Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het recht om met zijn huisdier begraven te worden

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1097)

 
Datum ontvangst: 15/12/2022 Datum publicatie: 02/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 20/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/12/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Zowel in Frankrijk als in België is het verboden om begraven te worden met zijn huisdier of de as ervan. In Frankrijk ligt de rechtspraak inzake de hond Felix aan de oorsprong van dit verbod, dat wil zeggen dat het verboden is een huisdier in het familiegraf te begraven.

In februari 2022 werd echter een wetsvoorstel ingediend in de Nationale Vergadering om het mogelijk te maken dat overleden eigenaren samen met hun huisdieren ter ruste worden gelegd.

In België bepaalt artikel 15 bis van de wet van 20 september 1998 tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging dat er twee soorten van lijkbezorging bestaan en dat de overledene, die dit in zijn laatste wilsbeschikking kenbaar heeft gemaakt, voorwerpen in de kist mag meenemen; deze voorwerpen moeten door de regering worden bepaald.

In bovengenoemde bepalingen staat dat rekening moet worden gehouden met de laatste wilsbeschikking van de overledene betreffende de wijze van cremeren en de voorwerpen die hij naast en in zijn kist wenst te hebben.

Zowel in Wallonië (2005) als op federaal niveau (2018) werden reeds vragen over het beleid inzake dierenbegraafplaatsen of de aanleg van hybride begraafplaatsen op tafel gelegd.

Dit brengt me ertoe u de volgende vragen te stellen:

  • In 2018 werd in de Senaat een wetsvoorstel ingediend dat een hybride lijkbezorging mogelijk maakt waarin een gezamenlijke begraafplaats voor eigenaren en hun huisdieren zou worden toegestaan. Tot op heden lijkt het een dode letter te blijven. Was u hiervan op de hoogte? Zo ja, wordt er nagedacht over het recht om met de as van zijn huisdier te worden begraven in Brussel?

  • In buurlanden als Zwitserland, Duitsland en Engeland bestaan hybride begraafplaatsen. Was u daarvan op de hoogte? Zo ja, wordt er nagedacht om dergelijke structuren op te zetten, met name in Brussel? Is het nodig om vooraf een vergunning voor dit soort structuur aan te vragen?

 

 
 
Antwoord    Ik ben op de hoogte van het voorstel van decreet dat in 2018 aan het Vlaams Parlement werd voorgelegd en nog niet is aangenomen. Bij mijn weten is er geen vergelijkbaar voorstel op federaal niveau.

Sommige buurlanden staan onder bepaalde voorwaarden een gezamenlijke graf toe. Dit wordt overgelaten aan het oordeel van de betrokken gemeente of regio.

Het beheer van begraafplaatsen valt onder de gemeentelijke autonomie en een vergunningenstelsel werd ingevoerd, met name via een besluit van 1 december 2016. Aangezien veel burgers hun huisdier zien als dierbaar gezinslid, onderzoek ik momenteel de mogelijkheid en de haalbaarheid van een dergelijke maatregel in het Brusselse Gewest.