Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de voortgang van de duurzame wijkcontracten (DWC) en de stadsvernieuwingscontracten (SVC)

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 802)

 
Datum ontvangst: 30/03/2022 Datum publicatie: 08/06/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 17/05/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Aan het einde van het eerste kwartaal van het jaar zou ik u de volgende vragen willen stellen over enkele projecten waarvoor u verantwoordelijk bent:

  • Wanneer hebt u de datum vastgesteld voor de oproepen tot het indienen van kandidaturen voor de 13de en de 14de reeks van DWC's die oorspronkelijk gepland waren tussen 2021 en 2024?

  • In welke fase bevinden zich de procedures voor de 12de reeks van 3 DWC's (Versailles - Moderne Wijk - Twee Cités)? Geldt voor de drie gemeenten nog steeds de termijn van 30 april 2022 voor de indiening van het operationele programma? Zo niet, waarom niet?

  • Is het programma voor de 11de reeks van 3 DWC's (Zwarte Vijvers - Jacquet - Helihaven/Antwerpen) goedgekeurd? Zo niet, hebt u al een datum voor de goedkeuring vastgesteld?

  • Het basisprogrammaontwerp voor SVC 6 werd definitief goedgekeurd op 17 of 18 maart. Het algemene financiële en operationele plan voorziet in kosten ten belope van 153,4 miljoen euro, waarvan 22 miljoen euro uit het SVC-budget zal komen. 93,2 miljoen moet nog worden onderhandeld. Wie is bij deze onderhandelingen betrokken en welke contacten zijn er reeds gelegd?

  • Het is de bedoeling dat de SVC’s 1 tot 5 een pagina krijgen op de website van perspective. Is de pagina in kwestie: https://wijken.brussels/2/? Wanneer bent u van plan de presentatie van de inhoud voor deze 5 SVC's op de website van Perspective te verbeteren?

 

 

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:
Welke datum is vastgesteld voor de oproepen tot het indienen van aanvragen voor de 13e en 14e reeks van de DWC -perimeters die oorspronkelijk gepland waren voor 2021 tot 2024?

De oproep tot het indienen van aanvragen voor de 13e reeks van duurzame wijkcontracten werd op 23 september 2021 naar de 18 betrokken gemeenten gestuurd. De aanvraagdossiers werden uiterlijk op 14 januari 2022 bij urban.brussels verwacht. Een door Urban opgesteld analyseverslag werd op 22 maart 2022 aan het kabinet Vervoort toegezonden.
De oproep tot het indienen van aanvragen voor de 14e reeks van DWC zou in de tweede helft van 2022 worden uitgeschreven.
In welk stadium bevinden zich de procedures voor de 12e reeks van 3 DWC (Versailles - Cité Moderne - 2 Cités)? Geldt voor de drie gemeenten nog steeds de deadline van 30 april 2022 voor de indiening van het operationele programma? Zo niet, waarom niet?
De 3 DWC van de 12e reeks bevinden zich in de afrondingsfase van de programmering.
De deadline van 30 april 2022 werd verschoven naar 31 augustus 2022 na de goedkeuring van "de ordonnantie tot verlenging van bepaalde termijnen van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering". Die ordonnantie werd op 22 juli 2021 goedgekeurd.
Is het programma van de 11de reeks van 3 DWC (Zwarte Vijvers – Jacquet – Helihaven/Antwerpen) goedgekeurd? Zo niet, heeft u dan al een goedkeuringsdatum vastgesteld?
Zoals hierboven vermeld, zijn door de ordonnantie van 22 juli 2021 bepaalde deadlines van de OOSH 2016 verlengd, waaronder die voor het indienen van DWC-programma's in de uitwerkingsfase. Voor de DWC-programma's van de 11e reeks werd de deadline gewijzigd in 15 maart 2022 (in plaats van 30 november 2021).
De programma's zijn op tijd ingediend bij urban.brussels en worden dus momenteel onderzocht door urban.brussels.
De huidige planning voorziet in een goedkeuring van deze drie programma's door de regering in juni of juli 2022.
Het ontwerp-basisprogramma van SVC 6 is op 17 of 18 maart definitief goedgekeurd. Het totale financiële en operationele plan voorziet in kosten van € 153,4 miljoen, waarvan € 22 miljoen wordt gedekt door het SVC-budget. Over 93,2 miljoen moet nog worden onderhandeld. Wie zijn de gesprekspartners in deze onderhandelingen en welke contacten zijn er al gelegd?
Eerst en vooral wil ik erop wijzen dat een SVC-programma bestaat uit “SVC-operaties” en “gemengde” operaties, waaraan de 22 miljoen van het SVC worden besteed. Er zijn ook verwante operaties, die geen budget van het SVC krijgen, maar die op begrotingsallocaties van andere gewestdepartementen of met externe inbreng worden gefinancierd. Voor SVC 6 zijn aan die drie soorten operaties bedragen gekoppeld van respectievelijk 12.723.875,12 euro, 20.557.747,72 euro (waarvan 9.276.124,88 euro van het SVC) en 56.803.096,71 euro.

De gesprekspartners zijn verschillende gewest- en gemeentebesturen, zoals Brussel Mobiliteit (GOB), de BGHM, parking.brussels, de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg.
Sommige medefinancieringen zijn al voorzien in de bijakten 13 en 14 van Beliris (meer dan 13 miljoen euro), andere zijn te verwachten in toekomstige bijakten van Beliris of moeten het voorwerp uitmaken van projectoproepen, zoals bijvoorbeeld het EFRO.

Tot slot zijn er “op te starten” operaties. Zoals hun naam doet vermoeden, is voor deze operaties nog geen financiering gekend of goedgekeurd en moeten zij niet binnen de termijn van het SVC worden uitgevoerd, maar dragen ze bij aan de verwezenlijking van een visie voor de perimeter. In het kader van SVC 6 wordt het budget daarvoor geraamd op 59.932.721,43 euro.
Het is de bedoeling dat de SVC 1 tot en met 5 een pagina krijgen op de site van Perspective. De pagina in kwestie is: https://wijken.brussels/2/? Op welke datum zal u de presentatie van de inhoud voor deze 5 SVC op de website van Perspective verbeteren?
De genoemde site is een site van urban.brussels: https://wijken.brussels/2/.
Momenteel verwijst de site van Urban naar de perimeters van de 7 SVC in uitvoering (SVC 1 tot en met 6) en in uitwerking (SVC 7) en stelt hij de volledige programma's van de SVC 1 tot en met 6 ter beschikking:
https://wijken.brussels/2/pagina/de-programmas

Op middellange termijn moet de boven genoemde website worden bijgewerkt: het is inderdaad de bedoeling dat elk SVC een pagina zal hebben met de inhoud van de programma's en lopende projecten.
Perspective.brussels heeft ook pagina's voor SVC :
De algemene pagina van de SVC :
https://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/interventieperimeters/stadsvernieuwingscontracten
De pagina’s betreffende SVC 6 :
https://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/interventieperimeters/stadsvernieuwingscontracten/svc-6-rondom-simonis
https://perspective.brussels/nl/nieuws/rondom-simonis-regering-keurt-definitief-programma-goed