Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de COVID-19-crisis in de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 100)

 
Datum ontvangst: 02/04/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 28/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het is duidelijk dat de huidige gezondheidscrisis zeer ernstig is. Ze is des te ernstiger daar ze zware menselijke en sociale gevolgen heeft voor alle Brusselaars.

Zoals we weten, treft het virus vooral onze bejaarden. De rusthuizen worden dan ook hard getroffen. Zo woedt het virus in ongeveer één op de twee rusthuizen in het Brussels Gewest.

De 13.000 bewoners van de Brusselse rusthuizen en de 10.000 werknemers moeten tegen elke prijs worden beschermd. De besmette mensen moeten worden getest, beschermd en geïsoleerd.

Gelet op deze verontrustende context, wens ik u vandaag, maandag 6 april 2020, de volgende vragen te stellen:

- Welke RH’s en RVT’s van alle RH’s en RVT’s in het Gewest zijn thans getroffen door COVID‑19?

- Hoeveel personeelsleden en bewoners in die instellingen zijn besmet met COVID-19?

- Hoeveel personeelsleden en bewoners van die instellingen zijn vermoedelijk besmet met COVID-19?

- Hoeveel personen werden in het ziekenhuis opgenomen wegens COVID-19? Hoeveel van hen zijn daarna teruggekeerd naar hun instelling?

- Wanneer werd het beschermingsmateriaal uitgedeeld? Welke instellingen hebben er gekregen? Kunt u een exacte lijst van het uitgedeelde materiaal bezorgen? Hoeveel materiaal werd uitgedeeld (door de federale en de gewestelijke overheid afzonderlijk)? Hebt u het materiaal gecontroleerd? Wat zijn nog de huidige tekortkomingen?

- Hoeveel tests zijn uitgevoerd zowel op de bewoners als op de personeelsleden? Op welke basis en op welke wijze worden ze uitgevoerd? Hoeveel tests hebt u van de federale overheid ontvangen? Wanneer hebt u de tests uitgedeeld aan de verschillende Brusselse rusthuizen? Heeft u genoeg tests gekregen voor alle rusthuizen? Worden er oplossingen overwogen om de testcapaciteit in de RH’s/RVT’s te vergroten? Welke instructies met betrekking tot de tests werden gegeven aan de personeelsleden van de RH’s/RVT’s?

- Waar komen de personen die opgevangen zouden moeten worden in intermediaire zorgstructuren tussen de ziekenhuizen en de RH’s/RVT’s, thans terecht? Kunt u meer informatie verstrekken over deze tussenstructuren die uit hotels en rusthuizen bestaan? Hoeveel van die structuren zijn beschikbaar?

- Hebt u monitoring in de RH’s en RVT’s van het Gewest ingevoerd? Zo ja, sinds wanneer? Welke gegevens moeten de instellingen doorgeven aan de administratie?

- Hebt u, zoals in Vlaanderen, een ethisch handvest aangenomen, namelijk duidelijke instructies voor de behandeling van Covid-19-patiënten die in de RH’s/RVT’s blijven en van de patiënten die er na een ziekenhuisopname terugkeren?

- Wat gebeurt er om het zorgpersoneel te begeleiden en psychologisch adequate ondersteuning te verlenen? Hoe staat het met een eventuele premie voor het zorgpersoneel?

- Hoeveel mobiele medische cellen zijn beschikbaar? Hoeveel RH’s/RVT’s worden daarmee gedekt? Hoe vaak komen de mobiele cellen langs? Bent u van plan het aantal cellen te verhogen in de komende dagen?

- Welke contacten onderhoudt u, tot slot, met de sector? Hoeveel en hoe? Wordt er duidelijke en bijgewerkte informatie verstrekt aan de sector?
 
