Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de intersectorale logica en de initiatieven en beschouwingen van uw kabinet die deze integreren

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 594)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 11/01/2021 Datum publicatie: 12/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 12/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/02/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals u weet, wenst het Brussels Gewest op het vlak van de strijd tegen discriminatie een intersectorale logica te ontwikkelen in de analyse en behandeling van discriminatie, aangezien bepaalde groepen inderdaad onderhevig zijn aan de kruising of opeenstapeling van discriminerende factoren. Deze verbintenis is ook vastgelegd in haar Algemene Beleidsverklaring.

In het licht van het voorgaande en in uw hoedanigheid van minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

1. Welke initiatieven en/of projecten die onder uw bevoegdheid vallen, integreren een intersectorale logica die reeds door uw kabinet wordt toegepast?
2. Welk denkwerk over de integratie van een intersectorale logica is binnen uw kabinet aan de gang?
3. 3. Heeft uw kabinet nagedacht over de integratie van een intersectorale logica in de diversiteitsactieplannen van overheidsinstellingen om (beter) rekening te houden met de kruisbestuiving of opeenstapeling van discriminerende factoren?
4. Bevatten de actieplannen inzake diversiteit reeds een intersectorale logica? Zo ja, welke en voor welke overheidsinstellingen?
 
 
Antwoord    Wat betreft de besturen Brussel Plaatselijke Besturen, Brussel Economie en Werkgelegenheid, ConnectIT en Easy Brussels, die onder de GOB vallen, nodig ik u uit u te richten tot de toezichthoudende minister, de heer Sven Gatz.
Op het kabinet werd daarover al nagedacht en daaruit vloeit diversiteit onder het personeel voort, zowel op het vlak van gender (meerderheid van vrouwen), als op het vlak van leeftijd, afkomst, taalrol, ...
Wat betreft het
Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), is digitale inclusie een aangelegenheid waarin de logica van het kruispuntdenken dominant is. Uit verschillende studies blijkt immers het verband tussen digitale verwijdering en diverse criteria als gender, leeftijd, socioprofessionele situatie, gezinssituatie, etc. (cfr. Analyse van de digitale kloof op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: https://cibg.brussels/nl/nieuws/publicaties/studie/analyse-van-de-digitale-kloof-op-het-grondgebied-van-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest
Het spreekt voor zich dat de accumulatie van bepaalde van deze criteria leidt tot een grotere verwijdering van de digitale technologieën. De ongelijkheden in termen van inkomen leiden eveneens tot des te grotere ongelijkheden op het vlak van de toegang of het gebruik van digitale technologieën (cfr. Barometer van de digitale inclusie van de Koning Boudewijnstichting):
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2020/20200827ND).
In de strijd tegen deze digitale verwijdering heb ik op 11 februari het Plan voor digitale toe-eigening voorgesteld aan de Regering; dat werd met verschillende gewestelijke instellingen en met de actoren op het terrein verwezenlijkt binnen de Werkgroep Digitalisering. Dit Plan voorziet talrijke acties om de digitale vaardigheden van de burgers van het Gewest te verbeteren. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan 6 doelgroepen die geïdentificeerd werden als potentieel verder verwijderd van de digitale technologieën: werkzoekenden, kansarmen, mensen met een handicap, jongeren, senioren en vrouwen. Er wordt dan ook overwogen om samen te werken met verschillende instellingen die belast zijn met deze doelgroepen, om samen specifieke acties te voeren, rekening houdend met het specifieke karakter van deze groepen, volgens de bevoegdheden van elke instelling. De Coördinatie Digitale Inclusie
(CIBG) bijvoorbeeld zal werken aan de verbetering van de digitale vaardigheden van de werkzoekenden in samenwerking met Actiris, Bruxelles Formation, VDAB, Digital City en andere actoren.

Wat betreft het
Departement Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, is het bovengenoemde Plan voor digitale toe-eigening het centrale element in onze denkoefening inzake het kruispuntdenken.
Momenteel wordt een nieuw diversiteitsplan voor het
CIBG opgesteld in samenwerking met Talent en een consultant van Actiris.
Het CIBG zal erop toezien dat de meest recente wettelijke en regelgevende bepalingen erin worden opgenomen.
Het huidige diversiteitsplan van het
CIBG, dat binnenkort vervangen zal worden (cfr. vraag 3), bevat geen logica inzake het kruispuntdenken.
Wat
Actiris betreft, werd tijdens de vorige legislatuur in het kader van de hervorming van de diversiteitsinstrumenten beslist om een opdracht toe te vertrouwen aan het Center for Intersectional Justice om het concept van het “kruispuntdenken” uit te werken. Eind augustus 2018 werd het rapport “Analyse van de omzetting van het begrip kruispuntdenken bij de hervorming van de instrumenten ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie” afgeleverd. Dat bevatte aanbevelingen en denkpistes voor de overheden.
Bewust van het feit dat de diversiteit van Brussel een zekere troef is, moet eveneens de nadruk worden gelegd op de moeilijkheden in verband met de toegang tot de arbeidsmarkt, aangezien de oorzaken van discriminatie velerlei kunnen zijn - afkomst, geslacht, leeftijd, handicap. Daarbij kunnen risicofactoren komen, zoals de duur van de werkloosheid, kwetsbaarheid, … Al deze kenmerken sluiten elkaar geenszins uit, maar kunnen tegelijkertijd spelen en de kansen op een snelle toegang tot duurzame werkgelegenheid verkleinen.

In zijn beheerscontract 2017-2022 verzekert Actiris iedereen toegang tot een oplossing.
Actiris verbindt zich er dus toe dat zijn diensten en oplossingen toegankelijk zijn voor al zijn klanten in al hun diversiteit, in het bijzonder voor personen die gediscrimineerd zouden kunnen worden. Het is een kwestie van voortbouwen op de troef die de diversiteit van Brussel vormt.
Daarom werden de volgende maatregelen genomen:
● De verbetering van het Antidiscriminatieloket in zijn adviserende en ondersteunende rol voor werkzoekenden die gediscrimineerd worden of zich gediscrimineerd voelen bij de aanwerving;
● Toezien op het bevorderen van de diversiteit en het bestrijden van discriminatie bij de uitoefening van de algemene opdrachten van
Actiris, en dat via een preventieve, transversale en systematische aanpak;
● In het kader van de opdrachten een inclusief beleid inzake handicap voeren, door zich te beroepen op het Charter Handistreaming;
● De genderdimensie opnemen bij de uitvoering van de opdrachten, via met name de berichten en beelden die intern en intern worden verspreid, of bij overheidsopdrachten, met respect voor het gewestelijke beleid inzake gendermainstreaming;
● Strijden tegen vooroordelen en stereotypes in verband met de leeftijd van werkzoekenden of werknemers;
● Een dimensie inzake het kruispuntdenken opnemen in de studies die worden voorgesteld door View.brussels;
● Concrete maatregelen nemen voor eenoudergezinnen via de pijlers van de verzoening tussen het werk en het privéleven, de overgang naar werk en de strijd tegen armoede;
● Deelnemen aan de uitwerking van de opleiding om de verantwoordelijken voor diversiteit te begeleiden bij kwesties in verband met het kruispuntdenken.