Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de subsidies voor het onderzoek en de ontwikkeling

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 315)

 
Datum ontvangst: 05/01/2021 Datum publicatie: 19/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/01/2021 Ontvankelijk p.m.
18/03/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In de begroting 2021 is meer dan 68 miljoen euro uitgetrokken voor de opdracht 14 (onderzoek en ontwikkeling). Ongeveer 40% van de Gewestelijke subsidies gaat naar projecten die door de particuliere ondernemingen worden uitgevoerd.
- Welke stappen moet een onderneming ondernemen om voor een van deze subsidies in aanmerking te komen?
- Wat zijn de voorwaarden om er toegang toe te krijgen? Welke controles voert u uit? In 2018, 2019 en 2020, in welke vorm hebben deze controles plaatsgevonden, hoeveel van deze controles hebben er plaatsgevonden, waren er sancties in geval van niet-naleving van de voorwaarden?
- Kunt u ons voor 2018, 2019 en 2020 een lijst geven van de gesubsidieerde onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, de begunstigden en de bedragen?

 
 
Antwoord    De toekenning van subsidies vanwege Innoviris is gestoeld op het wettelijk kader dat sinds maart 2019 van kracht is. Het gaat met name om twee ordonnanties van 27 juli 2017:
- Verenigingen die voldoen aan de definitie van een onderneming worden gefinancierd overeenkomstig het besluit van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met economische finaliteit ten voordele van ondernemingen en onderzoeksorganisaties gelijkgesteld met ondernemingen;
- Verenigingen die niet voldoen aan de definitie van een onderneming worden gefinancierd overeenkomstig het besluit van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met niet-economische finaliteit ten voordele van non-profitorganisaties, onderzoeksorganisaties en ondernemingen.

Voor meer duiding bij het wettelijk kader en directe links naar de betreffende ordonnanties en besluiten, verwijzen we naar de website van Innoviris (
https://innoviris.brussels/nl/wetgeving). De toelatingsvoorwaarden en financieringsmodaliteiten worden daarnaast bij elke projectoproep geconcretiseerd in een reglement (zie: https://innoviris.brussels/nl/ontvang-financiele-steun).

Zonder in te gaan op de details van elk van deze projectoproepen en financieringsprogramma’s, moet elke begunstigde van een subsidie ter ondersteuning van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten een gedetailleerd aanvraagdossier indienen waarin de doelstellingen en een concreet activiteitenprogramma worden gespecificeerd. Op die basis worden de projecten behandeld en, eventueel, gesubsidieerd, opgevolgd en geëvalueerd bij de uitvoering ervan.

Er kunnen twee verschillende financieringskanalen worden onderscheiden, namelijk:
· De projectoproepen: deze worden georganiseerd volgens een nauwkeurig tijdschema dat specifiek is voor elk programma (dat soms van jaar tot jaar kan verschillen), waarbij de aanvragers zich moeten houden aan de termijnen voor het indienen van projecten, en waarbij sprake is van een ‘concurrerend’ evaluatieproces;
· De open
calls, of open oproepen: bij deze programma’s kunnen aanvragers het hele jaar door hun financieringsaanvraag indienen.

Elke financieringsaanvraag wordt onderworpen aan een diepgaande evaluatie, zowel op wetenschappelijk als financieel vlak. De criteria worden gespecificeerd per programma. Voor ondernemingen zijn de belangrijkste evaluatiemechanismen de volgende (niet-exhaustieve lijst):
- Kandidaat-ondernemingen mogen niet in financiële moeilijkheden verkeren in de juridische zin van het woord (met andere woorden, een onderneming die meer dan drie jaar bestaat, moet over een eigen vermogen beschikken van minstens 50 % van haar kapitaal).