 
Antwoord    1.1 RH's en RVT's getroffen door COVID-19 op het geheel van RH’s en RVT’s in het gewest:

119 RH’s en RVT’s zijn getroffen door COVID-19.


1.2. aantal personen besmet met COVID-19 onder het personeel en de bewoners:

Op 10 mei waren 612 personeelsleden besmet met COVID-19.

Op 11 mei waren 1431 bewoners besmet met COVID-19.


1.3. aantal personen vermoedelijk besmet met COVID-19 onder het personeel en de bewoners:

We hebben geen gegevens over het aantal personeelsleden dat vermoedelijk besmet is met COVID-19.

2379 bewoners zijn vermoedelijk besmet met COVID-19.


2. aantal personen opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van COVID-19?

Op 10 mei waren in totaal 658 RVT-bewoners minstens 1 dag opgenomen in het ziekenhuis vanwege een COVID-19-besmetting of een vermoeden van besmetting. Het einde van de crisis zal moeten worden afgewacht om de patiëntenbewegingen beter te kunnen analyseren en het aantal terugkeren te kennen.


3. verdeeld materiaal:

Sinds de week van 23 maart zijn er zes verdelingen georganiseerd. Het materiaal wordt elke woensdag (of dinsdag) verpakt in dozen die bestemd zijn voor de instellingen, volgens continu bijgewerkte verdelingslijsten die samen met de Diensten van het Verenigd College en de administratie van de FGC zijn opgesteld, in opdracht van het kabinet, op basis van de meldingen van het aantal COVID-19-gevallen door de instellingen bij de dienst Hygiëne van de DVC, voor de verdeling van KN95-maskers, schorten en gelaatsschermen, en van de bij Sciensano ingevoerde antwoorden.

DESTINAITAIRES

ONTVANGERS

MATERIEL DISTRIBUE aux MR/MRS

VERDEELD MATERIAAL in RH’s/RVT’s

TOTAL TOTAAL

CHIRURG CHIRURGISCH

KN95

Blouses

Schorten

Visières

Gelaats-schermen

Gel

Masques en tissu

Stoffenmaskers

MR-MRS

RH’s-RVT’s

771 750

28 995

28 206

4 744

780

13 900

848 375Wij hebben ook gerichte leveringen gedaan voor dringende vragen, met name net voor de weekends.

De dienst Facility heeft een e-mailadres
facility@iriscare.brussels en een specifiek telefoonnummer dat doorgeschakeld is naar een gsm, gecreëerd en beheert die om de aanvragen te centraliseren.

Op vraag van Iriscare controleert het geaccrediteerde laboratorium IDEWE elk lot KN95-maskers. Deze controles zijn lopende. We hebben al de volgende resultaten ontvangen:

· Niet-conform: de KN95-maskers met de productiedatum van 28 maart 2020 mogen niet worden gebruikt. Ze hebben een doorlaatbaarheid van 14%.

Iriscare heeft de instellingen gevraagd om ze tijdelijk te houden (maar wel buiten bereik, om verwarring te voorkomen) terwijl het de procedures voor de terugname van deze loten organiseert.

De loten van 27, 29, 30 en 31 maart 2020 worden momenteel getest.

De tekorten variëren in de tijd, van week tot week, en zijn ook sterk afhankelijk van de internationale context. Op dit moment behoren schorten en handschoenen tot het essentiële materiaal waaraan het grootste gebrek is, maar tussen het schrijven van het antwoord op uw vraag en het lezen ervan zal de situatie waarschijnlijk veranderen, aangezien de bestellingen voor deze twee artikelen in de week van 11 mei moeten toekomen.

Kwaliteitsvolle FFP2-maskers zijn eveneens moeilijk te vinden. We hebben momenteel maskers op voorraad met de juiste filterkwaliteit, maar ze moeten worden aangepast ter hoogte van de neus.


