Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het seksueel geweld in België.

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 168)

 
Datum ontvangst: 16/03/2020 Datum publicatie: 20/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Recent vloeide er heel wat inkt over een peiling van Amnesty International en SOS Viol onder vrouwen en mannen over verkrachting en seksueel geweld in België.

Volgens de enquête is zowat 1 Belg op de 2 al het slachtoffer geweest van seksueel geweld (van wie de helft voor hun 19e) en is 1 vrouw op de 5 ooit verkracht. 23% van de vrouwen uit de enquête gaf bovendien aan al door hun partner gedwongen geweest te zijn tot seksuele betrekkingen.

Het onderzoek van Amnesty International en SOS Viol toont ook aan dat de 15- tot 24-jarigen het vaakst te maken krijgen met seksueel geweld en dat hun algemene perceptie van seksualiteit vragen oproept.

In haar algemene beleidsverklaring heeft de regering zich ertoe verbonden de conventie van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (in de wandelgangen meestal "conventie van Istanbul" genoemd) na te leven. Samen met de andere gewesten wil ze een globaal plan opstellen tegen geweld op vrouwen.

Mevrouw de staatssecretaris, ik kom bij mijn vragen:

- Wat zult u, als staatssecretaris voor Gelijke Kansen, voor jongeren doen op het vlak van informatie, preventie en begeleiding rond seksualiteit en seksueel geweld?

- Wat wordt er gedaan om de eerstelijnszorgverleners (politie, psychologische/medische/sociale hulp...) beter op te leiden over seksuele gewelddaden?

- De regering heeft zich ertoe verbonden om in overleg met de andere gewesten een globaal plan op te stellen tegen geweld op vrouwen. Hoe vlot dat?

- Bestaan er ten slotte gewestelijke gegevens over seksueel geweld? Zo niet, welke stappen worden ondernomen om die te verzamelen? Volgens welk tijdschema zal dat gebeuren?
 
 
Antwoord    Betreffende de acties rond informatie, preventie en begeleiding van jongeren rond seksualiteit en seksueel geweld:

Jongeren zijn inderdaad een cruciale doelgroep in de preventie en sensibilisering rond seksueel geweld. Vanuit de gewestelijke gelijke kansen-bevoegdheden richten we ons tot hen op verschillende manieren:

- Door projecten van Brusselse VZW’s te steunen ter voorkoming en bestrijding van seksueel geweld. Daarom is er belsoten om dit jaar een projectoproep te wijden aan deze projecten tegen geweld, die deze zomer zal gelanceerd worden;

- Door een bijzondere aandacht voor hen in onze eigen campagnes en projecten. Deze campagnes zullen in de toekomst gecoördineerd en overlegd worden met het werkveld, om voor elk van onze doelgroepen passende en doelgerichte boodschappen te ontwikkelen;

- Via de samenwerkingen binnen en buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het globaal plan tegen geweld op vrouwen zal de coördinatie van onze acties binnen het Gewest versterken, en voorziet bovendien in overleg met federale diensten en andere gemeenschappen en gewesten; die bijvoorbeeld bevoegd zijn voor Jeugd of Onderwijs. Zo kunnen we in de toekomst ervoor zorgen dat meer uitwisseling en gedragen boodschappen verspreid worden naar de Brusselse jongeren.


Betreffende de vorming van eerstelijns-professionals rond seksueel geweld:

Vorming is één van de belangrijke thema’s in het nieuwe Brusselse plan tegen geweld op vrouwen.

Met name in samenwerking met Brusafe zullen we nieuwe vormingen organiseren voor politie- en andere veiligheidsberoepen en daarbij aandacht besteden aan de karakteristieken van gendergerelateerd geweld.

De methode van multidisciplinaire vormingen waarbij zowel het doelpubliek als de lesgevers uit verschillende achtergronden en beroepen komen, is een beproefd recept dat we in de toekomst willen verderzetten.


Betreffende het Brussels plan tegen geweld op vrouwen:

De voorbereidingen rond het eerste Brussels plan tegen geweld op vrouwen gaan ondanks de huidige situatie gewoon verder.

Momenteel krijgen alle betrokken ministers en staatssecretarissen de kans om hun maatregelen bij te werken op basis van de gesprekken die rond elk thema hebben plaatsgevonden, en daarna zal een definitieve versie van het plan worden opgemaakt en voorgesteld.

Dit is een laatste fase in het proces, dat begon met een grootschalige consultatie van het middenveld, waarna in samenspraak met alle Brusselse betrokken bevoegdheden een eerste draft van het plan werd opgesteld en besproken.

Het plan zal tot slot ook worden voorgelegd aan de Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen, als belangrijke adviesraad inzake gelijke kansen in het BHG.


Betreffende gegevens over seksueel geweld in het BHG:

In het onderzoek van equal.brussels naar geweld op vrouwen 2016-2017 (
https://equal.brussels/wp-content/uploads/2020/03/NL-Eindverslag.pdf) staan enkele statistieken over seksueel geweld zoals:

- Lifetime prevalentie seksueel partnergeweld: 11%;
- Lifetime prevalentie seksueel niet-partnergeweld: 13,9%
- Kindermishandeling (seksueel): 11,8%.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt dit jaar deel aan een grootschalig Europees onderzoek naar gendergerelateerd geweld.

Een bedrag van 50.000€ wordt hiervoor voorzien via het budget-gelijke kansen.

Deze studie zal het mogelijk maken om internationaal significante en vergelijkbare gegevens te verkrijgen over verschillende vormen van geweld waaronder seksueel geweld. Het onderzoek wordt voor het BHG opgevolgd door het BISA, met equal.brussels en Brussel Preventie en Veiligheid als partners.

De resultaten worden verwacht tegen 2023.