Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de hervorming van de toegang tot beroep.

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 100)

 
Datum ontvangst: 18/02/2020 Datum publicatie: 16/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 16/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling p.m.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Recent kopte de krant Bruzz dat « soepelere Vlaamse wetgeving ondernemers weglokte uit Brussel ».  De reden? Vlaanderen schafte in 2018 de verplichting af voor startende ondernemers om een diploma bedrijfsbeheer te behalen. Deze verplichting zou in strijd zijn met Europese regelgeving die bepaalt dat elke Europese onderdaan in elke lidstaat op gelijke basis een onderneming moet kunnen starten.

Deze Vlaamse beslissing is natuurlijk niet zonder gevolgen voor onze Brussels economie. Het aantal ondernemingen in de Rand zou de voorbije twee jaar aanzienlijk zijn gestegen, terwijl ze in ons gewest met zo’n 6% zou dalen.

Het desbetreffende artikel maakt ook gewag van de zorgwekkende stijging van het aantal postbusadressen in de Vlaamse Rand. Het aantal bedrijven dat zich specialiseert in het verkopen van postbusadressen aan ondernemers die in Brussel willen starten is de voorbije twee jaar exponentieel gegroeid.

Daarmee geef ik niet aan dat de hervorming van de toegang tot het beroep de reden is voor de daling van het aantal starters, maar het is wel een extra administratieve last voor onze bedrijven.

De Unie van Zelfstandige Ondernemers, maar ook de Kamer van Middenstand roepen daarom de verschillende overheden op om zo snel mogelijk overleg te plegen om de regelgevingen op elkaar af te stemmen.

1. In november antwoordde u op een vraag van collega Lefrancq dat uw kabinet actief op zoek is naar mogelijke scenario's om Brussel weer aantrekkelijk te maken voor ondernemers. Welke concrete acties werden ondertussen genomen om deze daling tegen te gaan?

2. Hebt u ondertussen ook contact opgenomen met uw Vlaamse en Waalse collega’s om, zoals gevraagd door UNIZO en de Kamer van Middenstand, de bestaande wetgeving omtrent beroepskwalificaties voor startende ondernemers op elkaar af te stemmen?

3. Een hervorming van de toegang tot het beroep wordt momenteel getest. Hub.Brussels heeft in haar behoefteanalyse van de Brusselse ondernemers reeds in 2019 een aantal aanbevelingen geformuleerd inzake de hervorming van de toegang tot beroep. Ze stelde zelfs een drietal tijdelijke maatregelen voor zijnde:

1)   De examens betreffende de basiskennis bedrijfsbeheer aanpassen aan het beheer van een micro-onderneming;

2)   Examensessies basiskennis bedrijfsbeheer in het Engels organiseren.

Hoe staat u tegenover deze voorstellen? Werden ze reeds uitgevoerd? Zo niet, ziet u een mogelijke piste in de uitvoering van deze tijdelijke maatregelen?
 
 
Antwoord    Ik dank u dat u bent teruggekomen op het nieuws over de hervorming van de toegang tot gereglementeerde beroepen en de basiskennis bedrijfsbeheer.

Zoals u in uw vraag vermeldt, heb ik op 4 december 2019 een vraag van mevrouw Lefrancq over dit onderwerp beantwoord. Dat was een gelegenheid om de geschiedenis en de uitdagingen in dit dossier toe te lichten.

Zoals ik in december heb uiteengezet, hebben we de intentie om in overleg met het Waalse Gewest vooruitgang te boeken - het Vlaamse Gewest heeft helaas besloten om dit dossier op zijn eigen manier te behandelen.

Er is een ontmoeting gepland met mijn collega Willy Borsus en de kwestie van de toegang tot het beroep zal op de agenda staan.

Wij volgen dit dus op de voet en hebben de intentie om in de komende maanden vooruitgang te boeken in dit dossier.