Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende dmomentopname van de COVID-19-gezondheidscrisis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 96)

 
Datum ontvangst: 02/04/2020 Datum publicatie: 04/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 29/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/04/2020 Ontvankelijk p.m.
29/04/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Het is duidelijk dat de huidige situatie uiterst ernstig is op het vlak van de gezondheid, temeer omdat ze zware menselijke en sociale gevolgen heeft voor alle inwoners van Brussel.

Deze crisis vraagt om echte eenheid, zowel in moreel als in politiek opzicht. In die geest heeft mijn fractie op 19 maart de teksten inzake de bijzondere bevoegdheden medeondertekend.

Deze immense macht die u is toegekend, veronderstelt een hoge mate van transparantie van uw kant in de parlementaire assemblees.

Daarom wens ik u vandaag, 6 april 2020, volgende vragen te stellen:

- Hoeveel Brusselaars werden sinds het begin van de COVID-19-crisis besmet? Hoeveel Brusselaars werden vermoedelijk besmet? Hoeveel zijn er gestorven als gevolg van het virus en hoeveel zijn er genezen? Wat is de verdeling van de gevallen per gemeente?

- Welke hoeveelheid en welk type uitrusting wordt in Brussel verdeeld door het Gewest en door de federale overheid? Welke distributieprocedures en -criteria werden gehanteerd? Wordt momenteel een gewestelijke productie van alle soorten beschermingsmiddelen onderzocht, zoals degene die in het Waals Gewest zou moeten worden uitgevoerd? Kan u mij de details geven van de maskerbestellingen die door het Gewest zijn geplaatst? Voor welk soort maskers werden deze bestellingen geplaatst?

- Op vrijdag 3 april werden meer dan 25 miljoen chirurgische maskers en meer dan 10 miljoen FFP2/FFP3-maskers besteld door de federale overheid. Tevens werd gewag gemaakt van de levering van 10 miljoen chirurgische maskers en meer dan 750.000 FFP2/FFP3-maskers. Hoeveel van deze maskers zijn bestemd voor het Gewest? Hebt u deelgenomen aan de vergadering van de Risk Management Group die de verdeling bepaalt? Welk standpunt heeft u op deze vergadering ingenomen om ervoor te zorgen dat voldoende van deze maskers aan het Gewest worden geleverd?

- Hoeveel telefoonnummers met betrekking tot COVID-19 werden in totaal in gebruik genomen tijdens deze crisis? Voor welk publiek? In hoeveel talen? Hoeveel oproepen worden per dag ontvangen voor elk van deze nummers? Welk soort vragen worden gesteld? Welke follow-up wordt aan elk van hen gegeven? Hoe wordt de promotie van deze nummers georganiseerd, met name bij de meest kwetsbare groepen? Voor welk budget?

- Tot slot, hoe staat het met de maatregelen die worden uitgevoerd om dove en slechthorende mensen te helpen en te ondersteunen? Deze mensen bevinden zich immers alleen in hun huis, afgezonderd, en kunnen uiteraard niet bellen om een bestelling te plaatsen, om hulp te vragen of om een noodoproep te versturen.
 
 
Antwoord    Aangezien u vraagt om een ‘foto’ van bepaalde elementen van het beheer van deze crisis, moet u zich ervan bewust zijn dat tussen het moment waarop u de vragen stelt en het moment waarop deze informatie aan de betrokken administraties wordt gevraagd, ze wordt ontvangen en in dit schriftelijke antwoord dat ik u toestuur, wordt omgezet, talrijke elementen van deze ‘foto’ waarschijnlijk al sterk zullen zijn geëvolueerd.


1. Depuis le début de la crise du COVID-19, combien de Bruxellois ont été contaminés ? Combien de Bruxellois sont suspectés de l’être ? Combien sont décédés des suites du virus et combien ont été guéris ? Quelle est la répartition des cas par commune ?

Voordat we deze cijfers bekijken, is het belangrijk om te weten dat niet alle gegevens in dit stadium beschikbaar zijn, of zelfs maar ooit beschikbaar zullen zijn. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om het aantal besmette personen te kennen, en extrapolatie op de verdachte gevallen zou gevaarlijk zijn. Een niet te verwaarlozen deel van de besmette personen heeft geen symptomen en blijft dus onopgemerkt, en een groot deel van de besmette personen die wel symptomen hebben, ontwikkelen een milde vorm en blijven dus thuis, maar doen niet noodzakelijkerwijs een beroep op het gezondheidssysteem.

