Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebrek aan cijfers over het ondernemerschap van vrouwen

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 355)

 
Datum ontvangst: 11/02/2021 Datum publicatie: 12/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 12/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de laatste editie van de barometer Women in Business over vrouwelijk ondernemerschap leken de cijfers in het voordeel van vrouwelijke ondernemers uit te vallen.
In Brussel bijvoorbeeld is een op de tien vrouwen zelfstandig ondernemer, het hoogste percentage in België. In tien jaar tijd is het aantal vrouwelijke zelfstandigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 30% gestegen, en in het geval van zelfstandigen in bijberoep zelfs met meer dan 50%.
Deze cijfers moeten echter met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien zij zowel voltijdse als deeltijdse zelfstandigen omvatten.
Volgens de laatste editie staat geschreven dat 26% van de vrouwelijke ondernemers ook bedrijfsleider zijn. Dit cijfer zal waarschijnlijk lager uitvallen omdat je als vrouwelijke ondernemer meer dan 50% van de aandelen in het bedrijf moet bezitten. Maar in werkelijkheid hebben vrouwen maar zelden de leiding.
Ik juich de invoering van deze tweejaarlijkse barometer toe, maar ik zou willen benadrukken dat er meer cijfers, representatievere cijfers, preciezere cijfers over het ondernemerschap van vrouwen moeten worden geproduceerd. Deze cijfers zijn van essentieel belang voor de bevordering van het ondernemerschap van vrouwen en zullen ons helpen de moeilijkheden waarmee zij te kampen hebben te identificeren, zodat wij deze doeltreffend kunnen bestrijden.
We hebben nu gegevens over faillissementen. Dit is echter geen relevante factor, aangezien het bedrijfsbeheer door mannen en door vrouwen verschilt. Vrouwen zullen geneigd zijn minder te groeien omdat zij over het algemeen voorzichtiger zijn en minder risico's nemen, en dit betekent dat zij minder faillissementen veroorzaken omdat zij er de voorkeur aan geven te stoppen voordat ze daartoe komen.
Tot slot zou ik erop willen wijzen dat er geen specifieke financiële stimulansen voor vrouwelijke ondernemers zijn, omdat de stimulansen neutraal moeten zijn. Het zou interessant zijn te analyseren of de stimulansen werkelijk neutraal zijn en of vrouwelijke ondernemers dezelfde kansen hebben om ze te verkrijgen als mannen.
In dezelfde geest heeft Finance.Brussels in het kader van de besprekingen over de begroting 2020 geen cijfers verstrekt in het kader van de gendernota die is opgesteld op basis van de criteria van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Mijn vragen zijn de volgende:
1) Beschikt u over de volgende cijfers: Waarin investeren vrouwelijke ondernemers? Hoeveel geld vragen zij wanneer zij een subsidie of een banklening aanvragen? Hoeveel krijgen ze effectief? Welk percentage ondernemers vertegenwoordigt dit? Wat is het gemiddeld aantal vrouwelijke oprichters van startups in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? De lijst is niet uitputtend, maar geeft een idee van de nauwkeurigheid van de gewenste cijfers. Zo niet, zult u dan binnenkort een onderzoek laten uitvoeren om deze cijfers te verkrijgen? Gaat u beroepsmensen op het terrein raadplegen om efficiënt en samen te werken met mensen die op de hoogte zijn van de moeilijkheden op het terrein?
2) De barometer 'vrouwelijk ondernemerschap in Brussel’ wordt om de twee jaar gepubliceerd. Denkt u aan een jaarlijkse publicatie?
3) In toepassing van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft het Gewest aan de overheidsinstellingen gevraagd om te beschikken over genderstatistieken voor hun acties ten aanzien van vrouwelijke en mannelijke ondernemers. Is dit echt zo? Hebt u deze cijfers?
4) Bent u van plan opdracht te geven voor een onderzoek naar het vrouwelijk ondernemerschap in tijden van gezondheidscrisis? Hoe doen ze het in vergelijking met mannen? Welke moeilijkheden ondervinden zij? enz.
 
 
Antwoord    Ik heb via hub.brussels een studie besteld over de impact van de crisis op de vrouwelijke ondernemers, die heel binnenkort afgerond zou moeten zijn. Deze studie zal met name cijfers bevatten over de activiteitensectoren en de toegang tot de crisismaatregelen voor vrouwelijke ondernemers.

De tweejaarlijkse barometer van hub.brussels geeft aan dat de vrouwelijke zelfstandige ondernemers in Brussel in 2019 28,4 % uitmaakten van de zelfstandige ondernemers in hoofdberoep. 64,5 % onder hen was actief in de dienstensector en de vrije beroepen en 24 % in de horecasector en de handel – sectoren waarin minder geld omgaat en die trouwens erg concurrentieel zijn. Zij zijn minder goed vertegenwoordigd in sectoren met een hoger economisch potentieel zoals de technologie- en innovatiesector.

Vrouwen bieden vandaag nog het hoofd aan talrijke structurele belemmeringen die hen weerhouden om te ondernemen en/of te bloeien in de ondernemerswereld (combinatie werk en privé-leven, moeilijke toegang tot finaciering, gebrek aan rolmodellen en netwerken). Wat de financiering betreft, had de Federale barometer voor het vrouwelijke ondernemerschap van 2018 het cijfer van Febelfin met betrekking tot de toekenning van kredieten en de bestaande verschillen in die sector in het licht gesteld. Voor vrouwen bedroeg de weigeringsgraad 12 %, terwijl die voor mannen 8 % bedroeg. Wij kunnen dus een verschil van 4 % vaststellen tussen mannen en vrouwen.

Women In Business.brussels (WIB) werkt, samen met zijn partners, aan de opheffing van de belemmeringen voor het ondernemerschap waaraan vrouwen het hoofd moeten bieden, waaronder de toegang tot financiering. Om die toegang te vergemakkelijken, heeft WIB bijvoorbeeld het “Invest 4 She”-programma opgezet, in samenwerking met Finance&invest.brussels en Be Angels. Dit programma bestaat uit seminaries die het mogelijk moeten maken om de mythes rond durfkapitaal te ontkrachten, de verschillende soorten financiering (business angels, crowdfunding, publieke financiering, investeringsfondsen, enz.) die in Brussels Gewest voorkomen beter te begrijpen en te leren hoe een project bij financiële experten te pitchen.

Women In Tech.brussels werd in 2017 in het leven geroepen om vrouwen te ondersteunen bij de oprichting van start-ups, om hun aanwezigheid in innovatieve sectoren te verhogen, maar ook om, samen met zijn partners, vrouwen en jonge meisjes warm te maken voor STEM-studierichtingen. Dankzij acties van Women In Tech.brussels en zijn partners, steeg het aantal door vrouwen opgerichte start-ups de laatste jaren van 8 tot 18 %.

De barometer voor het vrouwelijke ondernemerschap, die door WIB gepubliceerd werd, geeft de situatie en de evolutie van het vrouwelijke ondernemerschap in Brussel weer, gebaseerd op cijfers uit verschillende bronnen, waarvan sommigen tweejaarlijks zijn. Een jaarlijkse publicatie zou daarom weinig toegevoegde waarde opleveren aangezien in dat geval tweemaal dezelfde cijfers zouden worden gebruikt. Equal.brussels verzamelt voorts statistieken uit verschillende domeinen.