Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de registratierechten op de vestiging van een hypotheek.

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 136)

 
Datum ontvangst: 30/06/2020 Datum publicatie: 16/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gestijfd met fiscale ontvangsten afkomstig van de registratierechten die worden geïnd bij de vestiging van een hypotheek op een onroerend goed. Ter herinnering: wanneer een gezin een hypothecaire lening aangaat bij een bankinstelling om de aankoop van een onroerend goed te financieren, is het verplicht die hypothecaire lening in te laten schrijven in een notariële akte. Bij de vestiging van die hypotheek moeten de kopers een registratierecht betalen, d.w.z. een gewestbelasting die neerkomt op 1% van het geleende kapitaal en de bijkomende kosten (verzekeringspremies, deurwaarderskosten, enz.).

Graag een antwoord op de volgende vragen:

- Kunt u ons de bedragen meedelen van de fiscale ontvangsten afkomstig van de registratierechten op de vestigingen van hypotheken, die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de afgelopen twee begrotingsjaren (d.w.z. 2018 en 2019) heeft geïnd?

- Hoeveel authentieke aktes voor de vestiging van een hypotheek op een in het Brussels Gewest gelegen onroerend goed werden in 2018 en 2019 geregistreerd? Kunt u ons een raming geven van de verhouding van hypothecaire leningen die bestemd waren om de aankoop van de eigen en enige woning van de kredietnemer te financieren?
 
 
Antwoord    De netto registratierechten op de vestiging van een hypotheek die toekomen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en geïnd door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in 2018 en 2019 bedragen respectievelijk 31.355.456,05 EUR en 28.618.584,14 EUR.

Het aantal authentieke aktes tot vestiging van een hypotheek waarvan de registratierechten toekomen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedragen in 2018 en 2019 respectievelijk 14.559 en 14.978.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie beschikt over geen statistische gegevens wat betreft het aandeel van hypothecaire kredieten tot financiering van de eigen en enige woning van de ontlener. Als indicatie kan wel worden meegeven dat er in 2018 ongeveer 7.550 abattementen werden toegekend aan kopers van een (eerste) eigen woning tegen 7.593 in 2019 (zie mijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 32).