Het aantal sterfgevallen daarentegen is wel bekend: op 26 april waren er, voor Brussel, in de ziekenhuizen 503 bevestigde COVID-19-overlijdens en 111 verdachte gevallen, en in de woon-zorgcentra 349 bevestigde overlijdens en 507 verdachte gevallen. Een deel van de genoemde sterfgevallen voor de woon-zorgsector vond daadwerkelijk plaats in het ziekenhuis en is daarom in beide gegevensbronnen opgenomen, wat een overschatting oplevert. Aangezien we echter nog geen zicht hebben op de sterfgevallen thuis, zijn de deskundigen van mening dat grosso modo de cijfers waarschijnlijk zeer dicht bij de werkelijkheid liggen.

Wat de genezingen betreft, moet ook hier weer begrepen worden (gezien de spontane genezingen thuis en de dagelijkse niet-registratie van genezingen in de woon-zorgcentra) dat er zeer weinig bekend is, dat wil zeggen alleen de genezingen van de ernstigste gevallen, namelijk die van personen die in het ziekenhuis waren opgenomen.
Op 26 april waren er 10.920 COVID-19-genezingen en 7.926 verdachte gevallen, die allemaal een ziekenhuisopname vereisten.

De verdeling van de bevestigde gevallen van COVID-19 per gemeente was op 23 april als volgt: zie bijlage 1 - hieronder.


2. Quelle est la quantité et le type de matériel distribué à Bruxelles par la Région ainsi que par le Fédéral ? Quelles ont été les procédures et les critères de distribution? Une production régionale de matériel de protection de tout type à l’instar de ce qui devrait se faire en Région wallonne est-elle actuellement à l’étude? Pouvez-vous me donner des précisions quant aux commandes de masque effectuées par la Région? De quel type de masque est-il question dans ces commandes ?

We hebben geen precies en gedetailleerd beeld van het materiaal dat door de federale overheid aan de ziekenhuizen in Brussel wordt geleverd.

Voor de niet-ziekenhuissectoren waren de distributiecriteria als volgt: welk materiaal is beschikbaar (kwaliteit en kwantiteit), in welke instellingen worden COVID-/verdachte patiënten in een residentieel kader verzorgd, hoeveel verzorgers moeten langdurig lichamelijk contact hebben met hoeveel COVID-/verdachte patiënten, onder wie het aantal patiënten met een risico op aerosolbehandeling, welke plaatsen huisvesten/verzorgen patiënten, bewoners of klanten met een hoog risico op het overdragen van COVID aan medewerkers of op het bezwijken aan COVID?

Op basis hiervan hebben voornamelijk de volgende sectoren materiaal ontvangen: RH-RVT, instellingen voor personen met een handicap, centra voor geestelijke gezondheidszorg, IBW, PVT, initiatieven voor daklozen, revalidatiecentra die nog in werking zijn, diensten voor thuiszorg en -hulp, centra voor gezinsplanning en sommige sociale diensten...

De procedure is als volgt: elke instelling is verantwoordelijk voor de bescherming van haar personeel en haar begunstigden. Indien de instelling niet in staat is om zelf het nodige materiaal te verkrijgen, wordt ze eraan herinnerd dat ze een gecentraliseerde bestelling moet plaatsen bij de FOD Volksgezondheid en dat IRISCARE haar uit de nood kan helpen (afhankelijk van de beschikbare voorraden).

We zijn effectief begonnen met een lokale productie van stoffen maskers voor niet-gezondheidswerkers in Brussel via een maatwerkbedrijf (Travie), gebaseerd op het model van de ‘Dutra’-productie in Wallonië. Daarnaast hebben we een overeenkomst met Wallonië om een deel (900.000/5 miljoen per maand) van hun gewestelijke productie van industriële chirurgische maskers te kunnen kopen. Die productie gaat in mei van start.

We hebben ook de lokale productie van gelaatsschermen gestimuleerd via de fablabs (ongeveer 5000/week), die ook de mogelijkheid onderzoeken om herbruikbare schorten te maken.

De details van het materiaal dat vanaf 17 april wordt verspreid en de lopende bestellingen vindt u in bijlage 2 hieronder.


