Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de erkenning van het Eenoudergezinnen'thuis

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 312)

 
Datum ontvangst: 13/01/2021 Datum publicatie: 11/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 25/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In Brussel is een derde van de huishoudens met kinderen een eenoudergezin en bestaat bijna 9 op de 10 uit vrouwen. Deze gezinnen zijn, zoals bekend, kwetsbaar en lopen een groter risico dan andere gezinnen om in armoede te belanden. De Brusselse regering is zich hiervan terdege bewust, aangezien in de algemene beleidsverklaring is bepaald dat bijzondere aandacht aan hen moet worden besteed en dat samen met de vrijwilligerssector een actieplan moet worden opgesteld.
De gezondheidscrisis die wij doormaken, verzwakt het materiële en psychologische evenwicht van veel mensen, maar in nog sterkere mate dat van kwetsbare personen zoals de eenoudergezinnen.
Het Eenoudergezinnen'thuis - een project dat onder de vorige zittingsperiode is opgestart - biedt uitgebreide zorg voor eenoudergezinnen door middel van juridische, psychologische en sociale ondersteuning. Sinds haar oprichting in mei 2019 heeft het Eenoudergezinnen'thuis een stevige reputatie opgebouwd bij de gezinnen (die in steeds grotere aantallen het huis bezoeken), maar ook bij de actoren op het terrein die de specifieke kenmerken ervan erkennen.
Naar aanleiding van de COVID-crisis stelt het Eenoudergezinnen'thuis vast dat de materiële, sociale en psychologische moeilijkheden van eenoudergezinnen zijn toegenomen. De vzw steekt veel energie in de ondersteuning van deze gezinnen op deze drie gebieden en om ervoor te zorgen dat zij hun rechten kunnen doen gelden, ondanks de huidige context. Zij heeft ook haar activiteiten kunnen ontwikkelen en innoveren om in te spelen op de diversificatie en intensivering van de behoeften als gevolg van de COVID-crisis.
De vzw besteedt ook veel energie - en daar gaat onze aandacht naar uit - om de duurzaamheid van haar activiteiten te waarborgen. De financiering van het Eenoudergezinnen'thuis heeft ons inderdaad sinds haar oprichting beziggehouden. Bovendien bent u in dit Parlement herhaaldelijk over dit onderwerp ondervraagd.
Deze vzw is inderdaad een enigszins "hybride" centrum dat geen recurrente subsidies van de GGC ontvangt. Dit is haar zwakte, maar ook haar kracht, aangezien ze een globale, multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak biedt.
We weten dat u zich hiervan bewust bent, aangezien u ons deze zomer hebt meegedeeld dat een begrotingsaanpassing was gepland om de vereniging in staat te stellen haar opdrachten voort te zetten en in 2020 gefinancierd te zijn.
U zult dus onze verbazing kunnen begrijpen toen ons enkele weken geleden werd medegedeeld dat Eenoudergezinnen'thuis zich zorgen maakt over haar voortbestaan. Het verbaast ons des te meer dat de regering een grote bereidheid aan de dag heeft gelegd om de sociale actie te reorganiseren teneinde de gebruikers een vollediger antwoord te geven.
Hierbij mijn vragen:
- Wat is het lot van het Eenoudergezinnen'thuis voor het jaar 2021 en volgende jaren?
- Is een recurrente financiering mogelijk?
- De multidisciplinariteit is de krachtlijn van dit project. Is het de bedoeling deze algehele tenlastenneming ter discussie te stellen om de vereniging in een bestaand kader in te passen?
- Kunt u de werknemers van deze vzw die keihard werken en tot op heden niet weten of hun baan nog wordt gefinancierd, op de een of andere manier geruststellen?
 
 
Antwoord    Uiteraard zijn wij er een groot voorstander van om de centra voor algemeen welzijnswerk, namelijk de eerstelijnsdiensten die een eerste opvang, een analyse van de situatie, doorverwijzing, begeleiding en opvolging bieden om de ontwikkeling van sociale banden en een betere toegang van personen tot hun grondrechten te bevorderen, te blijven ondersteunen.

Ter informatie: twee andere CAW’s zijn, net zoals de Eenoudergezinnen Thuis, de procedure aan het doorlopen om erkend te worden.

Momenteel wordt het financieringsdossier van die laatste voor 2021 door de administratie geanalyseerd, evenals dat van alle diensten die voor 2021 wensen te worden erkend en gefinancierd.

Wij bevestigen dat wij de toekenning van een erkenning aan het Eenoudergezinnen Thuis ten zeerste ondersteunen, uiteraard op voorwaarde dat zij voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden uit de ordonnantie van november 2002.