Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Maatregelen tegen de onveiligheid van winkeliers

Indiener(s)
Latifa Aït Baala
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 652)

 
Datum ontvangst: 31/05/2021 Datum publicatie: 28/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Een winkelier in de Verbiststraat in Sint-Joost zit al vele maanden in een impasse. Een groep drugdealers hangt rond zijn winkel, laat zich in met allerlei soorten louche zaakjes en jaagt de klanten weg door hen de winkel af te raden. Wanneer de winkelier de politie belt, volgen er al snel represailles: een ingegooid raam, tags, een vernielde bewakingscamera...
Deze situatie is meer dan een fait divers en stelt de onveiligheid in bepaalde wijken aan de orde. Dat is niet normaal en moet aan de kaak gesteld worden. Dezelfde problemen, waarop mijn collega David Weytsman al vele malen heeft gewezen, vallen bijvoorbeeld te betreuren in de wijk Lemonnier Stalingrad.
Hoewel de operationele werking van de politiediensten niet tot uw bevoegdheden behoort, wens ik u de volgende vragen te stellen:
 Ten eerste, beschikt u over een kaart van de onveilige zones? Welke wijken worden het meest getroffen?
 Zijn er in het kader van uw gewestelijk budget van meer dan 100 miljoen euro oproepen gedaan tot openbare of particuliere projecten om de Verbiststraat en zijn winkels veiliger te maken? Wie werd geselecteerd en wat werd er daadwerkelijk gedaan om de situatie te verbeteren? Wat is inmiddels de situatie in de wijk Lemonnier-Stalingrad?
 Ik wil nu terugkomen op het gewestelijke niveau. Brussels Preventie en Veiligheid (BPV) werkt thans aan de opleiding van de ambtenaren. Werkt dezelfde instelling aan opleidingen voor een privé-publiek? Hoe zit de vork aan de steel? Hoe ziet het tijdschema eruit?
 Worden in dat kader opleidingen voor de winkeliers bestudeerd waarin ze kennis zouden kunnen nemen van de goede praktijken en de juiste handelingen in geval van agressie of als ze daar getuige van zijn.
 Tot slot, welke andere maatregelen hebt u meer in het algemeen getroffen in het kader van uw bevoegdheden en eventueel in coördinatie met de politiezones en de gemeenten tegen de onveiligheid van de winkeliers in het Brussels Gewest?
 
 
Antwoord    Wat de rapportering van specifieke incidenten bij de handelszaken betreft, krijgt hub.brussels via zijn teams die werken op de plaatselijke overheden en de handel de informatie binnen afkomstig van de handelaars, zoals overeengekomen in de akkoorden die de instelling verbinden met de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze gegevens worden vervolgens doorgegeven aan de gemeentelijke overheid bevoegd inzake veiligheid en preventie.

Daarnaast biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de handelaars ondersteuning bij de installatie van beveiligingssystemen via de ‘Premie voor beveiliging van de onderneming’ die wordt toegekend door Brussel Economie & Werkgelegenheid. De premie is bestemd voor zeer kleine, kleine en middelgrote ondernemingen met een exploitatiezetel in het Brussels Gewest die actief zijn in bepaalde activiteitssectoren waarvan u de lijst kunt terugvinden op de website van Brussel Economie & Werkgelegenheid.

Concreet gaat het om een premie voor alle investeringen van minstens 3.000 euro in een beveiligingssysteem zoals een alarm-, fysiek beschermings- of videobewakingssysteem. De premie beloopt 40 % van het toegestane investeringsbedrag, met een maximum van 10.000 euro.

Maar daarbij blijft het niet voor het Gewest. Zo keurde de Brusselse Regering op 14 januari 2021 het nieuw Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) goed voor de periode 2021 tot 2024.

Net als zijn voorganger legt dit plan de gewestelijke prioriteiten inzake veiligheid en preventie vast. Het vormt een strategisch referentiekader voor alle actoren uit de sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het omschrijft 77 maatregelen, die onderverdeeld zijn in negen thema’s, om de veiligheid in het Brussels Gewest te versterken. Het plan bestrijkt de volledige sector, gaande van vroegtijdige preventie van problematische verschijnselen tot slachtoffer- en daderbegeleiding. In dit plan vinden wij bijvoorbeeld thema 8 met betrekking tot de aanpak van smokkel en fraude door middel van specifieke acties en projecten.

