Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende culturele evenementen in rust- en verzorgingstehuizen

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 735)

 
Datum ontvangst: 14/06/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 20/07/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag    Culturele evenementen spelen, ongeacht het publiek, een essentiële rol. In de Federatie Wallonië-Brussel heeft de PECA ons de mogelijkheid geboden een jong publiek te bereiken. Maar ook onze ouderen hebben recht op cultuur.

Kent u culturele initiatieven in rusthuizen in het Brussels Gewest? Zo ja, hoe evalueert u de resultaten ervan? Financiert het gewest dit soort initiatieven? Zo ja, welke projectoproepen zijn daarvoor gelanceerd? Welk percentage van de rusthuizen organiseert dit soort activiteiten? Bestaan daarvan schriftelijke overzichten of openbare verslagen?

 
 
Antwoord    Culturele activiteiten zijn belangrijk in de rusthuizen (en verzorgingstehuizen) omdat ze de geest stimuleren, het emotionele welzijn bevorderen, de cognitieve vaardigheden onderhouden, de identiteit en het gevoel van eigenwaarde vergroten en de levenskwaliteit van de bewoners verbeteren. Ze spelen een essentiële rol in het creëren van een sociale, culturele en intellectueel stimulerende omgeving voor de ouderen.
Daarom maakt de verplichting om animatie aan te bieden, in het bijzonder culturele activiteiten, deel uit van de erkenningsnormen waaraan de rusthuizen (en verzorgingstehuizen) moeten voldoen.

In artikel 158 van het besluit van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen moeten voldoen, is het volgende bepaald: “De voorziening stelt een animatie- en activiteitenprogramma op. Dit programma wordt zó ontworpen dat het dagelijks voldoet aan de socioculturele behoeften van de bejaarde personen; het heeft meer bepaald betrekking op de activiteiten gericht op de handelingen van het dagelijks leven, het welzijn alsmede de culturele en participatieve activiteiten. Voor de organisatie van deze activiteiten kan de voorziening beroep doen op de medewerking van externe diensten of instellingen. Dit programma wordt uitgewerkt door de directeur in samenwerking met het personeel en de participatieraad. Zij evalueren dit en, in voorkomend geval, wijzigen ze dit elk jaar. Het programma wordt regelmatig aan elke bejaarde persoon meegedeeld. Het wordt aan de ambtenaren [van Iriscare] meegedeeld.”
In het kader van het beheer van de erkenningen controleert Iriscare daarom, door middel van inspecties bij de instellingen, of aan die norm wordt voldaan.
Daartoe worden in de inspectierapporten de volgende aspecten in verband met het activiteitenprogramma gecontroleerd:
- of er een activiteitenprogramma is opgesteld;
- of het programma in beide talen is opgesteld;
- of het programma is afgestemd op de socioculturele behoeften van de ouderen;
- of er dagelijks animatie en activiteiten worden aangeboden;
- of het programma wordt uitgewerkt door de directeur, in samenwerking met het personeel en de participatieraad;
- of het programma regelmatig aan elke oudere wordt meegedeeld;
- of het programma jaarlijks wordt geëvalueerd en eventueel aangepast.

Het is dus alleen in dit meer algemene kader van de controle van het activiteitenprogramma dat Iriscare meer verneemt over de culturele activiteiten die in de instellingen plaatsvinden.

Verder is Iriscare op de hoogte van de concerten die jaarlijks worden georganiseerd door de Muziekkapel Koningin Elisabeth en het Klarafestival in de zorg.

Dat gezegd zijnde, betreft het hier, vanuit institutioneel oogpunt, een bevoegdheid inzake cultuur en niet inzake persoonsgebonden aangelegenheden. De GGC, en dus Iriscare, is niet bevoegd voor de financiering van de culturele activiteiten.
Momenteel is geen enkel deel van het forfait dat toegekend wordt aan de rusthuizen (en verzorgingstehuizen) specifiek bestemd voor de kosten van de animatie - en dus de culturele activiteiten - in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Daarentegen worden voor het personeel van het derde luik en vanaf 1 juli 2023 voor het reactiveringspersoneel ook animatieprofielen zoals bachelors in de kunsten enz. aanvaard.

Daarnaast faciliteert Iriscare sinds drie jaar de organisatie van het Klarafestival in verschillende rusthuizen. Een week lang gaan de muzikanten elke dag naar een instelling om een concert van 25 à 30 minuten te geven. De rol van Iriscare is om dit project voor te stellen aan instellingen waar dit festival weerklank zou kunnen vinden bij de bewoners. Klarafestival draagt ​​de kosten verbonden aan deze activiteit. Dit jaar hebben de muzikanten in de volgende zeven instellingen gespeeld: Henri Dunant, De Kriekenboomgaard, dagcentrum Audrey Hepburn, Viva Jette, Villa Pilifs, dagcentrum Médori en Eureka.