Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het niet-stereotype kleurboek

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 830)

 
Datum ontvangst: 07/02/2022 Datum publicatie: 10/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 08/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Genderstereotypen zijn belangrijke vectoren voor de reproductie van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Zij worden van jongs af aan geïntegreerd door de socialisatie. Aangezien de gemeenten heel wat bevoegdheden hebben in verband met kinderen en jongeren, wilde  Brussel Plaastelijke Besturen hun in 2019 een instrument aanreiken waarmee ze de overdracht van deze stereotypen op kinderen kunnen tegengaan. Daarom heeft Brussel Plaatselijke Besturen een kleurboek voor kinderen gemaakt dat niet stereotiep is wat betreft geslacht en diversiteit. Dit boek is tot stand gekomen naar aanleiding van een illustratiewedstrijd die in samenwerking met de Sint-Lucasschool in Brussel werd georganiseerd. Dit kleurboek, getiteld "Kleuren voor gelijkheid", kan worden gebruikt in plaatselijke scholen, plaatselijke vakantiestages en in de kits die door de gemeenten aan nieuwe ouders worden aangeboden.

Dus hier zijn mijn vragen:

  1. Heeft u enige feedback op het boekje in kwestie gehad? Bent u van plan het te actualiseren? Hoe zit het met het effectief gebruik?

  2. Welke andere gerichte maatregelen zijn er op het niveau van het kleine kind om genderstereotypen te bestrijden?

  3. Wat was het budget voor de productie van dit boekje? Zijn er nieuwe begrotingen vrijgemaakt voor een nieuwe verspreidingscampagne?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Hieronder volgt het antwoord van Brussel Plaatselijke Besturen, het bestuur dat verantwoordelijk is voor deze tool die tijdens de vorige legislatuur is uitgegeven:

Wat betreft de feedback over de kleurboeken: BPB heeft de impact ervan niet geëvalueerd, maar ontvangt regelmatig bestellingen voor de door de gemeenten geplande acties.

De voorraad van 30.000 exemplaren is bijna op, en er zijn geen plannen om deze bij te werken, aangezien het boekje vrij recent is en van 2019 dateert.

Wat betreft het gebruik, is de samenwerking tussen de gemeenten en de dienst voor gelijke kansen vrijwillig; het is niet aan BPB om toe te zien op het feitelijke gebruik van de kleurboekjes door de gemeenten. Deze kleurboekjes worden normaal gezien door de gemeentelijke diensten herverdeeld tijdens hun activiteiten op het gebied van gelijke kansen rond het thema van de vroege kinderjaren.

Wat de maatregelen ter bestrijding van genderstereotypen in de vroege kinderjaren betreft, is dit jaar een "dubbele" opleiding over "gelijkheid tussen meisjes en jongens en bestrijding van stereotypen" gepland voor gemeentelijke crèches en andere gemeentelijke kinderopvangfaciliteiten: kinderdagverblijven, speelpleinen, enz.
De opleiding beoogt door middel van voorbeelden en rollenspelen, de genderspecifieke opvoeding en opvang door volwassenen voor zeer jonge kinderen voorzichtig tegen te gaan en biedt advies en instrumenten om dit te verhelpen.

De opleiding richt zich is in eerste instantie tot directies en vervolgens ook personeelsleden - het programma zal aan deze twee doelgroepen worden aangepast - het project moet uiterlijk in september 2022 van start gaan en zal dan doorlopen tot in 2023 (nog in ontwikkeling).

Voor het eerst en op mijn initiatief zal de cel Gelijke Kansen zeer binnenkort ook een projectoproep lanceren om gemeenten te steunen bij hun projecten inzake gelijke kansen die gericht zijn op het bestrijden van genderstereotypen bij 0- tot 18-jarigen, het doorbreken van vooroordelen en het werken rond de kwestie van instemming. In maart zal er gecommuniceerd worden over deze projectoproep.


Voor de illustraties, de opmaak en druk van 30.000 exemplaren van het boekje is er
een budget uitgetrokken van 8.746 euro.
 

Er zijn momenteel geen nieuwe budgetten voorzien. De eindvoorraad zal aan de opleiders worden overhandigd voor verspreiding aan het einde van de opleiding.