Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende activering van “artikel 36” tussen de OVM’s en de opvanghuizen tijdens de COVID-crisis.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 281)

 
Datum ontvangst: 14/09/2020 Datum publicatie: 29/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 19/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/09/2020 Ontvankelijk p.m.
19/10/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Op 13 juli 2020 ontvingen de OVM’s van de BGHM een brief met de vraag mee te werken aan de herhuisvesting van 42 door de AMA (Association des Maisons d'Accueil) geïdentificeerde gezinnen door het activeren van de afwijkingen op grond van "artikel 36" die bestaan tussen het OVM’s en de Opvanghuizen. Dat werd gedaan nadat u, als staatssecretaris voor gelijke kansen, dat had gevraagd aan het beperkte overlegcomité van de BGHM. Bij het opstellen van deze vraag en ondanks de makkelijk indenkbare dringende situatie, zijn sommige OVM's die positief hebben gereageerd op deze belangrijke oproep tot solidariteit, verbaasd dat in dit verband nog steeds geen contact met hen werd opgenomen. Noch door de BGHM, noch door de AMA of een van de aangesloten organisaties, noch door uw kabinet (in verband met uw bevoegdheid inzake gelijke kansen).

Bovendien gaat het hier blijkbaar om de tweede oproep tot een "afwijking op grond van artikel 36". De eerste werd eerder in de crisis gedaan, toen de opvanghuizen verzadigd waren en het doel was om het tijdelijke initiatief van de opvang in een hotel aan te vullen. Ik word er echter ook aan herinnerd dat sommige OVM's die positief op deze oproep hebben gereageerd, nog steeds niet van hen hebben gehoord.

Deze gang van zaken en het kennelijke gebrek aan follow-up van de ingediende verzoeken baren mij zorgen. Temeer daar het hier gaat om vrouwen en gezinnen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, waarvan het aantal helaas sterk toegenomen is met de lockdown die opgelegd werd om de pandemie het hoofd te bieden. Laten we bovendien niet vergeten dat de OVM's tussen de positieve reactie en de toekenning van de huisvesting nog steeds tijd nodig hebben om dit uit te voeren.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Kan u de situatie verduidelijken, met name door de uitvoerige beschrijving van de opeenvolging van de uitgevoerde acties vanaf het eerste verzoek aan de OVM's tot het moment van het opstellen van het antwoord op deze vraag? Kon uiteindelijk een antwoord worden gegeven aan de OVM's die zich bereid toonden om deel te nemen aan dit proces?

- Werd een oplossing gevonden voor de 42 geïdentificeerde families? Zo ja, in welke OVM's? Zo niet, om welke redenen?
 
 
Antwoord    In het BOC heb ik gevraagd om de medewerking van de OVM’s zodat een oplossing kan worden gevonden voor de 42 gezinnen die zijn ondergebracht in opvangcentra voor slachtoffers van geweld.

Naar aanleiding van dit BOC heeft de BGHM op 13 juli jl. een omzendbrief naar de OVM's gestuurd (zie bijlage 1) met daarin het geformuleerde verzoek en de aanpak die in het comité werd goedgekeurd.

De OVM's hebben ook een standaardaanhangsel bij de overeenkomst tussen de OVM's en de opvangtehuizen verkregen (zie bijlage 2), waardoor zij hun aantal voorbehouden wooneenheden in het kader van artikel 36 voor 2020 kunnen verhogen.

De OVM’s kregen vervolgens de gelegenheid om hun "artikel 36"-overeenkomsten bij te sturen en namen contact op met de coöpererende opvangtehuizen om hen woningen aan te bieden.

De Fédération des Maisons d’accueil heeft ons de volgende informatie bezorgd met betrekking tot de 42 geïdentificeerde gezinnen:
- 11 gezinnen konden intrekken in een sociale woning;
- 3 gezinnen nemen momenteel hun intrek;
- 2 gezinnen bevinden zich in een fase van huisbezoeken of toewijzing;
- En 11 extra woningen werden geïdentificeerd en aangeboden aan een opvangtehuis.

De opvangtehuizen hebben ons overigens op de hoogte gebracht van de goede samenwerking met de OVM's.