Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het volledig overzicht van het openbaar ambt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Christophe De Beukelaer
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 356)

 
Datum ontvangst: 29/09/2020 Datum publicatie: 06/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2020 Ontvankelijk p.m.
16/11/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Kunt u de volgende gegevens bezorgen om een volledig overzicht te geven van het openbaar ambt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

- het volledige kadaster (naam, oprichtingsdatum, rechtsvorm, aantal werknemers) van de openbare instellingen die onder uw toezicht staan;

- de lijst van de organisaties die onder uw toezicht staan en binnen het toepassingsgebied van de wet betreffende de transparantie van het openbaar ambt vallen;

- het totaalbedrag aan presentiegelden die werden uitgekeerd door de instellingen die onder uw toezicht staan?
 
 
Antwoord    Met betrekking tot uw vraag over het kadaster:

De GOB heeft ons de volgende antwoorden verstrekt:
- Naam: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;
- Oprichtingsdatum: 12/01/1989;
- Juridische structuur: Een overheidsinstantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- Aantal personeelsleden: 1459 (op 30/06/2020).

Zoals u weet, maken equal.brussels en Brussel Huisvesting deel uit van de GOB.


Voor de BGHM:

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) is een instelling van openbaar nut, een pararegionale instelling van het type B van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. `

De wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut bepaalt in artikel 9, §1  dat "de organismen van categorie B, C en D onder de controlebevoegdheid staan van de minister of de ministers van wie ze afhangen. “

Ik heb dus alleen controlebevoegdheid over de BGHM, in tegenstelling tot de pararegionale instellingen van het type A, die "onderworpen zijn aan het gezag" en de "beheersbevoegdheid" van de minister van wie ze afhangen (zie artikel 8 van dezelfde wet).

De BGHM werd opgericht bij koninklijk besluit van 9 augustus 1985.

De BGHM, een publiekrechtelijk persoon, is een naamloze vennootschap.

Op 15 oktober 2020 telde de BGHM 158 personeelsleden.
 

Wat het Woningfonds betreft:

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd in 1989 opgericht en is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Op 03/11/2020 telde het Fonds 174 personeelsleden.


Met betrekking tot de lijst van organisaties die binnen het toepassingsveld van de wet inzake transparantie van het openbaar bestuur vallen en die onder mijn toezicht staan:


Met betrekking tot equal.brussels en Brussel Huisvesting:

Equal.brussels en Brussel Huisvesting zijn diensten/directies/besturen die deel uitmaken van de GOB. Deze laatste valt als regeringsdienst binnen het toepassingsveld van de gewestelijke wetgeving inzake transparantie en inzake openbaarheid van bestuur.


Voor de BGHM:

De BGHM valt binnen het toepassingsveld van de wet inzake transparantie. In dit kader en overeenkomstig de bepalingen van het “gezamenlijke decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019” publiceert de BGHM op haar website de inventarissen bedoeld in artikel 6, §1, namelijk:
- de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheidsinstantie;
- de inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van de jaren 2016 tot 2019, met vermelding van de begunstigde, het voorwerp van de subsidie en het bedrag ervan;
- de inventaris van de studies die in de loop van 2019 werden verricht voor rekening van de bestuurlijke overheidsinstantie, voor zover ze werden verricht door een externe partner;
- De inventaris vermeldt voor elke studie de identiteit van de auteur, dat wil zeggen de naam van de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie de studie werd toevertrouwd, evenals de kost van de studie;
- De inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van de jaren 2019 en 2018 werden gesloten, met vermelding van de aanbesteder en van het vastgelegde bedrag;
- Alle informatie met betrekking tot de oproepen tot kandidaten en de voorwaarden voor aanwerving, bevordering of vervanging.


Wat het totaalbedrag van de presentiegelden betreft:


Hieronder volgt het antwoord van equal.brussels:

Wat de Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen betreft: de zitpenning bedraagt 20 euro voor de leden en 40 euro voor de voorzitter en de vicevoorzitter. Het totaalbedrag van de zitpenningen voor 2019 bedraagt 1140,00 €, waarbij gepreciseerd moet worden dat wegens de administratieve moeilijkheden bepaalde leden de zitpenning niet aangevraagd hebben.


Hieronder vindt u het antwoord van Brussel Huisvesting:

Sociale kredietmaatschappijen (SKM) zijn privémaatschappijen die aan een maatschappelijk doel willen meewerken. Ze hebben als opdracht het bevorderen van de toegang tot eigendom of het behouden van een eerste woning door een gezin.

SKM's zijn erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - FSMA, de vroegere CBFA.

Om hen in staat te stellen de kredieten die toegestaan worden voor het bouwen, het kopen, het behouden en het verbouwen van sociale woningen en daarmee gelijkgestelde woningen tegen de vastgestelde voorwaarden te financieren, verleent de regering een waarborg voor de leningen die werden aangegaan.

De regering wijst bij elke sociale kredietmaatschappij een commissaris aan die belast is met het toezicht op de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van de waarborg door de kredietmaatschappij. Er dient te worden opgemerkt dat dezelfde commissaris werd aangeduid voor de vijf huidige sociale kredietmaatschappijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor 2020 bedraagt het presentiegeld voor de commissaris 247 euro bruto (geïndexeerd bedrag) per vergadering waaraan de commissaris effectief deelneemt.

Het jaarlijks bedrag dat toegekend wordt voor de betaling van de presentiegelden voor de vijf erkende sociale kredietmaatschappijen bedraagt 9.880,00 euro, goed voor de betaling van maximaal 40 vergoedingen.

Het totaalbedrag van de presentiegelden die effectief aan de commissaris worden uitbetaald hangt dus af van het aantal vergaderingen waaraan hij effectief heeft deelgenomen.

Tot onlangs stond elke sociale kredietmaatschappij zelf in voor de uitbetaling van de presentiegelden aan de commissaris. Daarna betaalde Brussel Huisvesting deze presentiegelden terug via de subsidie aan de betrokken sociale kredietmaatschappijen.

Op aanbeveling van de Inspectie van Financiën heeft mijn kabinet in overleg met Brussel Huisvesting beslist dat de administratie vanaf nu de commissaris rechtstreeks zal vergoeden, zonder langs de sociale kredietmaatschappijen te gaan.


Hieronder volgt het antwoord van de BGHM:

De uitgekeerde presentiegelden:
- aan de Voorzitter en de vicevoorzitter, afgevaardigd bestuurder: 300 euro bruto /vergadering (met een maximum van 40 vergaderingen die recht geven op een vergoeding);
- aan de regeringscommissarissen: 148,74 euro bruto /vergadering (met een maximum van 40 vergaderingen die recht geven op een vergoeding);
- aan de bestuurders: 99,16 euro bruto /vergadering (met een maximum van 20 vergaderingen die recht geven op een vergoeding).

Voor het jaar 2019 bedroeg het totaalbedrag van de aan de leden van de Raad van Bestuur van de BGHM toegekende presentiegelden 34.520,22 euro bruto.


Voor het Woningfonds
vindt u tot slot in bijlage het verslag 2019 van het Woningfonds over de transparantie van de bezoldigingen en de voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.