Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de coördinatie van de politiereglementen over het preventiebeleid inzake stikstofoxide.

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 188)

 
Datum ontvangst: 10/02/2020 Datum publicatie: 25/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 19/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    De gemeente is een plaats waar iedereen elkaar in alle gemoedelijkheid ontmoet. Iedereen heeft het fundamentele recht om er in veiligheid te leven en zich te verplaatsen. Men moet rekening houden met het gevoel van onveiligheid dat sommige burgers hebben geuit, zodat hun angsten zoveel mogelijk kunnen worden verminderd. Aldus kan een klimaat van gemoedelijkheid en openheid gecreëerd worden, alsmede een opwaardering van de regels van sociale omgang en wederzijds respect. Veiligheidskwesties mogen daarom niet beperkt blijven tot de bestrijding van terrorisme of zware criminaliteit (gebieden waarop de lokale politie een rol speelt door haar terreinkennis). De lokale politie moet bij voorrang haar rol als buurtpolitie vervullen. Onze politiezones zijn dus essentiële spelers in de openbare veiligheid op straat.

De afgelopen jaren tref je lege metalen capsules aan. Deze capsules bevatten lachgas voor huishoudelijk gebruik (vooral in patronen en capsules voor slagroomspuiten). Dit is een vrij verkrijgbaar product.

Het product wordt nu ook oneigenlijk gebruikt vanwege zijn euforische eigenschappen. Deze praktijk kan gevaarlijk zijn omdat elke keer dat je het inademt, er een risico op brandwonden bestaat door de koude. En het gebrek aan zuurstof zou in sommige gevallen tot de dood kunnen leiden. Het regelmatige gebruik in hoge dosissen veroorzaakt een tekort aan vitamine B12, wat ernstige neurologische aandoeningen kan teweegbrengen, met schade aan het zenuwstelsel en het ruggenmerg als gevolg
1.

Gezien de omvang van het fenomeen hebben verschillende gemeenten maatregelen genomen op hun grondgebied: de gemeente Anderlecht heeft beslist om een plan te lanceren om haar jongeren te sensibiliseren. De gemeenten Sint-Joost-ten-Node en Koekelberg hebben beslist om de losse verkoop van lachgascapsules in alle winkels van de gemeente te verbieden. Ook de verkoop van andere hoeveelheden van het product aan minderjarigen, d.w.z. onder de
18 jaar, is verboden.

In oktober 2019 hebben we vernomen dat de negentien burgemeesters van het Brussels Gewest een akkoord hadden bereikt over een voorstel voor een gemeenschappelijk algemeen politiereglement. Dit ontwerp van het APR, in sectie 2, artikel 43, stelt: "Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het verboden om in de openbare ruimte … eender welke activiteit te verrichten die de openbare veiligheid … in het gedrang kan brengen, zoals
(…) bepaalde gevaarlijke stoffen zoals lachgas voor recreatieve doeleinden gebruiken of bezitten.” Volgens de pers zal dit reglement vanaf 1 april van toepassing zijn.

We hebben onlangs de gebouwen van BPV kunnen bezoeken en vooral kennisgemaakt en gedachten uitgewisseld met de gewestelijke agenten. Deze instelling moet "een referentie worden voor het Brussels Gewest en een centrale rol spelen in de coördinatie van de verschillende spelers/operatoren van de veiligheids- en preventieketen.”

Het derde punt van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan gaat over drugs en verslavingen. Daar is sprake van “het ontraden van druggebruik en schadelijk gebruik van alcohol; het zo lang mogelijk uitstellen van het eerste gebruik van drugs en/of alcohol, tot de meerderjarigheid.” “Het beperken van de risico’s en schade van alcohol- en/of druggebruik.” (…) “In deze optiek werd op gewestelijk niveau besloten een structuur op te richten die synergie-effecten bevordert tussen de lokale structuren die actief zijn op het gebied van verslavingspreventie.”

Ik wil u daarom enkele vragen stellen aangaande het overleg tussen de verschillende spelers over deze problematiek:

- Zijn er door de regering of door BPV initiatieven genomen om synergieën tussen de verschillende spelers te creëren zodat een gemeenschappelijk antwoord geformuleerd kan worden?

- Zo ja, met welke spelers werd er contact opgenomen? Is de federale overheid daar één van (wetgeving rond productnormen)?

- Zijn de maatregelen van de gemeenten rond het verkoopverbod onderzocht op hun wettelijkheid, zodat elk risico op beroep vermeden wordt?

- Meer in het algemeen staat in het akkoord van de meerderheid: “De Minister-President zal zich inzetten om de algemene politiereglementen te harmoniseren.” Kunt u ons zeggen hoe deze harmonisatie tot stand is gekomen en wie de betrokken spelers waren?

- Werd er onderhandeld over het artikel 43?


1 https://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/Le-dico-des-drogues/Protoxyde-d-azote#.XkE35qeYWV4
 
 
Antwoord    De verschillende gemeentelijke overheden hebben initiatieven genomen om synergieën tussen de verschillende spelers te creëren, zodat een gemeenschappelijk antwoord op de problematiek rond stikstofoxide geformuleerd kan worden. Sommige gemeenten hebben voorbereidingen getroffen om hun algemeen politiereglement te wijzigen en hebben aan artikel 43 een aparte paragraaf over het oneigenlijke gebruik van lachgascapsules toegevoegd. Omdat het verschijnsel zich voordoet over heel het Brusselse grondgebied, hebben de andere gemeenten zich geschaard achter deze wijziging van het algemeen politiereglement, zonder dat het Gewest (regering of BPV) daarin een rol heeft moeten spelen.

Aangezien het initiatief niet uitgaat van de gewestelijke overheid, moeten de vragen daarover gesteld worden aan de gemeentebesturen.

Ingevolge de zesde staatshervorming en de wijziging van artikel 4§2 van de wet van 26 juli 1971 over de agglomeraties heeft het Gewest verschillende opdrachten gekregen, waaronder die om de algemene politiereglementen van de negentien Brusselse gemeenten te harmoniseren. De gemeentelijke overheden wilden deze opdracht toevertrouwen aan Brulocalis (de vroegere Vereniging van de Stad en de Gemeenten). Na meerdere vergaderingen met specialisten keurde de Conferentie van de Burgemeesters op 9 oktober 2019 een gemeenschappelijke tekst goed, die op 3 april 2020 werd goedgekeurd door de toezichthoudende overheid. De daarbij betrokken spelers waren de gemeentesecretarissen, de juristen van de gemeenten en van Brulocalis.

De opmaak en de wijziging van artikelen van het algemeen politiereglement valt onder de bevoegdheid van de gemeentelijke overheden.