Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de dienst Select Actiris

Indiener(s)
Véronique Lefrancq
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 596)

 
Datum ontvangst: 29/01/2021 Datum publicatie: 11/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 02/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/02/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Actiris heeft een dubbele opdracht: ondersteuning bieden aan werkzoekenden en oplossingen aanreiken aan werkgevers die op zoek zijn naar werknemers. Als we vanzelf denken aan de opdracht van de ION om mensen aan het werk te zetten of weer aan het werk te krijgen, mag de rol van aanwerver die aan Select Actiris is opgedragen, niet worden verwaarloosd. Actiris heeft het immers mogelijk gemaakt om in 2018 aan 5.684 aanvragen van bedrijven te voldoen en in 2019 aan 5.393.

Sinds het begin van de gezondheidscrisis heeft de vraag naar de gevolgen ervan voor de werkgelegenheid uiteraard centraal gestaan. Zo is een hele reeks maatregelen in het leven geroepen om de gevolgen van de COVID voor de werknemers te beperken, hetzij via federale maatregelen inzake tijdelijke werkloosheid, hetzij via gewestelijke maatregelen zoals de Phoenix-premie en de versterking van het ondersteunend personeel van Actiris.

Zoals in de inleiding is uiteengezet, gaat het hier echter alleen om maatregelen die gericht zijn op de primaire opdracht van Actiris, namelijk (her)tewerkstelling. Maar ook al is deze crisis een ramp voor de economie, dat neemt niet weg dat sommige sectoren het goed doen en blijven aanwerven: vervoer, gezondheidszorg, overheidsdiensten, sociale actie, agro-voedsel, bouw, enz.

Met dit in het achterhoofd zou ik graag meer te weten komen over wat in deze bijzondere periode gebeurt bij Select Actiris:

- Hoe evolueren de werkaanbiedingen die Actiris ontvangt?
- Select Actiris bestond in 2019 uit 26 VTE's. Werden de teams versterkt sinds het begin van de crisis? Zo ja, tot hoeveel VTE?
- Wat zijn de belangrijkste sectoren die momenteel via Select Actiris aanwerven?
- Doet Select Actiris aan klantenwerving bij bedrijven?
- Is Select Actiris belast met dossiers van bedrijven die buiten het Brussels Gewest gevestigd zijn?-

 
 
Antwoord    Het is nuttig erop te wijzen dat Actiris slechts een deel van de opportuniteiten op de Brusselse arbeidsmarkt beheert. De voorgestelde volumes kunnen op zichzelf dus niet de evolutie van de vraag naar arbeidskrachten van bedrijven op de Brusselse arbeidsmarkt weerspiegelen.


Op jaarbasis wordt een algemene daling van het aantal jobaanbiedingen waargenomen in alle sectoren, waarvan de meest getroffen zijn: horeca, handel, toerisme, evenementen, evenals administratieve en ondersteunende diensten voor bedrijven zoals de interim-diensten. De enige sectoren die in 2020 een groei in aanbod laten zien, zijn de bouwnijverheid, informatie en communicatie, financiën en verzekeringen, administratie en een deel van de logistiek.


Onderstaande tabel geeft u de evolutie 2019-2020 van de jobaanbiedingen die rechtstreeks door Actiris en per activteitssector werden ontvangen.

 

 

 

Variatie 2019 - 2020

 

2019

2020

in abs. waarde

in %

A    Landbouw, bosbouw en visserij

21

29

8

38%

B-C    Industrieën

449

418

-31

-7%

D-E    Energie, Water en afvalverwerking

360

319

-41

-11%

F    Bouwnijverheid

669

805

136

20%

G    Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s en motorfietsen

3.398

2.191

-1.207

-36%

         Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s en motorfietsen

192

82

-110

-57%

         Groothandel, met uitzondering van auto’s

638

510

-128

-20%

         Detailhandel, met uitzondering van auto’s en motorfietsen

2.568

1.599

-969

-38%

H    Vervoer en opslag

1.342

996

-346

-26%

I    Verschaffen van accommodatie en maaltijden

1.954

928

-1.026

-53%

          Accommodatie

384

64

-320

-83%

          Maaltijden

1.570

864

-706

-45%

J    Informatie en communicatie

1.955

2.105

150

8%

K    Financiële activiteiten en verzekeringen

419

651

232

55%

L    Exploitatie van en handel in onroerend goed

344

234

-110

-32%

M    Gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten

3.448

2.304

-1.144

-33%

N    Administratieve en ondersteunende diensten

5.140

5.466

326

6%

         Terberschikkingstelling van personeel

3.719

4.194

475

13%

         Overige diensten

1.421

1.272

-149

-10%

O    Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen

4.488

5.481

993

22%

P    Onderwijs

3.605

3.535

-70

-2%

Q    Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

4.145

3.904

-241

-6%

         Menselijke gezondheidszorg

1.298

1.306

8

1%

         Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting

758

586

-172

-23%

         Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting

2.089

2.012

-77

-4%

R    Kunst, amusement en recreatie

514

425

-89

-17%

S    Overige diensten

1.438

1.136

-302

-21%

T    Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

18

5

-13

-72%

U    Extraterritoriale organisaties en lichamen

55

30

-25

-45%

Z     Onduidelijk aangegeven activiteiten

1.301

1.006

-295

-23%

Totaal

35.063

31.968

-3.095

-9%

Source/Bron : Actiris, calculs/berekeningen view.brussels

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
Het aantal jobaanbiedingen ontvangen door Actiris daalt met 9%.
De sectoren die in 2020 de meeste aanbiedingen rechtstreeks aan Actiris hebben meegedeeld, zijn de volgende:
o Openbaar bestuur en defensie
o Administratieve en ondersteunende diensten
o Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
o Onderwijs
o Gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten
o Groot- en detailhandel
o Informatie en communicatie
De dienst Select Actiris kende in 2020 geen stijging van het aantal VTE’s.

