Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de belasting op de bankinstellingen en op de geldautomaten.

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 118)

 
Datum ontvangst: 13/05/2020 Datum publicatie: 06/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/06/2020 Ontvankelijk p.m.
06/07/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    De begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gevoed door de inkomsten uit de belasting op bank- en financiële instellingen en op geldautomaten.

Graag een antwoord op volgende vragen:

1. Kan u ons het bedrag meedelen van de fiscale opbrengst van de belasting op banken en geldautomaten die de afgelopen twee begrotingsjaren (d.w.z. 2018 en 2019) door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd geïnd?

2. Hoeveel bank- en financiële instellingen werden in 2018 en 2019 in kaart gebracht en aan deze gewestbelasting onderworpen? Hoeveel geldautomaten werden in 2018 en 2019 aan deze belasting onderworpen? Kan u ons meedelen hoeveel belastingbetalers in de belastingjaren 2018 en 2019 de belasting op bankinstellingen en geldautomaten heeft moeten betalen?

3. Hoeveel nieuwe betalers van de belasting op banken en geldautomaten werden in 2018 en 2019 op de rol ingeschreven? Kan u ons ook meedelen hoeveel betalers van deze belasting de afgelopen twee jaar van de rol zijn verdwenen?

4. Hoeveel bank- en financiële instellingen bevonden zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 1 januari 2020? Hoeveel geldautomaten waren er in ons Gewest op 1 januari 2020? Heeft uw administratie de laatste jaren een dalende trend in het aantal geldautomaten vastgesteld?

5. Hoeveel personeelsleden van Brussel Fiscaliteit (uitgedrukt in VTE) zijn momenteel belast met het beheer van de inschrijving en de inning van de belasting op bankinstellingen en geldautomaten? Kan u ons een raming geven van de totale kosten van de inning van deze belasting door Brussel Fiscaliteit?
 
 
Antwoord    Wat de ontvangsten betreft, bracht de belasting op de bank- en financieringsinstellingen en de bankautomaten 1.977.092,51 EUR op in 2018 en 2.137.176,71 EUR in 2019.

Voor wat betreft de bank- en financieringsinstellingen die aan de belasting onderworpen zijn, dient er op te worden gewezen dat enkel die instellingen die minstens twee loketten hebben of minstens twee voltijdse bedienden tewerkstellen aan de gewestbelasting onderworpen zijn, krachtens artikel 4 van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit.

In 2018 stond het aantal belastingplichtigen op 114, goed voor 394 belastbare instellingen en 969 bankautomaten.

In 2019 waren er 108 belastingplichtigen, voor respectievelijk 383 belastbare instellingen en 920 bankautomaten.

Uit voorgaande cijfers kan aldus een daling van het aantal (daadwerkelijk belaste) belastingplichtigen worden vastgesteld.

Een overzichtstabel werd in bijlage gevoegd (Tabel 1).

Voor 2020 zijn nog geen cijfers beschikbaar. Brussel Fiscaliteit heeft de aangifteformulieren op 20 april verstuurd, maar mocht nog niet alle ingevulde aangiftes terug ontvangen.

In de afgelopen zeven jaar kan aldus een daling van het aantal bankautomaten worden opgemerkt (zie tabel 2). De daling is voornamelijk te wijten aan de opmars van cashloze betalingen (zie ook het antwoord op de parlementaire vraag nr. 253 van de heer Jef Van Damme tijdens de vorige legislatuur).

Het aantal personeelsleden dat instaat voor het beheer van deze belasting, bedraagt ten slotte 0,4 VTE.