Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de COVID-19-crisis in de thuishulp- en thuiszorgsector

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 99)

 
Datum ontvangst: 02/04/2020 Datum publicatie: 02/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 28/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het is duidelijk dat de huidige situatie uiterst ernstig is vanuit gezondheidsoogpunt. Dat is des te ernstiger omdat het ernstige menselijke, sociale en economische gevolgen heeft voor alle Brusselaars.

In het licht van de gezondheidscrisis die door Covid-19 is veroorzaakt, zou ik bijzondere aandacht willen besteden aan het personeel van de thuishulp- en de thuiszorgdiensten, die in normale tijden al voor een groot aantal uitdagingen staan die met name verband houden met de stijging van de levensverwachting. Mijn verschillende contacten met de sector en een artikel dat op 27 maart in de pers is verschenen, getuigen inderdaad van de huidige ongerustheid van de sector.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Welke maatregelen zijn sinds het begin van de crisis genomen om de sector te ondersteunen en de continuïteit van de dienstverlening en de bescherming van de begunstigden en de werknemers te waarborgen? Werden er specifieke instructies gegeven?
- In hoeverre is de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd? Kent u het ziekteverzuimpercentage?
- Kan u ons een exacte uitsplitsing geven van de bedragen die de FGC en de GGC de sector toekennen voor de aankoop van extra uitrusting; desinfectie en afvalverwerking; reorganisatie van de rondes en de invoering van nieuwe elektronische communicatiekanalen?
- Kan u met betrekking tot de beschermingsuitrusting aangeven of ze werd verdeeld? Zo ja: wanneer, in welke hoeveelheid (per type uitrusting), via welk kanaal (federaal of gewestelijk) en volgens welke procedure? Kan u ook aangeven wat de huidige tekortkomingen zijn?
- Welke contacten heeft uw administratie met de sector? Heeft u met de sector van gedachten gewisseld? Hoe en wanneer?

 
 
Antwoord    1.
Sinds 23 maart ontvangen de thuishulpdiensten van de GGC wekelijks chirurgische maskers. De geleverde hoeveelheden worden aangepast aan de activiteit van de diensten. Sommige van hen hebben ons immers laten weten dat die is gedaald.

Daarnaast is op 11 maart een omzendbief ‘Richtlijnen voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde diensten die thuishulp of palliatieve zorg uitvoeren’ naar de sector gestuurd. Op 16 maart is een FAQ ‘Diensten die thuiszorg uitvoeren’ op de website van Iriscare geplaatst.


2.
De sector van de huishoudhulp lijkt verlamd te zijn. Een aanzienlijk deel van de begunstigden doet geen beroep meer op de thuishulpdiensten. Geleidelijk aan zijn de huishoudhulpen van bepaalde diensten toegewezen aan RH’s en RVT’s voor bepaalde taken of georiënteerd naar de verdeling van maaltijden.

De gezinshulpen zijn actiever gebleven om aan de behoeften van de bevolking te voldoen.

Om de sector te ondersteunen heeft het Verenigd College verschillende maatregelen genomen.

In zijn beslissing van 26 maart heeft het Verenigd College de volgende maatregelen voorgesteld: “Voor de gesubsidieerde sectoren, die om verschillende redenen (terugtrekking, ziekte, werkloosheid, enz.) met een vermindering van hun activiteiten of zelfs de stopzetting ervan worden geconfronteerd, wordt voorgesteld om de structurele subsidies volgens de regelingen te garanderen, met name door de niet-gepresteerde gesubsidieerde periodes gelijk te stellen met gepresteerd werk voor de erkende kaders.

Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat de administraties toestaan dat de indiening van de bewijsstukken, de controleprocedures, enz. worden uitgesteld.

Er zullen afwijkingsmaatregelen worden voorgesteld voor de uitzonderlijke subsidiabiliteit van onvoorziene uitgaven die rechtstreeks verband houden met de crisis, en administratieve vereenvoudigingen, met name via elektronische procedures.

Deze maatregel is ingegeven door de veronderstelling dat de werkgevers ervan zullen afzien hun personeel in tijdelijke werkloosheid te plaatsen.”

Daarnaast biedt het op 26 maart opgerichte COVID-fonds ook steun aan deze sector, met name om rekening te houden met de aan de crisis gelinkte extra kosten voor:

- de aankoop van bijkomend materiaal (wegwerpartikelen, verzorgings- en beschermende kleding, enz.);
- de ontsmetting en de verwerking van afval;
- de reorganisatie van de rondes, met name in een context van personeelstekorten;
- de invoering van nieuwe elektronische communicatiekanalen.

Om de administratieve regels in deze periode te versoepelen, zijn er omzendbrieven naar de thuishulpdiensten gestuurd. Op 15 april is een omzendbrief met informatie over de verlenging van de termijnen naar alle thuishulpdiensten gestuurd. Deze laatste hebben de tijd tot uiterlijk 31 mei - in plaats van 31 maart - om hun opleidingsplannen in te dienen. Voor de jaarlijkse activiteitenverslagen 2019, de jaarrekeningen van de inkomsten/uitgaven 2019 en de begrotingen voor het begrotingsjaar 2020 is de uiterste datum voor indiening nu 30 juni - in plaats van 30 april.

Daarnaast zijn er op 5 mei nog twee andere omzendbrieven verstuurd. Een daarvan betrof de verlenging van de termijn voor de bewijsstukken met betrekking tot de premie 2019 voor de werknemers in de zogenaamde ‘non-profitsector’. De tweede was bedoeld om het aantal diensten dat als gevolg van de crisis is gesloten en het aantal personeelsleden dat tijdelijk werkloos is geworden, te beoordelen.

In dit stadium is het moeilijk om het absenteïsme te bepalen; de aanwezigheden worden driemaandelijks gemeld (in de maand volgend op het einde van het kwartaal) en, vooral, wordt er voor alle termijnen een uitstel toegekend (van 2 maanden cf. supra).


3.
Deze totale kosten worden geschat op 2,322 miljoen euro voor 3 maanden volgens de beslissing van het Verenigd College van 26 maart 2020. 1,6 miljoen euro is bestemd voor de FGC en 722.000 euro voor de GGC.


4.
Op de volgende data zijn chirurgische maskers verdeeld over de verschillende diensten: 23/03, 26/03, 1/04, 8/04, 14/04, 22/04, 29/04 en 6/05.

5.
Meer nog dan gewoonlijk onderhoudt mijn kabinet regelmatige contacten met de sector, hetzij via mevrouw Dikra Charradi, verantwoordelijke van de Fédération des Services Bruxellois d'Aide à Domicile, hetzij rechtstreeks met de diensten.

Op dezelfde manier onderhoudt Iriscare regelmatige contacten met de 17 thuishulpdiensten, met name in het kader van het tellen van de uren en het versturen van bewijsstukken. In deze periode van sanitaire noodmaatregelen als gevolg van COVID-19 hebben er regelmatig talrijke uitwisselingen met de sector plaatsgevonden, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de diensten. De contacten werden voornamelijk per telefoon of e-mail gelegd. Tussen eind maart en begin april waren er intensieve uitwisselingen gedurende een vijftiental werkdagen. Iriscare had het initiatief genomen om de diensten te vragen hun dringende behoeften te definiëren. De diensten van hun kant hebben hun bezorgdheid geuit over de subsidiëring van hun werknemers (gezinshulpen/huishoudhulpen), gezien de onmogelijkheid voor een groot deel om prestaties te leveren ingevolge de talrijke annuleringen door de begunstigden.