Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de organisatie van het Brussel-Europa Forum.

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 141)

 
Datum ontvangst: 06/04/2020 Datum publicatie: 23/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Brussels Gewest is strategisch gelegen binnen de Europese Unie. Het is dan ook vanzelfsprekend dat er veel Europese instellingen zijn gevestigd, evenals veel buitenlandse bedrijven en lobby's van allerlei aard. Ons Gewest wordt algemeen erkend als het hart van de Unie, het zenuwcentrum van de democratie. Daarom heeft ons Gewest een bijzondere plicht om de Europese Unie te promoten en open te stellen voor haar burgers.

Met enthousiasme kunnen we vaststellen dat onze regering zich volledig heeft ingezet om onze burgers weer in contact te brengen met de zogenaamde "machtscentra", zoals de Europese Unie, die vaak wordt bestempeld als het verst verwijderde en meest van onze burgers afgescheiden machtsniveau. De algemene beleidsverklaring bevat immers de volgende elementen:

« De Regering zal samen met het Commissariaat voor Europa en de internationale organisaties (CEIO) voorstellen om een Brussel-Europa Forum op te richten dat, op een met de Europese overheden nog overeen te komen manier, de gewestelijke en Europese instellingen en de Brusselse burgers met elkaar in dialoog moet brengen om de waarden van de Europese Unie kracht bij te zetten. Het is de bedoeling om met dit Forum de participatieve democratie te stimuleren en er op die manier voor te zorgen dat de politieke ambitie van de Europese Unie meer aanhang vindt bij de burgers. »

Wij kunnen dit voornemen, dat de banden tussen onze burgers en de gewestelijke en Europese machtsniveaus alleen maar kan versterken, alleen maar toejuichen.

Ter zake heb ik de volgende vragen:

- Heeft de commissaris voor Europa en de internationale organisaties van de Brusselse regering, de heer Alain Hutchinson, instructies ontvangen van de Brusselse regering met het oog op de organisatie van dit forum?

- Wat is er op dit ogenblik al gedaan om het te organiseren?

- Hebt u een precies tijdschema voor de organisatie van dit forum? Zo ja, kunt u dat aan ons meedelen?

- Werd in een budget voorzien voor de organisatie van het forum? Zo ja, wat is het bedrag?

- Kunt u het doel van dit forum en de thema's die er aan bod zullen komen nauwkeuriger omschrijven?
 
 
Antwoord    Het Brussel-Europa Forum is inderdaad één van de initiatieven die de Brusselse Regering in het leven wenst te roepen met het oog op om de internationale Brusselaars die werken voor de EU instellingen en daarbuiten in contact te brengen met de andere Brusselaars, en op die manier de banden tussen onze burgers, het regionale en het Europese bestuursniveau te versterken.

Ik heb intussen reeds de nodige eerste stappen gezet om een dergelijk Forum te creëren en dit in samenwerking met het Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties, waarmee een eerste overleg heeft plaatsgevonden op 23 januari 2020. Net zoals met alle andere nieuwe beleidsinitiatieven maakt het Brussel-Europa Forum eerst nog voorwerp uit van begrotingsgesprekken om een specifiek budget toe te wijzen aan de oprichting van dit Forum. In een volgende fase kunnen dan de verdere organisatorische stappen gezet worden.