Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffendede opschorting van de VIH-erkenningen, evaluatie van het systeem en het jaar 2021.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 344)

 
Datum ontvangst: 21/09/2020 Datum publicatie: 06/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Ik ondervroeg u in juni jongstleden over de beslissing die u hebt genomen om de VIH-erkenningen gedurende een jaar op te schorten met als doel over te gaan tot een evaluatie van het systeem en de sector. U ambieert een nog niet eerder geëvalueerd systeem en een sector te evalueren en dat is vast en zeker lovenswaardig. Er rijzen echter een aantal vragen hieromtrent.

Aangaande de evaluatie liet u ons weten dat een externe dienstverlener geselecteerd zou worden op grond van een opdracht voor diensten en dat de missie van start zou gaan op het einde van de maand juni en tegen midden oktober of november 2020 afgerond zou zijn. Kunt u in dit verband bevestigen dat de opdracht wel degelijk werd gegund? Indien dit het geval is, aan wie en voor welk bedrag? Indien niet, om welke redenen? Voorts preciseerde u over de evaluatie dat deze uitgevoerd zal worden samen met de betrokken actoren. Kunt u de manier toelichten waarop deze participatie van de betrokken actoren overwogen wordt?

Aangaande de opschorting van de erkenning kunt u mij bevestigen dat ze geen enkele impact heeft op de missies geleid door de eerder erkende verenigingen, met name op hun samenwerking met andere operatoren (Woningfonds, DGHI, SVK’s, Vrederechters, …) en de bestaande regelgeving? Werd een juridische analyse over de directe en indirecte gevolgen van de opschorting van deze erkenningen uitgevoerd?

Over de subsidies ondervroeg ik u over de opportuniteit subsidies te waarborgen voor het jaar 2021 waardoor perspectieven geboden kunnen worden aan een sector die na 31/12/2020 over weinig middelen beschikt terwijl het einde van het jaar nadert. Bovendien zou een verlenging van deze subsidies voor 2021 de nodige tijd geven voor een correcte uitvoering van de evaluatie en voor een rustige herdefiniëring van het systeem alvorens de verschillende actoren te vragen een standpunt in te nemen ten aanzien van dit hervormde systeem en indien ze dit wensen een dossier in te dienen voor een erkenningsaanvraag. Deze dossiers zullen vervolgens behandeld en geëvalueerd moeten worden teneinde deze welbekende erkenningen toe te kennen. Kortom, zovele belangrijke, tijdrovende en energievretende stappen die mij sterken in de overtuiging dat we door de indiening van het evaluatierapport in oktober-november alle actoren onder druk dreigen te zetten en waardoor de erkenningen voor 01/01/2021 niet toegekend zullen kunnen worden. Kunt u mij bijgevolg zeggen of u hebt nagedacht over mijn verzoek de subsidiëringen voor een bijkomend jaar te verlengen? Hoe staat u tegenover dit voorstel?
 
 
Antwoord    De overheidsopdracht “evaluatie van de opdrachten van de Verenigingen voor Integratie via Huisvesting (VIH)” werd gegund aan de inschrijver Isis Consult voor een bedrag van 52.907,25 euro (inclusief btw) en de vergadering voor de lancering van de opdracht vond plaats op 16/07/2020.

De opdracht zou tegen half november afgerond moeten zijn (opdracht van 4 maanden na datum van kennisgeving aan de inschrijver op 14/07/2020).

Er zullen verschillende actoren betrokken worden bij de studie, via het VIH-opvolgingscomité en een enquête (vragenlijst) die naar de verschillende verenigingen werd gestuurd.

De opschorting van de VIH-erkenningen heeft slechts een jaar geduurd. Tijdens de opschorting hebben de verenigingen een subsidie ontvangen voor een bedrag dat gelijk was aan dat van de voorgaande jaren, om negatieve financiële gevolgen voor de uitvoering van hun activiteiten in het kader van hun VIH-opdrachten te voorkomen.

Tot nu toe werden er ons geen problemen gemeld betreffende de samenwerking van de erkende verenigingen met andere actoren.

Een juridische analyse over de eventuele rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de opschorting van de VIH-erkenningen is dus niet aan de orde.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat de verenigingen die ijveren voor de integratie via de huisvesting benadeeld worden door de vertraging in de evaluatie van hun opdrachten. De vertraging is voornamelijk te wijten aan de huidige gezondheidscrisis.

Met het oog hierop heeft de Regering aangekondigd dat ze van plan is de erkenningen van de verenigingen te verlengen voor de periode 2021-2023.

Het is de bedoeling dat de erkenningen nog voor het einde van het jaar worden vernieuwd en dat de subsidies voor 2021 aan het begin van dat jaar worden toegekend.

De vernieuwing van de erkenningen gebeurt dus op de klassieke manier, op basis van een door de administratie uitgevoerde analyse, zoals in het verleden.

De uitvoering van deze studie blijft echter op middellange en lange termijn even relevant. De conclusies van de studie moeten het ons mogelijk maken om het systeem te verbeteren, het samenhangender en synergetischer te maken en de bekendheid en de kwaliteit van de opdrachten van de vzw’s te verhogen.