Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende gevolgen van de stormen Ciara en Dennis in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 180)

 
Datum ontvangst: 21/02/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd zwaar getroffen door de stormen Ciara en Dennis. Op zondag 9 februari en zaterdag 15 en zondag 16 februari heeft het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) namelijk een geel alarm afgekondigd voor sterke windstoten in het hele land en werd ook het noodnummer 1722 geactiveerd door de FOD Binnenlandse Zaken. In Ukkel werden windvlagen tot 109 km/u geregistreerd. In het Brussels Gewest werden bossen en parken gesloten. De stormen veroorzaakten veel schade in het hele gebied.

Daarom wil ik u de volgende vragen stellen:

- Welke maatregelen heeft Leefmilieu Brussel genomen om deze stormen het hoofd te bieden? Was er een specifieke procedure?

- Was er schade aan het Zoniënwoud en de door Leefmilieu Brussel beheerde parken? Hoeveel bomen zijn er ontworteld? Welke acties gaat u ondernemen?

- Is er nog andere materiële schade ontstaan door de klimatologische omstandigheden?

- Wat zijn de kosten voor het herstellen van deze schade?

- Leiden deze winderige periodes tot een herziening van de aanplantingsprogramma's of de gebruikte soorten?
 
 
Antwoord    1. Quelles ont été les mesures mises en place par Bruxelles Environnement pour faire face à ces tempêtes ? Y-a-t-il eu une procédure spécifique ?

Leefmilieu Brussel (LB) heeft een procedure voor stormen die toelaat zo goed mogelijk om te gaan met periodes van veel wind die regelmatig een weerslag hebben op de parken, bossen en het woud in het BHG.

In het kader van de stormen in de maand februari van dit jaar en op basis van de gegevens die het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) heeft verstrekt, werden de parken, bossen en het woud preventief gesloten en werd een mededeling verspreid in de media met als doel ongevallen te voorkomen.

Sinds meerdere jaren werkt de afdeling Groene Ruimten op structurele wijze aan een permanent toezicht op het bomenpatrimonium van het gewest; ze laat zich daarvoor bijstaan door een in dit domein gespecialiseerd bureau.

Op die manier werken we stroomopwaarts aan een preventief beheer van de aanwezige bomen.

Inzonderheid worden bomen geveld die bewezen risico's vertegenwoordigen.

In andere gevallen moeten er veeleer open plekken worden gecreëerd of zijn ingrepen ad hoc van het type uitdunnen nodig zodat de bomen krachtig blijven en bestand tegen ziekten.

Het beheersplan dat de regering onlangs heeft aangenomen met betrekking tot het Zoniënwoud, heeft tot doel de weerstand ervan te vergroten.

De regeneratie van het woud heeft vooral betrekking op de oude beukenpopulaties die met omvallen zijn bedreigd.

De belangrijkste soorten die zullen worden gebruikt voor de regeneratie van het massief zijn wintereik, kleine bladlinde en haagbeuk.

Deze soorten zijn beter bestand tegen de gevolgen van stormen en van de klimaatverandering.

Deze regeneratie vindt plaats in een tempo van ca. 13 ha per jaar, of 0,8% van de totale oppervlakte per jaar.

Langs de hoofdwegen (Ring 0, E411, Waterloosesteenweg) en met de bebouwing worden over een totale afstand van 18 km trapsgewijze randen gecreëerd.

De procedure "randen" voorziet in een tweejaarlijkse controle van de bomen die zich zowel aan deze randen als in het woud, langs het recreatieve netwerk, bevinden.


2. Des dégâts ont-ils été constatés au sein de la forêt de Soignes et des parcs dont Bruxelles Environnement assure la gestion ? Combien d’arbres ont-ils été déracinés ? Quelles actions allez-vous mener ?

Voor de felste twee stormen bereikte de wind een snelheid van 109 km/uur in de nacht van 9 op 10 februari (storm Ciara) en 108 km/uur op zondag 16 februari (storm Dennis).

Op zondag 23/02 (storm Ellen) hadden de rukwinden een snelheid van minder dan 100 km/uur.

In de door LB beheerde parken heeft de storm bijna 100 bomen van verschillende grootte ontworteld of afgebroken.

Afhankelijk van de ruimte die vrijkomt als gevolg van een omgevallen boom, wordt de boom ofwel vervangen door een andere boom of staat hij zijn plaats af aan een boom die ernaast staat of een boom van een lager niveau.

In tegenstelling met de vrees van LB bleek het Zoniënwoud vrij goed bestand tegen de stormen.

De meeste ontwortelde bomen blijven ter plaatse liggen met als doel de hoeveelheid dood hout te verhogen; dit is immers goed voor de biodiversiteit.

Ontwortelde bomen die op de rijweg zijn terechtgekomen, werden weggehaald door een houtkapbedrijf.

Er werd een proces-verbaal van overname opgesteld: het bedrijf betaalt voor het weggehaalde hout dat een zekere waarde bezit.

Op enkele plaatsen diende een onderaannemer tussen te komen om de rijweg en het recreatienet te beveiligen.

De kosten van deze interventies bedragen ca. € 20.000.


3. D’autres dégâts matériels ont-ils été constatés en raison des circonstances climatiques ?

De gevel van een huis werd beschadigd door een omgevallen boom.

Ook het dak en de muren van een scoutslokaal hebben schade opgelopen.

Vier auto's en een bus raakten beschadigd.

Een afsluiting werd geraakt over een afstand van enkele meter.


4. Quel est le coût relatif aux réparations de ces mêmes dégâts ?

De verzekeringsmaatschappijen ramen momenteel de verschillende schadegevallen.


5. Est-ce que ces épisodes venteux amènent à une révision des programmes de plantation ou des espèces utilisées ?

Leefmilieu Brussel voert een strategie van aanplanting en beheer van het Zoniënwoud dat erop gericht is de weerstand van het woud tegen de gevolgen van de klimaatverandering te verbeteren; deze maatregelen hebben echter geen directe impact op de gevolgen van stormen die voornamelijk bomen treffen die al kwetsbaar zijn (beschadigingen, ziekten, leeftijd).