3. Le vendredi 3 avril dernier, plus de 25 millions de masques chirurgicaux et plus de 10 millions de masques FFP2/FFP3 ont été commandés par le Fédéral. Il était également question de la livraison de 10 millions de masques chirurgicaux et plus de 750.000 masques FFP2/FFP3. Combien de ces masques sont destinés à la Région? Avez-vous participé à la réunion du Risk Management Group qui détermine la distribution? Quelle position y avez-vous défendue pour garantir la livraison en suffisance vers la Région de ces masques ?

Wanneer de federale overheid aankondigt dat zij materiaal heeft besteld, is er in die cijfers a priori niets voorzien voor de deelentiteiten.

Wij maken echter over het algemeen gebruik van federale bestellingen bij een serieuze leverancier om er de IRISCARE-bestellingen voor Brussel aan toe te voegen. Sommige van onze bestellingen die in bijlage 2 worden vermeld, zijn dus verbonden aan de grote federale bestelling die u aanhaalt.

Aan de andere kant, wanneer IRISCARE een tekort aan voorraad heeft en aan de federale overheid kan aantonen dat er binnenkort een levering komt, is de federale overheid altijd bereid geweest om ons het nodige materiaal voor te schieten.

Dit alles is inderdaad het resultaat van de deelname van onze kabinetten en onze administratie aan de federale vergaderingen waar dit wordt onderhandeld (RMG en andere).


4. Enfin, au total, combien de numéros de téléphone liés au COVID-19 ont été mis en place durant cette crise ? Pour quel public ? Dans combien de langues ? Combien d’appels sont reçus chaque jour pour chacun de ces numéros ? Quels sont les types de questions posées ? Quel est le suivi donné à chacune d’entre elles ? Comment est organisée la promotion de ces numéros, notamment envers les publics les plus fragilisés ? Pour quel budget ?


Op 30 maart 2020 werd een gratis nummer voor sociale noodsituaties gelanceerd. Dit nummer staat ter beschikking van elkeen die een beroep wenst te doen op een sociale eerstelijnsdienst en heeft als voornaamste taak om de gebruikers van deze diensten door te verwijzen naar de nog actieve/open eerstelijnsdiensten. Hiervoor werd, in samenwerking met de verschillende federaties, administraties, koepelorganisaties en dergelijk meer een databank opgemaakt die om de 24 u. wordt bijgewerkt om zo te allen tijde een geactualiseerde versie te hebben opdat er steeds een zicht is op de diensten waartoe de burger nog toegang heeft.

De eerste week ontving het nummer 241 oproepen en 167 in de tweede week, wat het totaal van het aantal oproepen tot 8 april op 408 brengt. Het nummer werd door evenveel mannen als vrouwen gebeld en de overgrote meerderheid was afkomstig van particuliere personen, al maakten ook professionelen gebruik van het gratis nummer.

De oproepen betroffen voornamelijk de thematieken rond huisvesting, fysieke gezondheid, voedsel en voedselhulp, informatie omtrent het gratis nummer zelf en inkomsten. Ook werden er vragen omtrent jongeren en school genoteerd, sociaal isolement en geestelijke gezondheid.
Om het nummer kenbaar te maken werden er een sociale mediacampagne opgestart, affiches opgemaakt die op de website van de Federatie voor maatschappelijke diensten in 17 talen beschikbaar zijn en een radiospot gelanceerd.


5. Enfin, qu’en est-il des mesures mises en œuvre pour aider et soutenir les personnes sourdes et malentendantes ? En effet, ces dernières se retrouvent seules chez elles, confinées et ne peuvent évidemment pas téléphoner pour passer une commande, demander une aide ou envoyer un appel d’urgence.

Doven en slechthorenden hebben zeker niet gewacht op de komst van deze crisis om zich uit te rusten met technologieën die hen in staat stellen te communiceren op een andere manier dan door middel van geluid.

Met name om in geval van ziekte contact op te nemen met de hulpdiensten moeten mensen die doof of slechthorend zijn of spraakmoeilijkheden hebben, het woord ‘contact’ naar 8842 sturen. Het is ook mogelijk om een e-mail naar sms@ibz.fgov.be te sturen. Zij krijgen dan twee noodnummers die gebruikt kunnen worden om de ambulance en de brandweer te waarschuwen of om contact op te nemen met de politie.

Dit type aanvraag wordt opgevolgd door de FOD Binnenlandse Zaken om ervoor te zorgen dat geen enkele oproep onbeantwoord blijft.