Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de betaling aan de erkende kredietmaatschappijen van de gewestwaarborg voor goede afloop met betrekking tot de aflossing van hypothecaire leningen.

Indiener(s)
Petya Obolensky
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 439)

 
Datum ontvangst: 27/11/2020 Datum publicatie: 26/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Men stelt een vermeerdering van de uitgaven vast (+ 1,446 miljoen) voor 2021 betreffende de betaling aan de “erkende kredietmaatschappijen van de gewestwaarborg voor goede afloop met betrekking tot de aflossing van hypothecaire leningen”. Wij vragen ons af wat de redenen zijn van een dergelijke vermeerdering.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

- Welke zijn de redenen van deze vermeerdering?

- Welke kredietmaatschappijen zijn het?

- Indien er bijkomende leningen zijn voor andere projecten, welke zijn dat?
 
 
Antwoord    De basisallocatie 25.006.39.01.5130, waarop een bedrag van 1.471.000,00 euro werd ingeschreven op de begroting 2021, heeft betrekking op de waarborg voor goede afloop van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wordt toegekend aan de sociale kredietinstellingen zoals geregeld bij besluit van 24 april 2014 betreffende de sociale kredietinstellingen.

De waarborg voor goede afloop is een financiële tussenkomst van het gewest bij de sociale kredietinstellingen wanneer de sociale kredietnemers niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen, mits naleving van de voorwaarden bepaald in het besluit van 24 april 2014.

Het gewest heeft verschillende tegemoetkomingsaanvragen ontvangen. Voor het behandelen van deze tegemoetkomingsaanvragen was er bijkomende informatie nodig vanuit de betrokken instellingen, alsook een grondige analyse bij de administratie. In 2020 kon geen enkel aanvraagdossier worden afgesloten en uitbetaald en bepaalde dossiers zijn nog steeds onvolledig, ondanks aanmaningen van de administratie. Alle ontvangen aanvraagdossiers zullen in 2021 kunnen worden afgesloten en de tegemoetkomingen zullen, in voorkomend geval, kunnen worden uitbetaald. De verhoging van het ingeschreven bedrag wordt dus gerechtvaardigd door het feit dat het Gewest in de loop van 2020 niet heeft kunnen tegemoetkomen aan de aanvragen. Er moet op worden gewezen dat de waarborg niet zal worden geactiveerd als de instellingen hun aanvraagdossier niet voltooien.

Dit bedrag van 1.471.000,00 euro betreft de tegemoetkoming voor 33 financiële tegemoetkomingsdossiers ingediend door twee sociale kredietinstellingen: Le Petit Propriétaire de Bruxelles sa en Crédit Immobilier Ouvrier sa.