4. tests:

De screenings in de RH’s en RVT’s zijn georganiseerd in 4 fasen, in functie van de beschikbaarheid van de testen op federaal niveau:

· Week van 8 april: de 12 instellingen die het zwaarst zijn getroffen door COVID-19;
· Week van 13 april: 31 instellingen die ook werden geselecteerd op basis van het hoge aantal COVID-19-gevallen;
· Week van 20 april: 52 RH’s en RVT’s die werden geselecteerd volgens dezelfde logica, met toevoeging van de instellingen die nog niet door de epidemie waren getroffen (geen gemelde of vermoede COVID-19-gevallen);
· Week van 27 april: de 43 overige instellingen.

Op dit moment zijn er in totaal 20.000 tests geleverd door de federale overheid.

Toen het aantal door de federale overheid geleverde tests voor sommige instellingen onvoldoende bleek te zijn, hebben we bijkomende testen gevraagd om aanvullende leveringen te kunnen doen.

Wat de richtlijnen voor de RH’s en RVT’s betreft: op woensdag 8 april is een eerste omzendbrief over de testprocedure opgesteld in samenwerking met de federaties, de vakbonden en het kabinet Maron. De brief is op 9 april verstuurd naar de selectie RH’s en RVT’s van de eerste testfase. Daarna is er een vergadering georganiseerd met de coördinerende en raadgevende artsen van de eerste 12 instellingen om de screeningstrategie aan hun uit te leggen en hun vragen te bundelen. In de omzendbrief is getracht om die vragen te beantwoorden. Daarom is er op donderdag 16 april een aangepaste omzendbrief verstuurd voor de volgende testfasen.


5. transitplekken tussen de ziekenhuizen en de RH’s en RVT’s:

Iriscare heeft een akkoord onderhandeld met het rusthuis La Petite Île. Er kan een driepartijenovereenkomst met La Petite Île en het Rode Kruis worden ondertekend om deze opvangvoorziening op te richten. Op woensdag 15 april was er een eerste plaatsbezoek in aanwezigheid van een architect van Iriscare. De structuur met 29 bedden kan worden geopend wanneer dat nodig is en zou door Iriscare worden gefinancierd via een facultatieve subsidie.

Aangezien de situatie in de ziekenhuizen momenteel onder controle is, staat dit project op stand-by en zal het worden geactiveerd indien nodig. De RH- en RVT-bewoners verblijven in het ziekenhuis zolang hun gezondheidstoestand dit vereist en keren dan terug naar hun RH of RVT.


6. monitoring in de RH’s en RVT’s:

Sinds het begin van de epidemie zijn de RH’s en RVT’s verplicht om verdachte gevallen te melden en de diensten van Iriscare hebben regelmatig contact met alle RH’s en RVT’s om op de hoogte te blijven van de evolutie van de situatie ter plaatse. Op 6 april is er een ‘contactteam’ samengesteld om alle instellingen minstens om de twee dagen te contacteren. Dit team is samengesteld uit Iriscare-personeel van verschillende diensten en DVC-personeel. Dit regelmatig contact met de directie van elk rusthuis laat ons toe de balans op te maken en op de hoogte te blijven van alle moeilijke situaties of behoeften.

De volgende gegevens worden verzameld via de dagelijks gevraagde rapportering bij Sciensano en de oproepen van het ‘contactteam’:

· betreffende het personeel voor de verschillende categorieën: aantal aanwezigen, bevestigde COVID-19-gevallen, verdachte gevallen, behoefte aan psychologische ondersteuning, behoefte aan personeel;
· betreffende de bewoners: aantal ziekenhuisopnames, aantal overlijdens, aantal bevestigde en vermoedelijke COVID-19-gevallen;
· aanwezigheid van arts(en) en medische vragen;
· operationele maatregelen: oprichting van een specifieke COVID-19-eenheid, aanwezigheid van een crisiscomité, werk per dienst of alle verdiepingen samen?;
· naleving door de bewoners: naleving van de afzondering door de bewoner, handen wassen, dragen van een mas