Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de opleiding van de ambtenaren

Indiener(s)
Latifa Aït Baala
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 65)

 
Datum ontvangst: 13/01/2020 Datum publicatie: 20/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 19/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Levenslange beroepsopleiding is een individueel recht dat eenieder, eenmaal actief in het beroepsleven, de mogelijkheid biedt om zich te blijven ontwikkelen. Het is een proces waarmee we onze competenties kunnen bijschaven en er nieuwe kunnen verwerven. Aangezien de beroepswereld voortdurend in verandering is, moeten we ons permanent aanpassen. Om ons aan te passen, moeten we ons blijven ontwikkelen.
Permanente vorming wakkert onze nieuwsgierigheid en onze openheid naar de wereld aan.
Of ze nu aan het begin of aan het einde van hun loopbaan zijn, dankzij opleidingen kunnen werknemers op de hoogte blijven en hun kennis perfectioneren. Ook de overheidssector organiseert opleidingen voor zijn werknemers.
De Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) werd opgericht in 1994, vanuit de sterke overtuiging van de Brusselse regering en de vertegenwoordigers van de lokale overheidsbesturen dat de belangrijkste hulpbron van een overheidsstructuur, de mannen en vrouwen zijn die er werken.
Ons Gewest heeft de ambitie om een modern en efficiënt openbaar ambt te handhaven. Kunt u mij in dat verband de volgende informatie bezorgen?
- Hoeveel werknemers binnen uw besturen en ION’s zijn een opleiding gaan volgen in 2018 en 2019?

- Wat is het percentage van werknemers die een opleiding hebben gevolgd in 2018 en 2019? Hoelang duurden die opleidingen?

- Hebben contractuele medewerkers toegang tot die opleidingen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

- Hoeveel middelen worden jaarlijks specifiek aan die opleidingen besteed? Wat is het maximumbedrag dat aan een ambtenaar wordt toegekend om die opleidingen te volgen?

- Kunt u mij een verdeling bezorgen volgens het geslacht van de kandidaten en het soort opleiding?
 
 
Antwoord    Wat hub.brussels betreft:

20200220

Voor de toegang tot opleidingen worden contractuelen en ambtenaren gelijk behandeld. Het budget dat werd toegekend voor de opleidingen in 2019, bedraagt € 180.000. Er is geen maximaal toegekend budget voor een ambtenaar. De kwantitatieve doelstelling van het agentschap wordt berekend in aantal gevolgde vormingsdagen per persoon. Het budget wordt gelijk onder de afdelingen verdeeld.

Wat
urban.brussels betreft:

Wat de vrijwillige beroepsopleidingen, groepsopleidingen en specifieke opleidingen voor een bepaalde functie betreft, hebben 67 werknemers in 2019 een opleiding gevolgd. Meerdere van hen hebben verschillende opleidingen gevolgd.
Voor de opleidingen die urban.brussels (urban.lunch, vroeger de Middagen van Brussel Stedelijke Ontwikkeling’) organiseert, gaat het jaarlijks om 75 tot 110 personen. Meerdere van hen hebben meermaals aan een urban.lunch deelgenomen.
De vormingen van de GOB (SLA met de GOB opdat de personeelsleden van urban.brussels zich voor vormingen in hun opleidingsplan kunnen inschrijven): de cijfers van urban.brussels zijn in die van de GOB opgenomen.
Het percentage werknemers dat een opleiding heeft gevolgd in 2019: 20 %.
De opleidingen nemen gemiddeld één tot vier dagen in beslag. Verschillende werknemers hebben universitaire opleidingen of opleidingen met het oog op een certificaat hervat (van één tot drie jaar).
Urban moedigt al zijn medewerkers aan om zich te vormen. Statutaire en contractuele personeelsleden worden gelijk behandeld.

Het totaalbudget voor de opleidingen bedraagt 161 000 euro. Er is geen maximumbedrag per personeelslid. Als interne richtlijn heeft urban evenwel een plafond van 2500 euro per opleiding vastgelegd, behalve als een vorming noodzakelijk blijkt om de wettelijke opdrachten van urban (vb. vorming van de preventieadviseur) uit te voeren of om tegemoet te komen aan het ontwikkelingsplan van de vaardigheden. Dat alles gebeurt natuurlijk binnen de budgettaire grenzen.

De verdeling in functie van geslacht en van soort opleiding gebeurt als volgt: Behalve het opleidingsplan van de GOB zijn de cijfers van urban.brussels in die van de GOB en urban.lunch opgenomen.
Voor 2019: 49 % vrouwen en 51 % mannen. Het percentage wordt berekend op de vrijwillige beroepsopleidingen, de groepsopleidingen en de specifieke opleidingen voor een bepaalde functie.

Bij de
DBDMH, wat de operationele personeelsleden betreft (1133 personeelsleden), regelen koninklijke besluiten en het operationeel statuut de permanente opleiding en maken ze deze verplicht.
Het operationeel personeel heeft ook de mogelijkheid om op vrijwillige basis opleidingen te volgen (bv. tunnelbranden, opleiding gevolgd door 58 personeelsleden in 2019).
Wat het administratief personeel betreft, hebben 74 administratieve personeelsleden (van de 216 personeelsleden) op vrijwillige basis een beroepsopleiding gevolgd.

Het percentage werknemers dat een (verplichte) opleiding heeft gevolgd, ligt momenteel dus dicht bij
100 % voor het operationeel (actief) personeel en 34 % voor het administratief personeel.
De duur van de opleidingen voor het operationeel personeel varieert van 1 tot 12 dagen/jaar en voor administratief personeel bedraagt de duur van de opleiding over het algemeen 1 of 2 dagen, met uitzondering van de taalcursussen, die gegeven worden naar rata van 10 dagen per module.

In de aangepaste begroting 2019, beschikte de DBDMH over
1.655.000 € voor opleidingen:
- 1.160.000 voor de opleidingen van de Brandweerschool (rood)
- 270.000 voor het IODMH (geel)
- 75.000 voor andere opleidingen DGH (geel)
- 150.000 voor opleidingen van adm.

Voor de operationele personeelsleden, is de globale verdeling van het personeel als volgt:
11 vrouwelijke personeelsleden en 1122 mannelijke personeelsleden (wat overeenstemt met de verdeling voor de gevolgde opleidingen).
Voor administratief personeel, is de verdeling van de personeelsleden die een opleiding gevolgd hebben de volgende: 39 vrouwelijke en 35 mannelijke personeelsleden.

Voor het type opleiding van de administratieven, is de verdeling als volgt:
Taalopleiding: 7 pers.
Opleiding inzake overheidsopdrachten: 5 pers.
Opleiding over de gewestelijke boekhoudkundige beginselen en de Brusselse instellingen: 10 pers.
Opleiding kantoortoepassingen (Excel, Word en Outlook): 3 pers.
Opleiding sociaal recht: 9 pers.
Opleiding human resources : 7 pers.
Brandpreventie: 2 pers.
Opleiding inzake noodplannen: 2 pers.
Crisisbeheer: 2 pers.
Opleiding voorkomen van arbeidsongevallen: 9 pers.
Opleiding inzake communicatie: 9 pers.


Opleiding in fysieke trainingstechnieken: 5 pers.
Opleiding adviseur gevaarlijke stoffen: 3 pers.
Opleiding milieubeheer: 1 pers.