Daarom coördineert en ondersteunt BPV de invoering van een buurt- en preventiebeleid op lokaal niveau. Dit vindt sinds 2016 concrete uitwerking in de lokale preventie- en buurtplannen die op gemeentelijk niveau invulling geven aan het Globaal Veiligheids- en Preventieplan. De gemeenten zijn ingevolge het subsidiariteitsbeginsel immers het best geplaatst om in te werken op de lokale realiteit, en dat met ruggensteun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Gewest draagt ook bij tot de ondersteuning van lokale projecten gericht op de uitvoering van maatregelen van het GVPP, onder meer door steun aan bestaande projecten, de invoering van nieuwe projecten en de ontwikkeling van intergemeentelijke projecten.

De plaatselijke plannen hebben als doel voor een zichtbare en geruststellende aanwezigheid te zorgen in de openbare ruimten en op het openbaar vervoer (Gemeenschapswachten, straathoekwerkers, bemiddelaars enz.). Projecten gesubsidieerd door het Gewest zien dan ook toe op het optimaliseren van de ruimtelijke en temporele dekking van de Brusselse gemeenten, in nauwe samenwerking met de andere partners van de veiligheidsketen (met name de diensten van de politiezones, de parkwachters van het BIM en het MIVB-personeel) om het onveiligheidsgevoel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bestrijden.

De lokale plannen beogen ook te voorzien in bemiddeling bij conflicten in de openbare ruimte. De bemiddeling bij geschillen is bedoeld om communicatie tussen personen of groepen personen in een conflictsituatie vlotter te laten verlopen, ze te helpen om tot een akkoord te komen, de regels of voorwaarden te omschrijven die de rust kunnen doen weerkeren en/of het herstel van de feiten die aan de oorsprong liggen van het conflict. Straathoekwerkers, bemiddelaars en gemeenschapswachten spelen hierbij een essentiële rol.

Het Gewest coördineert bovendien de territoriale verankering van de verschillende diensten die actief zijn op gemeentelijk, zonaal of gewestelijk niveau en die door hun transversaliteit bijdragen aan de geïntegreerde benadering van preventie en veiligheid op wijkniveau. Daartoe steunt de Brusselse Regering sinds 2019 het opzetten van geïntegreerde veiligheidsantennes op lokaal niveau (LISA). Met de oprichting van die antennes kunnen de betrokken actoren met respect voor eenieders bevoegdheden zij aan zij te werk gaan en zo de samenwerking en de resultaten op het terrein bevorderen. In deze antennes zijn de gemeenten, de politiezones en de gewestelijke instellingen aanwezig.

In functie van de specifieke toestand in de Brusselse gemeenten wordt ook de associatieve sector hierbij betrokken om zo goed als mogelijk te kunnen inspelen op de fenomenen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd.

Ten slotte beschikt het Globaal Plan voor het verhogen van de veiligheid in de openbare ruimte ook over de maatregel M6.2, bestemd om: “Goede praktijken op het vlak van renovatie en inrichting van de infrastructuren (wegen/openbare ruimten) te bevorderen om het gedeelde en veilige gebruik van de vervoersnetwerken te vergemakkelijken en om een gedeeld gebruik van de openbare ruimte te promoten.” Deze maatregel beoogt weliswaar niet rechtstreeks de bescherming van de handelszaken maar heeft wel als doel de veiligheid in de wijken te verbeteren door een veilige en leefbare omgeving tot stand te brengen, wat onmiskenbaar bijdraagt tot de veiligheid van de handel.

Het is in deze context dat Brussel Preventie en Veiligheid voor ogen heeft om in nauwe samenwerking met zijn gewestelijke partners (Perspective, Urban, BM, Equal) een nieuwe gids ‘Security by Design’ te publiceren tegen 2022. Deze geactualiseerde gids stelt de overheden een lijst met technische raadgevingen ter hand die als doel hebben om van bij de ontwerpfase van de aanleg van een openbare ruimte oplossingen aan te reiken om de veiligheid van de gebruikers te verbeteren.

Als afsluiting wil ik er u met betrekking tot eventuele opleidingen bij Brusafe die handelaars kunnen helpen om hun zaak te beschermen toch op wijzen dat de Gewestelijke School voor Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen gebruik maakt van professionals van elk van deze beroepen van de veiligheids-, preventie- en hulpketen. Adviseurs in technopreventie verstrekken kosteloos advies in bepaalde politiezones en gemeenten met het oog op de beveiliging van woningen en winkels.