Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het bieden van één plek met het overzicht van alle coronamaatregels.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 296)

 
Datum ontvangst: 06/05/2020 Datum publicatie: 13/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    We bevinden ons in unieke tijden. Beangstigend omdat er een dodelijk virus rondwaart in de wereld, wat helaas ook door onze stad gaat. Veel Brusselaars zijn ziek gevallen, velen van ons hebben het verlies van dierbaren te betreuren.

Daarnaast is deze tijd uitdagend voor ons allen als Brusselaars, nu we ons al weken aanéén hebben moeten opsluiten in ons kot. Zorgwekkend is deze tijd bovendien voor hen met een bedrijf die noodgedwongen hebben moeten sluiten, en voor hen die in de (tijdelijke) werkeloosheid zijn beland. Laten we hopen dat we de strijd tegen het coronavirus zo snel mogelijk winnen. De lock-down weegt namelijk zwaar en kent ook haar slachtoffers.

Het COVID-pandemie heeft ons gedwongen tot stilstand te komen. Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel en zal het leven in fases weer op gang komen.

Er zijn ontzettend veel regels afgekondigd over de periode van de lock-down. Regels die een stevige inperking opleveren op het leven van de Brusselse burgers, met grote financiële gevolgen voor hen die de regels niet juist naleven. De politie heeft veel tijd en energie gestoken in het afdwingen van de naleving van deze regels in de openbare ruimte.

Daarbij ontbrak soms aan éénduidige lezing van de coronamaatregelen. Nu de tijd is aangebroken om deze maatregelen geleidelijk af te bouwen en de regels stap voor stap te veranderen en versoepelen wordt het informeren en sensibiliseren van Brusselaars nog belangrijker. Zeker omdat het niet ondenkbaar is dat er een stap terug moet worden gedaan. Een stap terug naar de lock-down mocht zich onverhoopt een tweede golf aan besmettingen voordoen.

Het is daarom essentieel dat er toegankelijke informatie te vinden is voor alle Brusselse inwoners. Er is uiteraard de federale website
https://www.info-coronavirus.be/en/ voor alle nationale maatregelen. Er is de Brusselse website https://1819.brussels met alle informatie over de steunmaatregelen voor de Brusselse handelaars en ondernemers. Maar voor alle andere Brusselaars, zeker wat betreft de gewestelijke en gemeentelijke regels, maatregelen en steunmogelijkheden is het op dit moment zoeken naar informatie.

Dat er gemeentelijke initiatieven en gemeentelijke adviezen worden afgegeven, dat politiezones eigen accenten leggen in de naleving van de regels, het maakt het niet gemakkelijker of overzichtelijker voor de Brusselaars. Reden voor de Brusselse regering om te coördineren en aan te dringen op uniformiteit van alle steunmaatregelen en alle adviezen en regels die er gelden in het hele gewest.

Om de informatie beter te ontsluiten aan de inwoners van Brussel wil ik u het volgende vragen:

- Is het mogelijk om vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest één meertalig platform op te richten met alle corona-informatie? Één plek, één website met de informatie die Brusselse Burgers zoeken over Corona en de op dit moment geldende regels ? Met antwoorden op de veelgestelde vragen waar Brusselaars mee zitten ?

- Kunt u vanuit uw coördinerende rol ervoor zorgen dat de regels en maatregelen zo uniform mogelijk zijn voor het gehele gewest en dat het afdwingen van de naleving van de regels uniform gebeurt ?

- Kunt u er bij de 19 burgemeesters op aandringen dat zij hun gemeentelijke aanpak van de coronacrisis zoveel mogelijk coördineren en afstemmen met het Brussels gewest? Kunt u hen aanmoedigen de relevante informatie uit hun gemeente te delen met het gewest om zo één corona informatiepunt te vullen en dat de daar te vinden informatie zo compleet mogelijk is?
 
 
Antwoord    Voor wat betreft de ontwikkeling van een gewestelijk platform dat alle “corona-info” verzamelt, trek ik uw aandacht op het feit dat, naast de site van de federale overheid, het gewestelijk platform www.coronavirus.brussels, dat alle interessante informatie voor de burgers groepeert, reeds bestaat. Zo ook heeft hub.brussels ter attentie van de ondernemingen een ad hoc website voorzien met informatie en advies https://hub.brussels/fr/blog/coronavirus/.

Wat de maatregelen van de plaatselijke besturen betreft, communiceert elke gemeente over de genomen maatregelen naar haar bevolking toe.

Zoals reeds meermaals herhaald, kunnen de burgemeesters op basis van de gemeentelijke autonomie (verankerd in de Belgische grondwet en opgenomen in het Europees handvest van de lokale democratie) alle maatregelen nemen die zij nodig achten in het belang van hun inwoners, voor zover deze de hiërarchie van de gangbare juridische normen naleven.

Mijn bevoegdheid van administratieve voogdij staat mij niet toe om gemeenschappelijke maatregelen op te leggen of af te dwingen in het kader van de gezondheidscrisis.

De administratie BPB heeft echter de gemeenten gevraagd om haar de maatregelen die ze genomen hebben in het kader van de crisis door te geven zowel op het vlak van steun aan de getroffen handelaars als op het vlak van de relance van de economische activiteit. Deze informatie is samengevat in een tabel die beheerd wordt door HUB. De gemeenten kunnen deze consulteren en zich op die manier informeren, zelfs inspireren, over de maatregelen die door de andere gemeenten genomen werden.