onze samenleving. Het draagt niet alleen bij aan de gezondheid en het welzijn van onze burgers, maar bevordert ook de sociale cohesie, inclusie en gelijke kansen. Het is dus van cruciaal belang dat elke burger toegang heeft tot hoogwaardige sportfaciliteiten dicht bij huis.

In dit verband is de projectoproep 'buurtsportinfrastructuur' die in mei 2023 werd uitgeschreven van bijzonder belang, omdat deze tot doel heeft de gemeenten te ondersteunen bij hun inspanningen om de toegankelijkheid en de kwaliteit van de lokale sportinfrastructuur te verbeteren.

Na de evaluaties kondigde u afgelopen december het volgende aan: "Van de 19 projecten voor lokale sportinfrastructuur die door 15 gemeenten werden ingediend, zijn er 18 geselecteerd en zij zullen voor 75% gesubsidieerd worden door het Gewest dat voor dit initiatief een budget van 1,5 miljoen euro vrijmaakt."

Ik zou graag gedetailleerde informatie krijgen over de resultaten van deze projectoproep. Bijgevolg heb ik de volgende vragen:

  • Kunt u ons een lijst bezorgen van de gemeentelijke projecten die gefinancierd werden?

  • Welke criteria werden gebruikt om deze projecten te selecteren?

  • Welke soorten projecten werden geselecteerd?

  • Wat is de geografische spreiding van de geselecteerde projecten?

  • Eén project werd afgewezen. Waarom?

  • Hoe verklaart u dat Evere 4 projecten in de wacht heeft gesleept?

  • Welke synergieën zullen er tussen de geselecteerde projecten tot stand worden gebracht?

 
 
Antwoord    Bijgevoegd vindt u de lijst met geselecteerde projecten die door het Gewest zullen worden gefinancierd.

De criteria voor de selectie van de projecten, die zijn opgenomen in de projectoproep die op 22 mei 2023 werd gelanceerd, zijn de volgende:

1. Buurt met een tekort aan sportinfrastructuren: de gemeente plaatst een nieuwe voorziening op een plaats zonder voorzieningen of renoveert de enige infrastructuur van dit type in de wijk. Dit jaar hebben we de analyses van de gemeenten vergeleken met de analyse die Perspective hierover heeft gemaakt. Tenzij de analyse van de gemeente bijkomende elementen aangeeft in vergelijking met de analyse van Perspective, worden dus enkel projecten gevalideerd waarvoor geen andere infrastructuur van hetzelfde type zich binnen een zone van hemelsbreed 500m bevindt.


2. Gewestelijk plan voor de duurzame ontwikkeling (GPDO): de infrastructuur moet gelegen zijn in een zone voor stedelijke herwaardering volgens het GDPO.

3. Betrokkenheid van de bevolking. Om dit participatieve proces te rechtvaardigen, geeft de gemeente de projectoproep door aan de lokale bevolking, zodat die kan deelnemen aan de ontwikkeling van het project (via de buurthuizen, sportverenigingen, bewonersgroepen, enz.). Daarnaast geeft een mededelingenbord op de locatie van het toekomstige project de buurtbewoners de mogelijkheid om hun mening en opmerkingen te geven. Een verslag met een analyse van deze opmerkingen kan als ondersteunende documentatie worden opgestuurd. De gemeente kan ook een informatiebijeenkomst organiseren. Andere benaderingen, zoals huis-aan-huisbladen of het publiceren van informatie over het project op de website van de gemeente, kunnen ook worden overwogen.

4. Kinderen: de infrastructuur is specifiek gericht op kinderen van 0 tot 10 jaar.

5. Conformiteit: een bestaande voorziening moet aangepast worden omdat ze niet meer voldoet aan de huidige normen of omdat de behoeften van de buurt veranderd zijn.


De projecttypes en hun locatie (gemeente) zijn ook opgenomen in de lijst van geselecteerde projecten in de bijlage.

Het afgewezen project is dat van de gemeente Anderlecht "Heraanleg van het maxi-pitch in Park Verdi".
Het project voldoet niet aan de volgende criteria:
- criterium 1 omdat er al verschillende bestaande infrastructuren zijn in de onmiddellijke omgeving van de site. Als we kijken naar de infrastructuren binnen 500 meter hemelsbreed, zijn er 7, waarvan 2 van hetzelfde type, waaronder de te renoveren structuur, om nog maar te zwijgen van een voetbalveld direct naast het project;
- criterium 2, omdat het niet in de zone voor stedelijke herwaardering 2020 ligt;
- criterium 3, omdat er geen burgerparticipatie was.

De gemeente Evere heeft 4 projecten ingediend, die allemaal aan de criteria voldeden en met het beschikbare budget konden worden geselecteerd.

Wat betreft de mogelijke synergieën tussen de projecten, aangezien dit
buurtprojecten zijn, werd dit element niet naar voren gebracht. Anderzijds voegen sommige gemeenten buurtinfrastructuur toe op dezelfde plaats als bestaande infrastructuur opdat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de voorziening.