Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de implementatie van artificiele intelligentie.

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 660)

 
Datum ontvangst: 08/02/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 26/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Artificiele intelligentie, we hebben het er al vaak over gehad en we delen ons enthousiasme voor dit gebied. Het brengt oppurtiniteiten met zich mee voor zowel de burger en het Gewest daar het niet enkel een economisch verhaal maar ook een burgerschap verhaal is.

We weten allemaal dat er momenteel nog een grote verdeeldheid heerst over dit onderwerp. De complottheorieeën kennen geen grenzen maar een deel daarvan is te wijten aan een gebrek aan omkadering, informatie en transparantie.

Verschillende experts zoals mevrouw Smuha en de heer Heyman hebben ons de do’s & dont’s van artficiele intelligentie uitgelegt en benadrukt waar de oppurtiniteiten liggen van de technologie van de toekomst. Volgens de sprekers dienen volgende parameters dienen de basis te vormen bij het ontwikkelen van tools met artificiele intelligentie:
Menselijke beslissingen controleren, technische accuraatheid en veiligheid, respect voor het privéleven, transparantie, diversiteit, sociaal welzijn- duurzaamheid en verantwoordelijkheid.

De SWOT-analyse van de experts en de EU die in April 2018 de ontwikkeling en begeleiding van socio-economische veranderingen op juridisch en ethisch kader wouden regulariseren door een aantal werkpunten te laten uitwerken.

Vragen :

· In hoeverre wordt er rekening gehouden met de aanbevelingen die door de genodigde sprekers in de commissies werden aangebracht?
o Zijn er al aanbestedingen geweest?
o Wat waren de criteria om producten met artificiele intelligentie aan te kopen tot nu toe

· De sprekers brachten verschillende juridische leemten naar boven die een vlotte transitie naar artificiele intelligentie mogelijk verhinderen. Bent u hiervan op de hoogte?
o En met welke initiatieven gaat u deze leemten opvullen?

· In de regeerverklaring staat dat de Regering steun zal verlenen voor de initiatieven om in samenwerking met de academische wereld en de digitale industrie een Brussels geïntegreerd onderzoekscentrum rond artificiële intelligentie te ontwikkelen.
o Wat is de stand van zaken hiervan?
o Worden de 7 parameters die mevrouw Smuha ons benadrukte in rekening genomen vooraleer de regering initiatieven steunt?

· Het fenomeen van de gesubsidieerde bedrijven die geen resultaten leveren zoals bijvoorbeeld innoviris, laten mij geen andere keus dan u de vraag te stellen of er wordt gesubsidieerd op basis van onderzoek of op basis van resultaat?
o Hoe gaat u ervoor zorgen dat elk gesubidieerd initiatief een duidelijke richting heeft zodat investeringen niet verloren gaan.

· In de regeerverklaring staat dat het Gewest bedrijven gaat begeleiden bij hun slimme omschakeling a.d.h.v artificiele intelligentie . wordt hier al werk van gemaakt?
o Zo ja, hoe gaat u dit concreet doen?
 
 
Antwoord    1/
Tot dusver hebben we geen aanbestedingen uitgeschreven om kunstmatige intelligentie (AI) tools aan te schaffen en gebruiken we onze interne middelen om bewijzen van concept (proof of concept) uit te voeren. Bijgevolg hebben we tot op heden nog geen inkoopcriteria gehanteerd voor deze materie.
Anderzijds heeft het CIBG kennis genomen van de opmerkingen van de experts ter zake en is het bereid deze te integreren in zijn marktanalyses betreffende toekomstige aankopen in AI.


2/
Data is de bron van veel projecten die het dagelijks leven van onze burgers kunnen verbeteren, met name door het te koppelen aan kunstmatige intelligentie. Ik heb bijgevolg besloten om met voorrang aan dit basiselement te werken. De regering heeft zopas mijn project voor een “Brusselse datastrategie” goedgekeurd. Een van de belangrijkste elementen van deze strategie is de totstandbrenging van een kader voor data governance, waarvan een van de doelstellingen net is om met deze parameters rekening te houden. Dit houdt in het bijzonder in dat projecten op het niveau van het Gewest worden bevorderd en gebruikt om het kader en de goede praktijken vast te leggen voor de uitvoering van AI-projecten; dit wil zeggen projecten die de principes met betrekking tot privacy, transparantie, gelijkheid en inclusiviteit en universaliteit van de diensten naleven. Deze principes zijn essentieel voor de adoptie en acceptatie van kunstmatige intelligentie technieken.
Deze werkzaamheden op het gebied van governance worden uitgevoerd in afstemming met nationale en Europese initiatieven ter zake. Een voorbeeld hiervan is de deelname van het CIBG aan het AI4GOV-initiatief in samenwerking met BOSA.

3/
Wat betreft de oprichting van een onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie, wel dat is gebeurd. De ULB, de VUB en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering hebben de lancering aangekondigd van FARI, het gloednieuwe Artificial Intelligence for the Common Good Institute. De officiële bekrachtiging vond plaats tijdens de AI-week georganiseerd door AI4Belgium.

Zoals eerder vermeld, trachten de lopende initiatieven en reflecties om goede praktijken inzake governance vast te leggen waarmee toekomstige projecten hieraan zullen kunnen voldoen.

4/
Ik nodig u uit om uw vraag te stellen aan mijn collega, Staatssecretaris Trachte.

5/
Ik nodig u uit om uw vraag te stellen aan mijn collega, Staatssecretaris Trachte.