Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende energiepremies in het brussels gewest

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 994)

 
Datum ontvangst: 15/12/2021 Datum publicatie: 22/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

De energiepremies zijn steun die verschuldigd is aan elke eigenaar of huurder van een gebouw in het Brussels Gewest, op voorwaarde dat de jaarlijkse begroting voor dat doel niet is opgebruikt. Ze worden toegekend voor studies, bouw- of renovatiewerken. Het zijn belangrijke instrumenten voor het leefmilieu, waarmee de regering financiële steun verleent aan particulieren die ons woningenbestand op een meer verantwoorde, duurzame wijze doen evolueren. Deze instrumenten hebben ook een sociale roeping, aangezien het bedrag van de gestorte premie afhangt van de inkomenscategorie van de aanvrager. De premieaanvraag wordt ingediend na voltooiing van de werken binnen een jaar na de laatste factuur. Zodra de aanvraag volledig is, moet het Gewest de premie binnen gemiddeld 8 weken uitbetalen.

In dat verband wens ik u enkele vragen te stellen:

  1. Hoeveel energiepremies werden dit jaar toegekend? Is dat een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren?

  2. Welk percentage van de voor deze subsidies uitgetrokken begroting werd opgebruikt in 2021?

  3. Het Gewest hanteert een gemiddelde betalingstermijn van 8 weken, maar de brieven die na de indiening van de documenten werden ontvangen, wijzen op een vertraging van 12 weken. Is dat te wijten aan de gezondheidscrisis? Zo neen, waarom stemmen de termijnen die op de internetsite van LB worden vermeld, niet meer overeen met de reële termijnen?

  4. Voor het indienen van een premieaanvraag zijn veel documenten vereist. Welk percentage dossiers was volledig bij de eerste indiening? Weet u hoeveel uitwisselingen tussen de aanvrager en LB gemiddeld nodig zijn voordat een dossier compleet is?

 

 
 
Antwoord    1)
In totaal zijn 14.807 premies toegekend in 2021. Sinds 2019 is het aantal aanvragen met 42% toegenomen.
2)
Het in 2021 vastgelegde budget bedraagt 26,4 miljoen euro op een beschikbaar totaalbedrag van 30,8 miljoen euro, wat overeenkomt met een uitvoeringsgraad van 86%.
3)
Zoals uitgelegd in het antwoord op vraag 1 neemt het aantal behandelde premiedossiers almaar toe. Bijgevolg wordt de termijn tussen de indiening en de behandeling van een dossier langer.
Die termijn zal trouwens officieel veranderen naar 12 weken voor de dossiers van het stelsel 2022.
Er worden echter voortdurend inspanningen geleverd om de termijnen zo kort mogelijk te houden, met name via de digitalisering en de vereenvoudiging van processen.
4)
Voor 53% van de in het begrotingsjaar 2021 toegekende aanvragen was geen bijkomende informatie nodig.
Voor de 47% van de premieaanvragen waarvoor ten minste één verzoek om aanvullende informatie werd gedaan, waren gemiddeld 1,3 uitwisselingen nodig om een dossier te vervolledigen, d.w.z. een enkel verzoek om aanvulling.