Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de nieuwe algemene huurtoelage.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 14)

 
Datum ontvangst: 27/09/2019 Datum publicatie: 06/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Om de meest kwetsbare personen toe te laten om toegang tot een fatsoenlijke woning te krijgen, werd door de Brussels Regering tijdens de vorige legislatuur een nieuwe algemene huurtoelage uitgewerkt. Deze nieuwe toelage bestaat voornamelijk uit een fusie van de bestaande toelagen, een vereenvoudiging van de procedures en een zekere uitbreiding van het aantal personen dat geholpen wordt met de toelage.

Deze nieuwe algemene toelage kan nog niet aangevraagd worden. De meeste mensen die momenteel aan de voorwaarden voldoen om een toelage te krijgen, moeten nog steeds de procedures volgen die in het vorige systeem van toepassing zijn.

De procedures vertonen verschillende gebreken. Het tekort aan personeel binnen de onderzoekscellen van de DGHI is zeker één van de belangrijkste redenen waarom de mensen die in aanmerking komen voor een huurtoelage soms meer dan een jaar moeten wachten vooraleer ze antwoord kunnen krijgen van de bevoegde diensten.

Vandaar mijn vragen:

- Beschikt de Staatsecretaris over een stand van zaken van de uitvoering van de nieuwe algemene huurtoelage?
- In de Algemene beleidsverklaring voorziet de Regering een verdriedubbeling van de middelen waarover de DGHI kan beschikken. Over hoeveel extra inspecteurs is er hier sprake? welke profielen hebben deze inspecteurs? Tot welke taalrol behoren de actuele inspecteurs in dienst binnen de DGHI?
- Voorziet de Staatssecretaris een herstructurering van deze dienst?
- Hoeveel klachten werden ingediend binnen deze dienst sinds 2018? Welke waren de meest voorkomende redenen?
 
 
Antwoord    De politieke wens met betrekking tot de huurtoelage is duidelijk: men wil een volledige operationaliteit, een ruimere dekking van het publiek en een vereenvoudiging van de toekenningsprocedure.

Zoals u in uw vraag al aangaf, zijn de regeling die werd ingevoerd bij ordonnantie van 21 december 2018 tot invoering van een huurtoelage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het besluit van 23 mei 2019 ter uitvoering van deze toelage nog niet in werking getreden.

De hervorming van de algemene toelage is complex wat de overgangsmaatregelen betreft. Nu is de huisvestingstoelage of de algemene toelage in de plaats gekomen van een aantal reeds bestaande toelagen en het komt er dus op aan de rechten van de begunstigden van de bij ordonnantie ingetrokken toelagesystemen te waarborgen. Dit wordt overigens voorzien in artikel 6 van de ordonnantie van 2018 en rechtvaardigt ook de behoefte aan een complexe computertool. Het creëren van deze tool vormt een grote belemmering voor de uitvoering van de toelage.

Er werd overigens gewezen op dit obstakel tijdens parlementaire debatten voorafgaand aan de goedkeuring van de ordonnantie tijdens de vorige legislatuur.

Parallel met dit eerste obstakel zullen er bepaalde wijzigingen moeten worden aangebracht in de ordonnantie en het besluit die werden goedgekeurd in 2018, met name om, in overeenstemming met het Meerderheidsakkoord van juli 2019, te zorgen voor:

- Een ruimere dekking van de doelgroepen;

- Een verkorting van de toekenningstermijnen;

- Een verlichting van de administratieve lasten voor de aanvragers van deze toelagen.

Daarom wordt momenteel gewerkt aan een wijziging van deze regeling om deze doelstellingen te verzekeren.

De regeling voor huisvestingstoelagen zal omwille van de twee bovengenoemde redenen niet voor eind 2020 in werking treden.

Met betrekking tot uw vraag over de verdrievoudiging van de middelen van de DGHI, dient in de eerste plaats te worden verduidelijkt, in tegenstelling tot wat u in de aanhef van uw vraag stelt, dat de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie, afgekort DGHI, niet tussenkomt in de toekenning van de huurtoelage. De vertragingen bij de behandeling van de huurtoeslagen kunnen dus niet worden toegeschreven aan het gebrek aan personeel bij de DGHI.

Momenteel telt de DGHI in het bijzonder:

- 11 inspecteurs (9 Franstaligen en 2 Nederlandstaligen);

- 2 Franstalige architecten die elk een cel van inspecteurs coördineren;

- 1 Nederlandstalige architect-eerste attaché die het geheel coördineert.

De inspecteurs moeten in het bezit zijn van een diploma van het hoger onderwijs op het gebied van bouwtechnieken of een gelijkwaardig diploma en gelijkwaardige ervaring.

In deze fase zijn er geen plannen om de DGHI-teams aanzienlijk te versterken of deze dienst te herstructureren.

De in de algemene beleidsverklaring aangekondigde verdrievoudiging van de DGHI-middelen heeft betrekking op alle aan de DGHI ter beschikking gestelde middelen, in het bijzonder -maar niet uitsluitend- het personeel.

Met betrekking tot uw laatste vraag in verband met het aantal klachten dat sinds 2018 bij de DGHI is ingediend en de redenen daarvoor, vindt u hieronder de cijfers:

De DGHI heeft
575 klachten ontvangen in 2018 en 417 klachten op 10-10-2019.

Vocht is de voornaamste reden voor het indienen van een klacht. In 2018 hadden de grootste tekortkomingen die door de inspecteurs werden vastgesteld betrekking op de veiligheid van de elektrische installaties, de basisverluchting, de raamkozijnen, de natuurlijke verlichting en ten slotte de veiligheid van de gasinstallaties.