Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanvulling, updating en beschikbaarheid van de gegevens van het sportkadaster en de internetsite www.sportsbrussels.be

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 24)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 14/10/2019 Datum publicatie: 15/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sporten verbetert de gezondheid in het algemeen en is een middel voor individuele emancipatie, opvoeding en socialisatie. Sporten bevordert de sociale cohesie en het samenleven.

In maart 2019 hebben we vernomen dat perspective.brussels in de zomer van 2018 het project had aangevat om het sportkadaster te herzien, uit te breiden en te updaten in overleg met alle overheden die bevoegd zijn voor sport en sportinfrastructuur in Brussel. Nog altijd in maart laatstleden heeft mevrouw Fadila Laanan (PS), staatssecretaris bevoegd voor de gemeentelijke sportinfrastructuren, het volgende verklaard: “Om ervoor te zorgen dat het sportkadaster de wijken met het minste aantal sportvoorzieningen identificeert, moet deze databank worden aangevuld met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens (bv. de tijden waarop de infrastructuren worden gebruikt, de ouderdom en staat van de infrastructuren, energieprestaties, toegankelijkheid voor PBM’s) en worden gekruist met gegevens uit de wijkmonitoring (bv. bevolkingsdichtheid, aantal jongeren in de wijk, gezondheidsindex).”.

Informatie uit het sportkadaster is momenteel beschikbaar op de internetsite www.sportsbrussels.be, waar niet de volledige editie zou kunnen worden geraadpleegd. Op de fiche over de gemeente Schaarbeek 1030 (http://www.sportsbrussels.be/Public/Commune?code_postal=1030) staat immers: "Opgelet, dit is slechts een overzicht van de beschikbare informatie over uw gemeente. Alle informatie over de 19 gemeenten van het BHG is beschikbaar in de volledige editie van het sportkadaster! Contact: info@sportsbrussels.be" (). Bovendien zijn op 14 oktober 2019 de fiches over Laken 1020 () (http://www.sportsbrussels.be/Public/Commune?code_postal=1020), (Neder-Over-Heembeek 1120 () (http://www.sportsbrussels.be/Public/Commune?code_postal=1120) en Haren 1130 () (http://www.sportsbrussels.be/Public/Commune?code_postal=1130) niet online beschikbaar.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

1. Wat zijn in concreto de laatste vorderingen in de lange en moeizame totstandkoming van het sportkadaster?
2. Werden er sindsdien extra ronde tafels, werkgroepen of comités georganiseerd? Zo ja, welke actoren en overheden hebben daaraan deelgenomen?
3. Is het sportkadaster aangevuld met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens? Zo ja, welke precies?
4. Werden de gegevens gekruist met die van de wijkmonitoring? Is dat werk voltooid? Zo ja, welke gegevens werden bewaard?
5. Welke gegevens zijn thans opgenomen in het sportkadaster? Kan de volledige editie van het sportkadaster worden geraadpleegd op de internetsite www.sportsbrussels.be? Zo neen, waarom niet? Van wanneer dateert de laatste update van de database?
6. Zijn de wijken met het minste aantal sportinfrastructuren eindelijk bekend?
7. Welke technische obstakels en/of moeilijkheden moeten tot slot nog worden overwonnen?

http://perspective.brussels/nl/stedelijke-uitdagingen/sport
Zie ook "Screenshots van de 22 fiches op de internetsite www.sportsbrussels.be d.d. 14 oktober 2019", https://tinyurl.com/yxha6hyz, blz. 3.
Idem, pagina 2.
Idem, pagina 13.
Idem, pagina 14.
 
 
Antwoord    Ik nodig u uit uw vraag te richten tot de Minister-President, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang, alsook met het toezicht op Perspective Brussels.
Het verzamelen, de aanvulling, de update en de beschikbaarheid van de gegevens met betrekking tot het sportkadaster behoren immers tot de bevoegdheid van deze administratie.