Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het woningbestand van de "lokale" openbare vastgoedbeheerders en de bezettingsgraad

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 901)

 
Datum ontvangst: 22/04/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 23/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Van alle in hoofdstuk 4 van de huisvestingscode geïdentificeerde openbare vastgoedbeheerders kunnen verscheidene openbare vastgoedbeheerder als "lokaal" worden omschreven. Dat zijn uiteraard de gemeenten en de OCMW's, maar ook de gewone gemeentebesturen en de vier autonome gemeentebesturen.

Artikel 25 voert de verplichting in voor alle betrokken operatoren om vóór 1 juli van elk jaar de op 31 december van het voorafgaande jaar opgestelde inventaris mee te delen van alle woningen waarvan zij houder zijn van een zakelijk hoofdrecht en/of die worden verhuurd, alsmede van hun ligging, type, bewoonbare oppervlakte, aantal kamers, het bedrag van de huur en de naam van de huurder. En wat dit vermogen betreft, wordt in artikel 33 bepaald dat de betrokken operatoren, met uitzondering van de gewestelijke grondregie, in geen geval het aantal bewoonbare vierkante meters van hun huurwoningenbestand, zoals vastgesteld op 1 juli van het voorgaande jaar, mogen verminderen. Dit artikel garandeert dus dat er geen vermindering plaatsvindt van het woningbestand van de openbare vastgoedbeheerders.

Mijn vragen over het vermogen, de publicatie en het behoud ervan en dus over de artikelen 24, 25 en 33 luiden als volgt:

  1. Hebt u vóór 1  juli 2021 alle inventarissen ontvangen? Zo niet, kunt u dan een lijst geven van de operatoren die deze verplichting niet zijn nagekomen en ons meedelen welke maatregelen tegen hen zijn genomen?

  2. Kunt u ons de laatste ontvangen inventarissen meedelen?

  3. Kunt u aangeven of deze woningen bewoond zijn of leeg staan en, indien ze leeg staan, voor hoe lang?

     

 
 
Antwoord    Brussel Huisvesting heeft alle inventarissen voor de situatie op 31 december 2020 ontvangen, maar niet vóór 30 juni 2021.

Wat betreft de communicatie van deze inventarissen, kan Brussel Huisvesting de ontvangen inventarissen niet meedelen, gelet op de bescherming van de privégegevens. De administratie kan u evenwel gegevens meedelen uit de inventarissen die ze verzamelt.


Wat uw laatste vraag betreft over de bewoonde of leegstaande woningen op die inventarissen, weet Brussel Huisvesting hoeveel woningen van de openbare vastgoedbeheerders verhuurd zijn, maar heeft geen informatie over de duur van bewoning of leegstand van sommige woningen. U vindt in bijlage een tabel met die informatie.