Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de financiering van tijdelijke bezettingen in Brussel

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 766)

 
Datum ontvangst: 27/11/2023 Datum publicatie: 19/01/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 22/01/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/12/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
22/01/2024 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Kunt u mij een volledige lijst geven van de subsidies en andere vormen van financiering die onder uw bevoegdheid zijn toegekend, door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, ter ondersteuning van initiatieven voor tijdelijke bezetting sinds het begin van de legislatuur?

Graag voor elke toegekende financiering volgende elementen toelichten:

  • de basisallocatie aan de oorsprong van de financiering, het toegekende bedrag, of het structureel of eenmalig is en het type van de gefinancierde uitgaven (gebouwen in overeenstemming brengen met de veiligheidsnormen, kosten voor energieverbruik, verzekering, personeelskosten);

  • of er al dan niet een overheidsopdracht of projectoproep is gebruikt voordat de financiering is toegekend;

  • of het Loket van Tijdelijk Gebruik dan niet bij het project betrokken is en met welke rol;

  • of er al dan niet een specifieke overeenkomst is die het project omkadert en of deze overeenkomst al dan niet melding maakt van de naleving van het charter voor tijdelijk gebruik;

  • de geplande duur van het project en de gemeente waar het project van tijdelijk gebruik plaatsvindt;

  • de operator die de financiële steun heeft ontvangen: gemeente, OCMW, organisatie van openbaar nut (Perspective, Citydev, SLRB, SISP, enz.), publieke of private vereniging, al dan niet vooraf gesubsidieerd, enz.

 
 
Antwoord    Hieronder vindt u de antwoorden op uw vragen.

1.
In het kader van de financiering van de projecten voor tijdelijk gebruik werden de aan de OCMW’s toegekende subsidies aangerekend op de basisallocatie 04.004.27.04.4322 ‘Werkingssubsidie aan de OCMW’s inzake opvang en begeleiding van daklozen’ van de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de begrotingsjaren 2021, 2022 en 2023.
Daarnaast zijn de subsidies die zijn toegekend aan privaatrechtelijke vzw’s aangerekend op de basisallocatie 04.004.34.08.3300 ‘Werkingssubsidie voor niet-gereglementeerde en/of innoverende projecten’ van de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de begrotingsjaren 2020, 2021, 2022 en 2023.


Sinds het begin van de legislatuur heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tien projecten voor tijdelijk gebruik ondersteund door negen verschillende operatoren te subsidiëren, waaronder vijf verenigingen en vier OCMW’s. De details van de facultatieve subsidies die aan de verschillende operatoren werden toegekend per jaar en per project zijn weergegeven in de bijgevoegde Excel-tabel.

De subsidies worden toegekend als tussenkomst in de werkingskosten en/of personeelskosten en worden geheel of gedeeltelijk gebruikt om de energie- en verzekeringskosten te dekken en, indien van toepassing, de kosten met betrekking tot vooraf goedgekeurde aanpassingen om de veiligheid van de bewoners te garanderen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de DBDMH.

De werkingskosten hebben betrekking op uitgaven voor:
- de verzekering van het gebouw;
- werkzaamheden om het gebouw conform te maken, te beveiligen en te renoveren;
- de huur;
- en de huurlasten (gas, elektriciteit en water).


Afhankelijk van het soort activiteit kunnen uitgaven ook gebruikt worden om de kosten van voeding, verplaatsingen en animatie te dekken.

De personeelskosten worden gebruikt om, geheel of gedeeltelijk, het loon te dekken van een maatschappelijk werker, administratief assistent of logistiek medewerker die verantwoordelijk is voor de opvolging van facturen, werkzaamheden en/of de sociale begeleiding van bewoners. Deze tussenkomst in de personeelskosten wordt toegekend aan de vereniging die belast is met het dagelijks beheer van het gebruik en die de overeenkomst voor tijdelijk gebruik ondertekent of aan het OCMW, ten belope van ½ VTE per 80 personen voor projecten die meer dan 50 personen huisvesten.

2.
De financiering van projecten voor tijdelijk gebruik is niet gekoppeld aan een projectoproep of een overheidsopdracht.
De financiële steun voor initiatieven voor tijdelijk gebruik maakt deel uit van een gezamenlijke nota aan de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. De steun voor deze projecten sluit ook aan bij het meerderheidsakkoord van de Brusselse regering waarin wordt voorzien om “initiatieven voor tijdelijke bezetting [te] bevorderen en tegelijk [te] voorzien in het voortbestaan van het sociaal woningenbestand op lange termijn” en om “het (reglementair en praktisch) gemakkelijker [te] maken om plannen voor overgangsbeheer uit te werken en tijdelijke gebruiksbestemmingen te regelen door een loket ‘tijdelijke gebruiksbestemmingen’ op te richten om vlotter informatie te verstrekken en de verantwoordelijken van tijdelijke gebruiksprojecten op weg te helpen”.


