Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de opleiding van de ambtenaren

Indiener(s)
Latifa Aït Baala
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 47)

 
Datum ontvangst: 13/01/2020 Datum publicatie: 20/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Levenslange beroepsopleiding is een individueel recht dat eenieder, eenmaal actief in het beroepsleven, de mogelijkheid biedt om zich te blijven ontwikkelen. Het is een proces waarmee we onze competenties kunnen bijschaven en er nieuwe kunnen verwerven. Aangezien de beroepswereld voortdurend in verandering is, moeten we ons permanent aanpassen. Om ons aan te passen, moeten we ons blijven ontwikkelen.
Permanente vorming wakkert onze nieuwsgierigheid en onze openheid naar de wereld aan.
Of ze nu aan het begin of aan het einde van hun loopbaan zijn, dankzij opleidingen kunnen werknemers op de hoogte blijven en hun kennis perfectioneren. Ook de overheidssector organiseert opleidingen voor zijn werknemers.
De Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) werd opgericht in 1994, vanuit de sterke overtuiging van de Brusselse regering en de vertegenwoordigers van de lokale overheidsbesturen dat de belangrijkste hulpbron van een overheidsstructuur, de mannen en vrouwen zijn die er werken.
Ons Gewest heeft de ambitie om een modern en efficiënt openbaar ambt te handhaven. Kunt u mij in dat verband de volgende informatie bezorgen?
- Hoeveel werknemers binnen uw besturen en ION’s zijn een opleiding gaan volgen in 2018 en 2019?

- Wat is het percentage van werknemers die een opleiding hebben gevolgd in 2018 en 2019? Hoelang duurden die opleidingen?

- Hebben contractuele medewerkers toegang tot die opleidingen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

- Hoeveel middelen worden jaarlijks specifiek aan die opleidingen besteed? Wat is het maximumbedrag dat aan een ambtenaar wordt toegekend om die opleidingen te volgen?

- Kunt u mij een verdeling bezorgen volgens het geslacht van de kandidaten en het soort opleiding?
 
 
Antwoord    1. Hoeveel werknemers van uw administraties en ION’s hebben in 2018 en 2019 een opleiding gevolgd? Wat is het percentage werknemers dat in 2018 en 2019 een opleiding heeft gevolgd en wat is de duur van de opleiding? Wat is de verdeling volgens het geslacht van de kandidaten en het type opleiding?

ANTWOORD:

Talent.brussels is momenteel in volle ontwikkeling. Sinds de oprichting is er een reeks opleidingen georganiseerd, zowel extern als ter plaatse, om de medewerkers in staat te stellen de aan de instelling toevertrouwde opdrachten snel uit te voeren: selectie, beheer van de mandaten, gewestelijke diversiteit, opvolging van de regelgevende teksten betreffende het openbaar ambt, enz. De opleidingen die bij talent.brussels zelf werden georganiseerd, werden gegeven door externe dienstverleners of occasionele interne opleiders.

Aantal personeelsleden op het einde van het jaar

Aantal opgeleide personeelsleden

%

M

V

2018

42

32

76

11

21

2019

64

54

84

19

35Er zij op gewezen dat van de 10 personeelsleden die in 2019 geen opleiding hebben gevolgd, er 8 tussen 01/09 en 01/11 in dienst zijn getreden. Mannen en vrouwen krijgen de opleidingen die nodig zijn voor hun functie, ongeacht het geslacht.


2. Hebben contractuele medewerkers toegang tot deze opleidingen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

ANTWOORD:

Zowel statutaire als contractuele personeelsleden worden uitgenodigd de opleidingen te volgen die nodig zijn voor hun functie. Talent.brussels heeft voornamelijk statutair personeel aangeworven: slechts 10 van de 64 collega's zijn contractueel.


3. Wat is het specifieke jaarlijkse budget dat aan deze opleidingen wordt toegekend? Wat is het maximale bedrag dat aan een personeelslid wordt toegekend voor het volgen van deze opleidingen?

ANTWOORD:

In 2018 bedroeg het opleidingsbudget van talent.brussels 25 000 EUR, gezien de geringe omvang van het team. In 2019 bedroeg dat 66 000 EUR danks de nieuwe missies en de team die groter werd.