Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het buitenlandse handelsbeleid en de diplomatie tussen het Brussels Gewest en Vietnam

Indiener(s)
Latifa Aït Baala
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 351)

 
Datum ontvangst: 27/01/2021 Datum publicatie: 23/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/02/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Mijn collega David Weytsman en ik hadden de gelegenheid om van gedachten te wisselen met een delegatie van Vietnamese activisten, die in hun land van herkomst strijden voor de mensenrechten. Het huidige regime is gebaseerd op één partij, één vakbond, geen vrijheid van godsdienst en geen persvrijheid. Zoals u weet, werd vorig jaar een vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Vietnam ondertekend. Zij omvat de doelstellingen inzake mensenrechten en menselijke waardigheid van de werknemers, die volgens de mensen die ik heb gesproken, vandaag weinig worden geëerbiedigd. Het lijkt erop dat het Vietnamese regime sinds de ondertekening van deze tekst meer repressie toepast en nog strenger optreedt dan voorheen.

- Op welke wijze oefent u namens het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en eventueel in samenwerking met de federale minister van Buitenlandse Zaken druk uit op het Vietnamese regime opdat dergelijke daden worden gesanctioneerd en/of zich niet meer voordoen? Bestaan er handelsembargo's tussen ons Gewest en Vietnam, of zijn die er geweest?
- Welk aandeel heeft de handel met Vietnam in de handelsbetrekkingen van ons Gewest, uitgedrukt als percentage van het BBP? Hoe verhoudt het zich tot het BBP van België?
- Welke diplomatieke betrekkingen hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Europese Unie en Vietnam, afgezien van het commerciële aspect? Worden gesprekken gevoerd? Zo ja, hoe vaak, in welke vorm en wat leren ze ons?
 
 
Antwoord    Ik verwijs allereerst naar mijn antwoorden geformuleerd op de schriftelijke vraag nr. 346 van de heer Weytsman over ditzelfde onderwerp.

De vrijehandelsovereenkomst met Vietnam is op 1 augustus 2020 in werking getreden en wij beschikken nog niet over verslagen over de uitvoering ervan, die voor dit soort overeenkomsten doorgaans jaarlijks worden opgesteld. Hoewel de mensenrechten in de aanhef van de overeenkomst worden vermeld, zijn hiervoor geen vergeldingsmaatregelen of dialoogprocedures van toepassing, in tegenstelling tot de sociale en arbeidsrechten in hoofdstuk 13 over handel en duurzame ontwikkeling. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst nauwgezet op en zal in overleg met de FOD Buitenlandse Zaken, de andere gewesten en de Europese dienst voor extern optreden mogelijke opties overwegen bij de eventuele niet-naleving van de clausules met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

België en Vietnam hebben op 11 oktober 1977 een algemeen samenwerkingsakkoord gesloten, het kaderakkoord voor economische, industriële en technische samenwerking. Sindsdien is er geen economisch embargo tegen Hanoi geweest. In 1991 werd een bilateraal verdrag inzake investeringen ondertekend, dat in 1999 van kracht werd. Ter informatie: het Amerikaanse economische embargo na de Vietnamoorlog werd in 1994 door president Clinton opgeheven, en dat op het militair materiaal door president Obama in 2016.

Er zijn geen bilaterale akkoorden tussen het BHG en Vietnam of haar regio’s gesloten, noch vonden er officiële politieke ontmoetingen of evenementen plaats met dit land of een betrokken regio. Voor de verhoudingen met de Europese Unie, verwijs ik graag door naar voormelde eerdere schriftelijke vraag.
De betrekkingen van het BHG met Vietnam zijn dus voornamelijk van commerciële aard. Op dit vlak promoot hub.brussels op de Vietnamese markt voornamelijk opportuniteiten in de (duurzame) energie- en infrastructuursector bij Brusselse bedrijven die over een reële expertise op dit vlak beschikken. Zo zijn er bijvoorbeeld waterzuiveringscentra gebouwd.


In het kader van de collectieve acties en de individuele ondersteuning die hub.brussels aan de Brusselse bedrijven biedt, worden contacten gelegd met lokale openbare en particuliere bedrijven met een internationale roeping in deze sectoren. De in het land gevestigde economische en handelsattaché van het BHG staat in contact met de Internationale Kamers van Koophandel en de Belgische ambassadeur in Vietnam. Zij zijn goed op de hoogte van het plaatselijke economische landschap en houden rekening met alle negatieve informatie over een persoon of een bedrijf.

Voor wat betreft de handelsrelaties met Vietnam vindt u hieronder de door u gevraagde gegevens.

BHG/RBC

 

2018

2019

2020 (11 premiers mois/11 eerste maanden)

Exportations bruxelloises de biens vers le Vietnam – Brusselse goederenexport naar Vietnam

1.871.663 €

742.143 €

1.587.630 €

Importations bruxelloises depuis le Vietnam – Brusselse invoer vanuit Vietnam

2.297.118 €

2.159.817 €

2.916.561 €

PIB/BBP :  83,8 milliards/miljard € (2018) / 86,7 milliards/miljard € (2019, prévision/voorspelling)

Part des exportations bruxelloises (seulement biens) vers le Vietnam dans le PIB /  Aandeel van de Brusselse export (enkel goederen) naar Vietnam in het BBP : 0.0022% (2018) / 0.0009% (2019)

 

Belgique/België

 

2018

2019

2020 (11 premiers mois biens + 6 premiers mois services / 11 eerste maanden voor goederen + 6 eerste maanden voor diensten)

Exportations belges de biens et services vers le Vietnam /  Brusselse goederenexport naar Vietnam

489.538.678 €

526.929.367 €

518.190.561 €

Importations belges de biens et services depuis le Vietnam /  Brusselse invoer vanuit Vietnam

671.797.460 €

651.595.117 €

546.121.579 €

PIB/BBP : 460,4 milliards € (2018) / 476.2 milliards € (2019, prévisions/voorspelling)

Part des exportations belges vers le Vietnam dans le PIB / Aandeel van de Belgische export naar Vietnam in het BBP : 0.106% (2018) / 0.111% (2019)