Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de selectieprocedure voor de nieuwe bestuurders van het Agentschap Net Brussel.

Indiener(s)
Véronique Lefrancq
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 921)

 
Datum ontvangst: 08/09/2021 Datum publicatie: 16/11/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 03/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/09/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 28 augustus 2021 hebt u de selectieprocedure gestart voor de aanwerving van nieuwe bestuurders voor het Agentschap Net Brussel. Na de publicatie van de drie audits van het agentschap en de vele kritiek op de wijze van bestuur, is dit een belangrijke stap in de transformatie van Net Brussel.

In de oproep tot kandidaatstelling geeft u aan dat de selectie een assessment zal omvatten en vervolgens een interview met een jury van deskundigen. Ten slotte kunnen kandidaten hun sollicitatie indienen tot eind september / begin oktober.

 

  • Wat het assessment betreft, hoe worden de personen geselecteerd die zullen worden uitgenodigd? Wordt een voorafgaande screening georganiseerd? Zo ja, door wie en hoe?

  • Wat betreft het interview, hoe zal de jury van deskundigen worden samengesteld? Zullen vertegenwoordigers van de werknemers worden uitgenodigd voor de jury? Worden alle kandidaten die voor het assessment zijn geslaagd, uitgenodigd voor het interview?

  • Wat is het tijdschema voor de selectie? Hebt u al een begindatum vastgesteld voor het mandaat van de geselecteerde kandidaten?

 
 
Antwoord    1)
De selectieprocedure voor mandaathouders wordt georganiseerd via Talent.brussels, overeenkomstig de bepalingen van het statuut ION waarnaar wordt verwezen in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2021 betreffende het mandaat van de leidend ambtenaar, de adjunct-leidend ambtenaar en de inspecteurs-generaal van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (Belgisch Staatsblad, 9 maart 2021).

De selectiecommissie toetst de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de kandidaturen overeenkomstig artikel 444, eerste lid, van het statuut ION;
Vervolgens nodigt zij de kandidaten wier kandidatuur ontvankelijk werd verklaard, uit voor een assessment (overeenkomstig artikel 445 van hetzelfde statuut);
Het assessment wordt georganiseerd door een extern bureau dat is aangesteld op basis van een overheidsopdracht. Het assessment is momenteel niet eliminerend;
Pas na het assessment, overeenkomstig artikel 446 van hetzelfde statuut, brengt de commissie een gemotiveerd advies uit over elke kandidatuur, rekening houdend met:
· de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de functiebeschrijving, gecontroleerd op het ogenblik van de hoorzitting voorzien in artikel 441, § 2, van hetzelfde statuut;
· de titels en verdiensten die de kandidaat laat gelden;
· het resultaat van het assessment.
Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A “geschikt”, hetzij groep B “niet geschikt”. Indien er een ex aequo is tussen de kandidaten in groep A “geschikt”, wordt diegene behorend tot het geslacht dat voor minder dan een derde vertegenwoordigd is in de eerste twee trappen van de hiërarchie vóór de kandidaat van het ander geslacht gerangschikt (zie in dit verband de leden 2 tot en met 4 van het voornoemde artikel 446 ).
2)
De selectiecommissie werd door de regering op voorstel van Talent.brussels als volgt samengesteld:
- Mijnheer Johan SCHOUPS (NL, wettelijk tweetalig) beschikt over ervaring inzake management in de publieke sector als huidig CEO van Viapass en gelet op zijn eerdere ervaring als manager bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van Brussel;
- Mevrouw Stéphanie LECLERE (FR) beschikt over ervaring inzake HR-management en rekrutering van managers, met name als managing director van Leclère & Consultants sinds 2007.
- Mevrouw Ellen WAYENBERG (NL) beschikt over ervaring inzake management en bestuurskunde in de publieke sector, met name als professor Bestuurskunde en Publiek Management aan de Universiteit Gent.
- Mijnheer Gunther VAN HEYMBEECK (NL) beschikt over een uitgebreide ervaring inzake management en meer specifiek in de sector van afvalinzameling en -verwerking als Operations Manager van afvalintercommunale Intradura.
- Mijnheer Renaud DEGUELDRE (FR) beschikt over ervaring inzake management in de sector van afvalinzameling en -verwerking als beheerder bij Copidec en over een uitgebreide ervaring inzake management in de publieke sector.
- Mijnheer Raphael COUCKE (FR) beschikt over een uitgebreide ervaring inzake management in de publieke sector gezien zijn functie als Directeur-Generaal bij de Federale Pensioendienst.
Die personen zijn gekozen uit een lijst van potentiële leden van de selectiecommissie voor mandaathouders die vooraf door de regering is goedgekeurd.
De vertegenwoordigers van de werknemers worden uitgenodigd als waarnemers en niet als leden van de jury. Zij kunnen zo nodig hun opmerkingen over het verloop van de procedure laten noteren.
Kandidaten die voor het assessment zijn geslaagd, zullen worden uitgenodigd voor een interview.
3)
Het is niet mogelijk om een definitieve datum voor de indiensttreding van de nieuwe mandaathouders te geven.
De duur van de procedure hangt namelijk af van verschillende factoren, zoals de beschikbaarheid van de leden van de selectiecommissie en het assessmentbureau, en het aantal kandidaten dat heeft gesolliciteerd. Gemiddeld verstrijken er 3 maanden tussen de publicatie en de beschikbaarheid van de geslaagde kandidaten.
Bij die periode moet, indien nodig, de opzegtermijn worden opgeteld die de geselecteerde kandidaat aan zijn/haar vorige werkgever moet geven.