In het kader van het relanceplan en de bijkomende middelen die aan Actiris werden toegekend, werden evenwel bijkomende aanwervingen gedaan op het niveau van de directie Werkgevers van Actiris.
Onderstaande tabel toont de evolutie 2019-2020 van de jobaanbiedingen die Actiris heeft ontvangen en die beheerd worden door de dienst Select.

 

 

 

Variatie 2019 - 2020

 

2019

2020

In abs. waarde

in %

A    Landbouw, bosbouw en visserij

16

20

4

25%

B-C    Industrieën

132

148

16

12%

D-E    Energie, Water en afvalverwerking

15

7

-8

-53%

F    Bouwnijverheid

217

333

116

53%

G    Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s en motorfietsen

1.267

1.005

-262

-21%

         Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s en motorfietsen

47

30

-17

-36%

         Groothandel, met uitzondering van auto’s

167

116

-51

-31%

         Detailhandel, met uitzondering van auto’s en motorfietsen

1.053

859

-194

-18%

H    Vervoer en opslag

230

210

-20

-9%

I    Verschaffen van accommodatie en maaltijden

1.020

544

-476

-47%

          Accommodatie

162

27

-135

-83%

          Maaltijden

858

517

-341

-40%

J    Informatie en communicatie

128

136

8

6%

K    Financiële activiteiten en verzekeringen

136

49

-87

-64%

L    Exploitatie van en handel in onroerend goed

116

94

-22

-19%

M    Gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten

396

260

-136

-34%

N    Administratieve en ondersteunende diensten

765

755

-10

-1%

         Terberschikkingstelling van personeel

363

318

-45

-12%

         Overige diensten

402

437

35

9%

O    Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen

1.687

1.725

38

2%

P    Onderwijs

1.576

1.864

288

18%

Q    Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

1.553

1.679

126

8%

         Menselijke gezondheidszorg

226

299

73

32%

         Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting

119

113

-6

-5%

         Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting

1.208

1.267

59

5%

R    Kunst, amusement en recreatie

246

201

-45

-18%

S    Overige diensten

539

503

-36

-7%

T    Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

3

0

-3

-100%

U    Extraterritoriale organisaties en lichamen

16

3

-13

-81%

Z     Onduidelijk aangegeven activiteiten

528

353

-175

-33%

Totaal

10.586

9.889

-697

-7%

 De belangrijkste sectoren die in 2020 rekruteerden via Select-aanbiedingen zijn:
o Onderwijs
o Openbaar bestuur en defensie
o Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
o Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen
De werkgeversadviseurs van de dienst Select bleven de prospectie en de begeleiding van de ondernemingen verderzetten.

In de eerste fase van de crisis zorgde Select Actiris in wezen voor de continuïteit van de diensten die aan de werkgevers worden aangeboden (pre-rekrutering, informatie over steun bij de aanwerving, enz.) door haar werkmethoden en beschikbare instrumenten aan te passen aan de omstandigheden.

In een tweede fase stuurde Select Actiris een mailing naar alle werkgevers om hen te laten weten dat Actiris nog steeds actief was en tot hun beschikking stond om hen te informeren en te adviseren en, indien nodig, te zorgen voor de verspreiding van de jobaanbiedingen en de voorselectie van kandidaten.
Midden april 2020 lanceerde Actiris de “#COVID” om de werkgevers die rekruteerden onder de aandacht te brengen teneinde de crisis het hoofd te bieden.

In navolging van het relanceplan startte Actiris vanaf september specifieke vergaderingen met werkgeversorganisaties en sectorfederaties. Deze vergaderingen begonnen met de evenementen- en de cultuursector, de financiële en banksector, de publieke sector, de non-profitsector en de handelssector.

Voor de volgende sectoren: horeca, bouwnijverheid, transport, logistiek en industrie worden de contacten met de sectoren op een meer structurele wijze gelegd in OTP’s of RC’s.
Het doel van deze ontmoetingen is om de samenwerking tussen de sectoren en Actiris in deze crisissituatie te verbeteren. Concreet overweegt Actiris samenwerkingsacties zoals de verspreiding van informatie over werkgelegenheidsmaatregelen, de toezending van de jobaanbieding uit de sector op onze website, de verbetering van uitwisselingen over opleidingsbehoeften, enz.

In november 2020 lanceerde Actiris het platform “ikzorgvoorbrussel.brussels” om de gezondheidssector te promoten. Het doel van dit platform is om de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur voor de beroepen waar vraag naar is in de gezondheidssector onder de aandacht te brengen, en om eenieder aan te moedigen om zich eventueel te heroriënteren naar beroepen waar vraag naar is in de gezondheidssector.
De dienst Select Actiris zorgt ook voor de jobaanbiedingen van werkgevers buiten het Brussels Gewest.

In 2020 verwerkte Select Actiris 622 Select-aanbiedingen van werkgevers buiten Brussel.

Opgemerkt moet worden dat, naar aanleiding van de interregionale akkoorden, Actiris niet actief op zoek gaat naar deze ondernemingen.