Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik van dieren in laboratoria in de context van de Covid-19-crisis.

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 270)

 
Datum ontvangst: 11/05/2020 Datum publicatie: 09/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 08/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Over de hele wereld zijn studies aan de gang om een vaccin en een behandeling voor Covid-19 te vinden. Vermoedelijk wordt ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het farmacologisch, preklinisch en klinisch onderzoek versterkt. Tegelijkertijd vernemen we echter dat sommige onderzoeksactiviteiten moesten worden opgeschort als gevolg van afstandsmaatregelen, waardoor het normale dagelijkse werk in het laboratorium niet mogelijk is. Onderzoekers en beheerders van dierenwinkels hebben in de pers gemeld dat de opschorting van experimenten al heeft geleid tot de euthanasie van dieren omdat ze niet door onderzoekers konden worden gebruikt.

1. Hoeveel dieren werden sinds de inwerkingtreding van de federale maatregelen met betrekking tot Covid-19 in het Brussels Gewest geëuthanaseerd omdat het gebruik ervan bij een experiment onmogelijk werd gemaakt, of na de voortijdige beëindiging van een experiment (waardoor het dier voortijdig is gestorven)?

2. Hoeveel dieren werden tot nu toe gebruikt in het onderzoek met betrekking tot Covid-19? Over welke diersoorten gaat het?
 
 
Antwoord    Eenieder die dieren gebruikt, moet aan het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel de statistieken meedelen die betrekking hebben op het gebruik van dieren in de laboratoria in de loop van het voorgaande kalenderjaar, en dat uiterlijk 31 januari. De gevraagde gegevens zullen bijgevolg pas beschikbaar zijn vanaf 31 januari 2021.

De dieren die gekweekt en gedood werden zonder dat ze gebruikt werden in een procedure, worden echter niet opgenomen in de jaarlijkse statistische gegevens. Voor deze dieren moeten de gegevens slechts één keer om de vijf jaar worden doorgegeven bij de presentatie van het vijfjaarlijkse verslag. De gegevens worden evenwel enkel verzameld voor de dieren die gedood werden tijdens het kalenderjaar dat voorafgaat aan dat van de presentatie van het vijfjaarlijkse verslag (voor het volgende verslag worden enkel de gegevens voor het jaar 2022 verzameld). De Europese commissie is zich bewust van deze problematiek en een nationale verplichting tot informatieverstrekking zou alleen kunnen worden overwogen indien wordt aangenomen dat het geen strengere nationale maatregel is dan die waarin Richtlijn 2010/63 voorziet.

Op dit moment kunnen de volledige cijfers enkel op vrijwillige basis verkregen worden. In dit stadium hebben 10 laboratoria deze vraag beantwoord en daaruit volgt dat 2 laboratoria dieren hebben moeten euthanaseren (101 kuikens en 30 muizen). De andere laboratoria hebben geen dieren moeten euthanaseren.

Wat de dieren betreft die gebruikt worden in het kader van het onderzoek naar Covid-19, werd een in mei opgestart project geïdentificeerd op basis van niet-technische samenvattingen. Het project zal maximaal 5 jaar duren en er zullen maximaal 783 muizen worden gebruikt.