Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende initiatieven, projecten en beschouwingen die de intersectorale logica integreren

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 576)

 
Datum ontvangst: 25/04/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag   

In de strijd tegen discriminatie is het van belang een intersectorale logica te ontwikkelen en te hanteren bij de analyse en behandeling van discriminatie, aangezien bepaalde groepen onderhevig zijn aan de kruiselingse of cumulatieve werking van discriminerende factoren.

In het licht van het bovenstaande en om mijn informatie te vervolledigen, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

Met betrekking tot uw bevoegdheidsgebied:

  1. Wat waren in 2021 de "initiatieven en/of projecten die een intersectorale logica integreren" die door uw kabinet werden uitgevoerd?

  2. Wat zijn de "beschouwingen die een intersectorale logica integreren" die binnen uw kabinet aan de gang zijn?

 

 

 
 
Antwoord    In de strijd tegen discriminatie is het inderdaad van essentieel belang om een intersectionele aanpak te ontwikkelen en te gebruiken bij de analyse en behandeling van discriminatie, aangezien sommige doelgroepen te maken hebben met een mix of een opeenstapeling van discriminerende factoren.

Binnen onze bevoegdheden op het gebied van welzijn en gezondheid hebben wij geen specifieke intersectionele projecten of initiatieven ontwikkeld, aangezien het gaat om een aanpak die wij in al onze projecten proberen te integreren.
Wij zorgen er dus voor dat wij systematisch aandacht besteden aan kwesties in verband met gender, handicap, racisme en discriminatie.

Het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan wijdt een specifiek hoofdstuk aan elk van die thema’s (GENDER, RACISME, DISCRIMINATIE), zodat er in al onze aangelegenheden transversaal aandacht aan kan worden besteed.

Binnen de daklozensector kunnen bijvoorbeeld de volgende projecten worden geïdentificeerd die gericht zijn op een specifieke groep mensen die niet alleen worden gediscrimineerd op grond van hun gebrek aan huisvesting, maar ook op grond van hun gender, gezinssituatie, afkomst of seksuele geaardheid.
Er bestaat een partnerschapsovereenkomst tussen de GGC, de vzw Bruss’Help, De Brusselse Woning, de vzw BFUH, de vzw Het Opvanghuis, de vzw Aprèstoe en de vzw Samenleven met betrekking tot de opvang van daklozen in woningen in de Hoogstraat en de Menslievendheidsstraat, die deel uitmaakt van actie 27 van het Noodplan voor Huisvesting (NPH). Dat plan omvat een actieterrein 4, “het recht op huisvesting waarborgen”, waarvan actie 27 over de “uitbreiding van het aantal opvangcentra voor daklozen” gaat. In dat kader zijn de woningen die worden beheerd door de vzw Het Opvanghuis (1 appartement en een gedeelde studio) bestemd voor jongeren van 18 tot 25 jaar
die uitgesloten worden wegens hun seksuele geaardheid, terwijl de woningen die worden beheerd door de vzw Aprèstoe (9 appartementen) bestemd zijn voor alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen.
Een andere partnerschapsovereenkomst tussen de GGC, het OCMW van Brussel en de vzw Bruss’Help heeft betrekking op de opvang en begeleiding
van dakloze jongeren en alleenstaande moeders in twee hotelvoorzieningen. Die overeenkomst werd gesloten voor de periode van 18/10/2021 tot 30/04/2022 en wordt momenteel verlengd wat betreft de doelgroep van dakloze jongeren.
Dat project maakt deel uit van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling die door Bruss’Help tot de hotelsector werd gericht.
Een andere partnerschapsovereenkomst tussen de GGC, de Stad Brussel, de vzw Bruss’Help, de vzw New Samusocial en de vzw Het Opvanghuis heeft betrekking op
de opvang en begeleiding van dakloze LGBTQIA+-jongeren in verschillende woningen die ter beschikking worden gesteld door de Stad Brussel.
Er werd in 2021 ook een projectoproep gelanceerd om een operator aan te stellen die beheer- en begeleidingsopdrachten uitvoert in een opvangtehuis voor vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld. Die oproep is in 2022 aan de vzw Talita gegund.
Onze partners uit het verenigingsleven en onze administraties integreren dus de logica van gender/LGBTQI/discriminatie/racisme in alle projecten en beleidslijnen die binnen de GGC en de FGC worden uitgevoerd.
Bovendien werken wij in goede verstandhouding samen met UNIA en het IGVM dankzij twee samenwerkingsprotocollen die ons in staat stellen onze denkoefeningen over deze intersectionele logica’s te verfijnen en ook bijscholingen binnen onze kabinetten en administraties te overwegen.