- Voor elke ingediende aanvraag wordt een financiële analyse gemaakt, met name op basis van de meest recente boekhoudkundige balansen (ingediend en voorlopig, afhankelijk van de beschikbaarheid van de informatie op het moment van de indiening van het project en/of de oprichtingsdatum van de kandidaat-onderneming). Hierbij worden onder meer de belangrijkste ontwikkelingen, zowel op het gebied van de balans als van de resultaten, nagegaan, evenals de ontwikkeling van de solvabiliteit, de liquiditeit, de personeelssterkte, enz.
- Deze analyse wordt aangevuld met een nauwgezette verificatie van de capaciteit van de kandidaat-onderneming om haar aandeel in het project te financieren (het merendeel van de steun van Innoviris dekt immers cofinanciering).
- Bovendien wordt de eventuele uitbesteding van bepaalde taken eveneens geval per geval geëvalueerd waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de verdeling van het technische en financiële risico dat daadwerkelijk wordt gedragen door de kandidaat-onderneming en haar eventuele derde dienstverleners.
- De gevraagde budgetten worden geanalyseerd in het licht van de geldende boekhoudkundige richtlijnen en de uitgaven die in aanmerking komen voor subsidiëring.
- De concrete mogelijkheden voor de valorisatie van de ingediende projecten, worden beoordeeld op verschillende niveaus (werkgelegenheid, financieel rendement, milieu- en maatschappelijke effecten, levensomstandigheden van werknemers en/of burgers, duurzaamheid, intellectuele eigendom en het genereren van vaardigheden, enz.), met inbegrip van een systematische analyse van het bedrijfsplan/financieel plan, inclusief een gedetailleerde analyse van de werkhypotheses die voor de opstelling van dit bedrijfsplan/financieel plan zijn aangenomen en de relevantie daarvan.

Die verschillende punten worden grondig geanalyseerd via een systematische evaluatievergadering, die voor elke ingediende subsidieaanvraag wordt gepland en die wordt geleid door een tandem van Innoviris-adviseurs, de ene met de nodige wetenschappelijke expertise, de andere met financiële expertise die nuttig is om de financiële en strategische realiteit van de onderneming te begrijpen. Voorts worden de met redenen omklede adviezen waarin projectfinanciering wordt aanbevolen, ook voor advies voorgelegd aan de Inspectie van Financiën.

De subsidies worden toegekend volgens een systeem van vrijgave van de betalingsschijven en in elke financieringsovereenkomst worden de verschillende controlepunten vermeld en toegelicht. De regeling voor de vrijgave van schijven varieert per project. Niettemin zijn er over het algemeen drie regelingen voor het vrijgeven van schijven: één schijf om de 6 maanden voor projecten van 12 maanden, om de 8 maanden voor projecten van 24 maanden, en om de 9 maanden voor projecten van 36 maanden. Opdat een subsidieschijf geldig kan worden vrijgegeven, moet de onderneming tussentijdse wetenschappelijke verslagen indienen waarin zij haar vooruitgang in termen van werkelijk uitgevoerde R&D duidt, evenals boekhoudkundige verslagen en financiële verslagen. Het betreft een impactanalyse van de industriële programma’s van Innoviris en hun technologische, commerciële, sociaal-economische en maatschappelijke effecten.

Na afloop van de projecten wordt de begunstigde ondernemingen ook gevraagd om drie jaar na het einde van de gefinancierde projecten een ex-post verslag op te stellen.

In de volgende gevallen kan een terugbetaling van de reeds uitgekeerde bedragen worden gevraagd:
- De gefinancierde projecten voldoen niet aan de eisen vastgesteld in de subsidieovereenkomsten;
- De onderneming komt in de loop van het project in financiële moeilijkheden;
- De projecten worden stopgezet vóór de voltooiing ervan.
Innoviris draagt transparantie hoog in het vaandel. Daarom bevat elk jaarverslag ook een overzicht van alle toegekende subsidies. Voor de cijfers met betrekking tot 2018, zie :
https://innoviris.brussels/sites/default/files/documents/discover_innoviris_feiten_cijfers_2018.pdf ; voor 2019, zie: https://indd.adobe.com/view/ca2f5f21-8cff-4c13-aa9c-90f965e60514.

In afwachting van de update van de databank datastore.brussels, die toegankelijk is voor het publiek, vindt u in de bijlage een inventaris van de projecten die in 2020 een subsidie van Innoviris hebben gekregen (budget vastgelegd in 2020).