Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de evaluatie van het waterbeheerplan.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 241)

 
Datum ontvangst: 13/03/2020 Datum publicatie: 04/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 29/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Naar aanleiding van de kaderordonnantie Water van 2006, kreeg het Brussels Gewest in 2009 een waterbeheerplan (WBP). Dit WBP, uitgewerkt door Leefmilieu Brussel, beoogt te komen tot een samenhangend en gecoördineerd waterbeheer in het Brussels Gewest en zo beter in te spelen op de uitdagingen die deze wateren met zich meebrengen, zoals een beter beheer van het overstromingsrisico.

Elk WBP geldt voor een periode van 6 jaar, dus nu is het tweede plan aan de gang, het WBP 2016-2021. In 2022 moet ons Gewest het derde WBP krijgen, voor de periode 2022-2027.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Is de evaluatie van het WBP 2016-2021 aan de gang?

- Zo ja, wanneer zullen de resultaten beschikbaar zijn?

- Zo nee, wanneer wordt deze evaluatie gepland?
 
 
Antwoord    Het huidige Waterbeheerplan 2016-2021 wordt inderdaad momenteel geëvalueerd in het kader van de opstelling van het toekomstige plan, dat de periode 2022-2027 zal bestrijken.

Deze evaluatie wordt uitgevoerd door Leefmilieu Brussel, dat belast is met de opstelling van het Plan. Daartoe doet het een beroep op de wateroperatoren, de Haven van Brussel en andere openbare instellingen die betrokken zijn bij het beheer van de watercyclus.

Deze beoordeling wordt ook vereist door richtlijn 2000/60/EG (kaderrichtlijn Water) bij elke actualisering van het Waterbeheerplan.

Leefmilieu Brussel voert dus een evaluatie uit van de uitvoering, maatregel per maatregel (of ‘prioritaire actie’), van de 119 punten die in het maatregelenprogramma van het Waterbeheerplan 2016-2021 zijn opgenomen. De evaluatie betreft ook de vooruitgang die is geboekt bij het bereiken van de doelstellingen van een goede toestand van de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen.

De resultaten van de evaluatie zullen worden opgenomen in een voorafgaand hoofdstuk van het toekomstige Waterbeheerplan 2022-2027. Dit ontwerpplan zou volgend najaar in eerste lezing door de Regering moeten worden aangenomen en zal dan in de loop van 2021 aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Het is dus op dat moment dat het 'evaluatie'-gedeelte van het Waterbeheerplan openbaar zal worden gemaakt.