Voor deze subsidie gelden de volgende richtlijnen:
1. Het gaat erom tijdelijk onderdak te bieden aan personen die zich vanwege hun administratieve situatie in een kwetsbare positie bevinden, met inbegrip van minderjarigen en gezinnen met minderjarige kinderen.
2. De eigenaar van het gebouw in kwestie moet zijn instemming geven om zijn pand te laten bewonen op basis van een overeenkomst voor (kosteloos) tijdelijk gebruik.
3. Citydev.brussels treedt in het kader van zijn prioritaire gedelegeerde opdracht (zie artikel 50 van de beheersovereenkomst) op als facilitator voor het in de nota bedoelde tijdelijk gebruik.
4. Een identificeerbare gesprekspartner met rechtspersoonlijkheid staat in voor de begeleiding van het project en verbindt zich daartoe in de overeenkomst.
5. Er wordt aan de gemeente en/of het OCMW voorgesteld om de tijdelijke gebruiksovereenkomst mee te ondertekenen.
6. In de overeenkomst wordt uitdrukkelijk vermeld dat het in gebruik genomen gebouw niet in zijn oorspronkelijke staat hoeft te worden hersteld of wordt een maximaal forfaitair bedrag bepaald.
7. De ondersteunde projecten voor tijdelijk gebruik mogen geen investeringen vergen die onredelijk zijn in verhouding tot de gebruiksduur.

3.
De rol van het loket is om de ontwikkeling van projecten voor tijdelijk gebruik te vergemakkelijken door de toegang tot informatie te vergemakkelijken en begeleiding te bieden bij operationele en technische procedures aan projectdragers en eigenaars.

Het loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen wordt gecoördineerd door twee gewestelijke overheidsinstanties:
1. Citydev.brussels is verantwoordelijk voor de operationele kant en staat in voor het beheer van het fysieke loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen, dat een plaats is voor expertise en actie. Dankzij zijn kennis van de Brusselse vastgoed- en grondbehoeften en zijn expertise in de ontwikkeling van grote openbare vastgoedprojecten, treedt zijn toegewijde team op als facilitator van tijdelijke gebruiksbestemmingen. Citydev is het fysieke aanspreekpunt voor binnenkomende aanvragen en begeleidt projectdragers en eigenaars, zowel publiek als privaat, door een matchmakingproces te organiseren.

2. Perspective.brussels is verantwoordelijk voor de toekomstgerichte en strategische aspecten en beheert het digitale loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen. Dankzij zijn multidisciplinaire expertise in territoriale ontwikkeling leidt zijn team de gewestelijke uitwisselingen en een netwerk van actoren op het gebied van tijdelijk gebruik. Perspective is ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van en communiceren over kennis over thema’s in verband met tijdelijke gebruiksbestemmingen, onder andere via een gewestelijke website die alle informatie over tijdelijk gebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest centraliseert.

Citydev.brussels heeft het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek en de vzw Underground begeleid bij de ontwikkeling van respectievelijk de projecten voor tijdelijk gebruik ‘De Koninck’ en ‘Maison du Corbeau’.
Als u meer informatie wilt over dit loket en hoe het werkt, kunt u een vraag stellen aan de verantwoordelijke minister.4.
Projecten voor tijdelijk gebruik worden geregeld door een tijdelijke gebruiksovereenkomst die wordt opgesteld tussen de vzw’s die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beheer van het gebruik en/of de sociale begeleiding van de bewoners, het OCMW en de gemeente waar het project zich bevindt, en de eigenaar van het gebouw of de wooneenheden. De GGC is uiteraard geen ondertekenaar.
De tijdelijke gebruiksovereenkomst specificeert onder andere de duur van het gebruik, de maximale huisvestingscapaciteit van het gebouw, de financiële bijdrage en de verantwoordelijkheden van de bewoners. De overeenkomst wordt meestal verlengd via een aanhangsel als het de bedoeling is om het project voort te zetten na de periode die aanvankelijk is vastgesteld door de eigenaars van het gebouw of de wooneenheden.

5.
De subsidieperiodes en de exacte locatie van de projecten voor tijdelijk gebruik staan in de bijgevoegde Excel-tabel.
De projecten voor tijdelijk gebruik zijn verspreid over verschillende gemeenten:
- Stad Brussel;
- Sint-Jans-Molenbeek;
- Vorst;
- Elsene;
- Sint-Gillis;
- Sint-Joost-ten-Node.


6.
Sinds het begin van de legislatuur heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tien projecten voor tijdelijk gebruik ondersteund door negen verschillende operatoren te subsidiëren, waaronder vijf verenigingen en vier OCMW’s:
- In 2020 werd een subsidie toegekend aan de vzw Belgium Kitchen.
- In 2021 werden subsidies toegekend aan de Brusselse Federatie van Unie voor de Huisvesting, de vzw Underground en de OCMW’s van Sint-Gillis, de Stad Brussel, Elsene en Sint-Jans-Molenbeek.
- In 2022 werden subsidies toegekend aan de vzw’s Belgium Kitchen, Underground en Les Amis de la Voix des Sans-Papiers, en aan de OCMW’s van Sint-Gillis, de Stad Brussel, Elsene en Sint-Jans-Molenbeek.
En in 2023 werden subsidies toegekend aan het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen, de vzw’s Belgium Kitchen, Underground en Les Amis de la Voix des Sans-Papiers, en aan de OCMW’s van Sint-Gillis, de Stad Brussel en Elsene.