Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het vinden van een oplossing voor het ontbreken van gewestelijke steun voor de asbestproblematiek in de scholen.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 222)

 
Datum ontvangst: 13/02/2020 Datum publicatie: 11/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 07/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In de pers van 13 februari vernemen we bijzonderheden over de asbestproblematiek in de scholen. Uit de asbestinventaris van de Scholengroep Brussel, de vertegenwoordiger van het Nederlandstalig gemeenschapsonderwijs  blijkt dat het aantal schoolgebouwen met asbest groot is. De inventaris wordt jaarlijks met foto’s geactualiseerd. Het GO! probeert zo het probleem goed bij te houden en in te grijpen als dat nodig is. Zo doen de contactpersonen aan preventie en de preventieadviseurs van de scholengroep jaarlijks een visuele controle op basis van de asbestinventaris.

Wanneer er wordt vastgesteld dat het asbest bedreigend is voor de gezondheid van de leerkracht en leerlingen, wordt er een gespecialiseerde firma ingeschakeld om het asbest te verwijderen. Maar de afbouw van asbest in de gebouwen verloopt traag. ‘Een planning voor het aantal asbestverwijderingswerken ligt niet vast. Bij risico wordt uiteraard meteen een verwijdering uitgevoerd en in geval van kleine en grote renovatiewerken wordt, bij aanwezigheid ervan, asbest verwijderd’, vertelde de woordvoerster van de Scholengroep Brussel in de pers. Dat is een correcte houding.

Dezelfde problematiek doet zich natuurlijk voor bij de vrije scholen maar daarover hebben we geen gegevens. Uiteraard zal de problematiek in de Franstalige scholen dezelfde zijn.

Een van de problemen van het verwijderen van sommige soorten asbesthoudende materialen is natuurlijk de hoge kostprijs. In het Vlaams gewest biedt de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij OVAM een tussenkomst van 50% van de asbestverwijderingskosten of de risicobeheersmaatregelen in afwachting van verwijdering. 

Helaas kunnen onze scholen niet van de extra financiële steun van OVAM genieten. De vraag die daarbij rijst is natuurlijk wat daarvoor vanuit Brusselse gewestelijke instanties kan worden gedaan.

Mijn vragen aan de minister zijn de volgende:

· Heeft de minister al initiatieven genomen om dit probleem met de inrichtende machten van de scholen te bespreken of hierover contact genomen met de respectievelijke Nederlands- en Franstalige collegeleden bevoegd voor onderwijs?

· Is de minister bereid om een gelijkaardige regeling door de Brusselse gewestelijke instanties voor leefmilieu te laten uitwerken?

· Welke andere mogelijkheden ziet de regering om dit probleem voor de scholen in Brussel te verhelpen en wat gaat de minister daar verder voor ondernemen?
 
 
Antwoord    Heeft de minister al initiatieven genomen om dit probleem met de inrichtende machten van de scholen te bespreken of hierover contact genomen met de respectieve Nederlands- en Franstalige collegeleden bevoegd voor onderwijs?

Ik heb een brief van GO! ontvangen met vragen over het onderwerp. Ik zal daar uiteraard een gevolg aan geven en de uitwisselingen over dit onderwerp voortzetten.

Ik zou ook willen dat de Gemeenschappen, die bevoegd zijn voor het onderwijs en de schoolgebouwen, hun verantwoordelijkheid nemen, zowel in Brussel als elders.


Is de minister bereid om een gelijkaardige regeling door de Brusselse gewestelijke instanties voor leefmilieu te laten uitwerken?

Leefmilieu Brussel werkt momenteel aan een gewestelijke strategie voor een veilig en doeltreffend asbestbeheer op het Brusselse grondgebied.

Deze strategie zal in de eerste plaats gericht zijn op bewustmaking, voorlichting en begeleiding van particulieren en professionals om een goed beheer van het asbestprobleem te waarborgen.


Welke andere mogelijkheden ziet de regering om dit probleem voor de scholen in Brussel te verhelpen en wat gaat de minister daar verder voor ondernemen?

Met de uitvoering van deze geweststrategie zullen scholen kunnen rekenen op begeleiding bij de aanpak van het asbestprobleem. De strategie wordt momenteel ontwikkeld. Ik kan u in dit stadium dus niet meer informatie geven.